ENGLISH

REŻYSERIA
Filmowa i Telewizyjna
STREFA STUDENTA

Dom studenta

Centralatel. 42 6366 066, 42 6366 673

DOM STUDENTA jest miejscem, w którym każdy student studiów stacjonarnych może zamieszkać, jeśli spełnia warunki zawarte w Zarządzeniu Rektora Nr 15/2007.  

KONTAKT:

Łódź, ul. Piotrkowska 189/191 
Kierownik DS.: 42 6366 980
Centrala telefoniczna: 42 6366 066, 42 6366 673                                ds@filmschool.lodz.pl

RECEPCJA akademika czynna jest w godz. 7.00 - 22.00. 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się  o miejsce w Domu Studenta,  w przypadku dostępnych wolnych miejsc (niewykorzystania miejsc przez studentów stacjonarnych).

INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH  EGZAMINY  WSTĘPNE

W czerwcu – w miarę wolnych miejsc – akademik przyjmuje telefonicznie rezerwacje noclegów dla osób zdających egzaminy na poszczególne wydziały naszej Uczelni, w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.30. Zapewniamy miejsca w pokojach wieloosobowych. Wyposażamy każdego w kołdrę, poduszkę i pościel. Koszt noclegu – 50 zł/dobę.

Koła naukowe

Studenckie koła naukowe PWSFTviT to przedsięwzięcia studenckie mające na celu poszerzanie i rozwijanie działalności pedagogicznej, naukowej i artystycznej wykraczającej poza przyjętą dydaktykę. Skupiają studentów i pedagogów zainteresowanych wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań formalnych i artystycznych w dziedzinie sztuki filmowej. Są także miejscem wymiany pomysłów i projektów o charakterze artystycznym. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. o tworzeniu koła, można znaleźć w zarządzeniu Rektora nr 1/2014 umieszczonego w BIPie Szkoły. 

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu z opiekunami kół.

Stypendia

W roku akad. 2022/2023 wnioski stypendialne należy składać osobiście w pok. 3 bud. Rektoratu (I piętro, wejście klatką schodową na przeciwko Dziekanatu Operatorskiego) albo drogą pocztową na adres szkoły z dopiskiem "stypendia".

Informacji na temat stypendium można uzyskać pod adresem
e-mail: m.grochowska@filmschool.lodz.pl (tel. 42 27 55 802, 725 570 194) 
e-mail: k.kanecka@filmschool.lodz.pl (tel. 42 27 55 813)

Zasady przyznawania stypendiów w PWSFTviT określa Regulamin Świadczeń.
UWAGA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022 BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ  NOWY REGULAMIN ŚWIADCZEŃ - nowy regulamin wraz z załącznikami zostanie udostępniony w ostatnim tygodniu września. 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW - wniosek o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę można składać w ciągu całego roku akademickiego;
- wniosek o stypendium rektora od 1 października do 20 października ;
- wniosek o stypendium ministra można składać do 5 października.

Wszystkie wnioski, za wyjątkiem wniosku o stypendium ministra przyjmowane są od 1 października 2022r. 


UWAGA! Stypendia nie dotyczą studentów studiów podyplomowych.

1 Stypendium socjalne Jest to stypendium przyznawane przez Rektora lub odpowiednio Komisję Stypendialną. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie wniosku wraz z dokumentacją formalną oraz spełnienie warunków określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów.

UWAGA!
Stałe źródło dochodów, o którym mowa w § 35 ust. 1 pkt 5 regulaminu, nie zostało zdefiniowane ustawowo, ale przyjmuje się, że oznacza nieprzerwane źródło dochodów w roku, do którego zalicza się umowy o pracę, renty, alimenty, umowy zlecania, (jeżeli są zawierana cyklicznie lub na dłuższy okres), wyjątkowo umowy o dzieło. Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu ciąży na studencie;

Przypominamy również, że oboje rodzice mają obowiązek łożyć na utrzymanie uczącego się dziecka. Jeżeli po rozwodzie rodziców, nie wystąpiono o alimenty, to w pierwszej kolejności należy to zrobić. Alternatywą jest Fundusz Alimentacyjny (jeżeli rodzice nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, może przejąć go państwo). Dopiero w następnej kolejności można składać wniosek stypendialny.

