Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia I stopnia: 3-letnie stacjonarne
Dziekanat

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne w IRK:

Joanna Wesołek
42 27 55 808j.wesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI:

1 kwietnia - 21 czerwca 2024 r. 

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
do 21 czerwca 2024 r. (wyłącznie rekrutacja on-line) 

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO:

I etap – egzamin ustny on-line w dniu: 4 lipca 2024 r.

II etap – spotkanie z wybranymi po I etapie kandydatami na Wydziale i udział w egzaminie ustnym w dniu 11 lipca 2024 r. (egzamin w siedzibie Szkoły).


TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (codziennie od pn. do pt.)

Konsultacje dla kandydatów na studia odbywają się online w następujących terminach: wtorek 9  kwietnia -15:00-17:00
 środa 8 maja -15:00-17:00
 środa 5 czerwca -15:00-17:00

Link do połączenia na konsultacje :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aec71cd19237f49378f1f679f874a998f%40thread.tacv2/1712320432057?context=%7b%22Tid%22%3a%2294b963fa-8866-4150-adac-0722df66eee2%22%2c%22Oid%22%3a%22ffdcc96e-8a53-4a98-93bc-1732aa14ae59%22%7d


Konsultacje nie wymagają wcześniejszego potwierdzenia swojej obecności. Nie prowadzimy żadnych zapisów. Wstęp wolny. 

Potrzebne dokumenty

1. Rejestracja on-line od 1 kwietnia
https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

2. Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

a) Życiorys (dokument do pobrania poniżej) zawierający esej nt. motywacji kandydata do podjęcia studiów. Dokumentu tego nie podpisujemy, tylko załączamy całość wypełnionego formularza w jednym załączniku w IRK.
Dopuszczalny format to WORD lub PDF.
Formularz ma stanowić jeden załącznik!  
(nie załączamy osobno każdej strony formularza!)

b) Skan świadectwa dojrzałości (tegoroczni maturzyści uzupełniają    w systemie IRK zakładkę dotyczącą wykształcenia oraz załączają skan świadectwa maturalnego w dniu 9 lipca 2024r.   po otrzymaniu wyników egzaminu dojrzałości, dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikują się do II etapu egzaminu) . 

c) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

d) Opłata za egzamin - 85 PLN (wpłata na indywidualny numer konta podany w systemie IRK, nie trzeba załączać skanu dowodu wpłaty) 

Prawidłowe załączenie ww. dokumentów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po 24 czerwca. 

UWAGA 

Kandydaci, którzy nie załączą wszystkich wymaganych dokumentów w systemie IRK bądź nie wniosą opłaty rekrutacyjnej do dnia 21 czerwca 2024 r., nie zostaną dopuszczeni do egzaminów wstępnych z powodu niespełnienia wymogów formalnych rekrutacji. Po 21 czerwca 2024 r. nie będzie już możliwości załączania żadnych dokumentów w systemie rekrutacyjnym z wyjątkiem świadectwa dojrzałości tegorocznych maturzystów!
Nie wymagamy przesyłania teczki z dokumentami.
Rejestracja kandydata na studia przebiega drogą elektroniczną. Kandydat nie drukuje żadnych dokumentów i nie przesyła ich w formie papierowej do Szkoły.

Teczka prac

Nie dotyczy

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji kandydata w IRK.

Księgowanie opłaty trwa zwykle 2-3 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl.

Natomiast w przypadku rezygnacji, proszę o rezygnację w IRK i mail o treści: "W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na organizację produkcji filmowej i TV (studia I stopnia stacjonarne) na nr konta: ..............Imię i nazwisko właściciela konta:............."

Mail można wysłać najpóźniej do ostatniego dnia terminu złożenia dokumentów. Po tym dniu opłata nie zostanie zwrócona.


UWAGA! Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57 ( budynek Guzego) . Dojechać tu można: 


Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10A, 10B (kierunek Olechów lub Augustów)  do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10A lub 10B (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Fabryczna 
 autobus 59 (Dworzec Chojny) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 40 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/ 

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT w Łodzi, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym IRK i załączenie wszystkich wymaganych dokumentów.

1. matura – złożenie świadectwa dojrzałości - wyniki na świadectwie dojrzałości nie mają wpływu na ogólny wynik egzaminu;

2. esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów i znajdujący się w życiorysie kandydata;

3. egzamin-rozmowa kwalifikacyjna – pozwalająca poznać wiedzę i zainteresowania kandydata, może obejmować pytania z poniższych dziedzin:

a) predyspozycje do zawodu 

b) wiedza z zakresu mediów i sztuki, 

c) wiedza z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości.  

Celem egzaminu będzie sprawdzenie predyspozycji kandydata na studia i do zawodu z uwagi na specyfikę pracy w filmie i telewizji.