KAŻDY wnioskodawca składa:
- wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach,
- obowiązkowe oświadczenie studenta,
- oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, (jeśli we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wnioskodawca oświadczył, że prowadzi gospodarstwo rolne).
- oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (w przypadku braku oświadczenia, składki nie zostaną odliczone).

Uwaga: Student oraz wykazane we wniosku rodzeństwo między 18-26 rokiem życia, przedkłada dodatkowo z Urzędu Skarbowego tzw. PIT dla młodych na użytek świadczeń rodzinnych, w którym wykazane są dochody niepodatkowane z tytułu korzystania z ulgi dla młodych.

Pozostałe załączniki składają tylko te osoby, których one dotyczą.
Szczegóły dotyczące stawek i progów w załączonym zarządzeniu.

Z1 obowiązkowe OŚWIADCZENIE Z3 oświadczenie wybór kierunku Z10 oświadczenie INNE DOCHODY Z11 oświadczenie GOSP. ROLNE Z12 WNIOSEK uzyskanie/utrata DOCHODU Z2 WNIOSEK o stypendium SOCJALNE Z8 oświadczenie uczęszczanie dziecka do szkoły Z9 oświadczenie uczęszczanie dziecka do szkoły wyższej
2 Stypendium dla osób niepełnosprawnych Jest to stypendium przyznawane przez Rektora lub Komisję Stypendialną. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna to osoba legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Szczegóły dotyczące stawek i progów w załączonym zarządzeniu.
Z1 obowiązkowe OŚWIADCZENIE Z3 oświadczenie wybór kierunku Z4 WNIOSEK o stypendium dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3 Zapomoga Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przyznawana jest przez Rektora lub odpowiednio Komisję Stypendialną.

Podstawą przyznania zapomogi jest wniosek studenta i dokumenty potwierdzające stan rzeczy.
Przejściowo trudna sytuacja życiowa może nastąpić w szczególności w wyniku takich zdarzeń losowych jak: śmierć członka rodziny studenta, nagła ciężka choroba studenta lub członka jego rodziny, klęska żywiołowa (np.: pożar, powódź).
Z1 obowiązkowe OŚWIADCZENIE Z3 oświadczenie wybór kierunku Z7 wniosek ZAPOMOGA
4 Stypendium Rektora O stypendia Rektora mogą starać się studenci z wysoką średnią ocen lub posiadający osiągnięcia naukowe bądź artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Ten rodzaj wsparcia może otrzymać maksymalnie 10 proc. studentów na danym kierunku, zawsze na podstawie wniosku.UWAGA! Dodawanie nowych osiągnięć do wniosku możliwe jest do 20 października  lub nie później niż do dnia wydania decyzji. W przypadku odwołania/ wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy brane są pod uwagę tylko osiągnięcia wymienione we wniosku.
Z1 obowiązkowe OŚWIADCZENIE Z3 oświadczenie wybór kierunku Z5 WNIOSEK o stypendium REKTORA na I roku Z6 WNIOSEK o stypendium REKTORA Ranking Stypendium Rektora 2022/2023
5 Stypendium ministra Stypendium ministra na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:
1) w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
2) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim. Wymogu, o którym mowa w pkt. 2, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Zgodnie z art. 93 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów, przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia artystyczne lub naukowe związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok akademicki ubiegania się o stypendium.

Student zainteresowany uzyskaniem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do 5 października 2021 r. składa Rektorowi wypełniony wniosek oraz dokumenty i oświadczenia określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia.
Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: m.grochowska@filmschool.lodz.pl. W razie wątpliwości informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 42 27-55-802, 811. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, należy przesłać drogą pocztową  ( z dopiskiem stypendium ministra) również w terminie do 5 października 2021 r.
Wniosek do pobrania, oświadczenia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-dla-studentow-2

[Stypendia dla studentów uczelni artystycznych, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 704).]
Rozporządzenie MKiDN w sprawie styp. ministra