Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
Studia I stopnia: 3-letnie stacjonarne
Potwierdzanie efektów uczenia się
Dziekanat

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne w IRK:

Joanna Wesołek
42 27 55 808j.wesolek@filmschool.lodz.pl

Możliwość potwierdzenia efektów uczenia się (walidacji) jest propozycją skierowaną do osób, które uzyskały pewne kompetencje poza formalnym systemem edukacji, np. w pracy zawodowej. Proces walidacji pozwala uznać przez Szkołę nabyte efekty uczenia się kandydata niezależnie od tego, w jaki sposób zostały osiągnięte. Celem ich potwierdzenia jest:
- ułatwienie osobom posiadającym doświadczenie zawodowe dostępu do studiów wyższych,
- skrócenie czasu odbywania studiów poprzez zaliczenie określonych przedmiotów bez konieczności uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych.
Inaczej mówiąc, jest to przyspieszona ścieżka zdobycia dyplomu uczelni wyższej. Jeśli kandydat potwierdzi, że posiadane przez niego wiedza, umiejętności i kompetencje pokrywają się z tymi, które nabyłby podczas studiów, jako student nie będzie musiał uczęszczać na przedmioty, które zaliczył w procesie walidacji.

Terminy

Wnioski można składać w sekretariacie specjalności do 15 czerwca każdego roku (w dniach roboczych) lub przesyłać pocztą. Egzaminy weryfikacyjne odbywają się we wrześniu. Konkretny termin wyznacza Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się.

Zasady weryfikacji efektów uczenia się

 1. Weryfikacja jest dokonywana w oparciu o efekty kształcenia określone programem danej specjalności (czyli te efekty uzyskiwane w sposób formalny).
 2. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi na studia nie więcej niż 50% punktów ECTS z całego toku studiów.
 3. Lista przedmiotów (wraz z przypisanymi im punktami ECTS oraz formą/ metodą sprawdzenia efektów kształcenia) objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się znajduje się w dokumentach do pobrania.

Warunki potwierdzania efektów uczenia się

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

 1. świadectwo dojrzałości i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 2. tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera lub równorzędny i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe zdobyte po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 3. tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny i co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Tryb potwierdzania efektów uczenia się

 1. Kandydat może skorzystać:
  - z pomocy Koordynatora ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się w zakresie kwestii formalnych złożenia wniosku,
  - konsultacji u Doradcy ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się w zakresie definiowania efektów uczenia się oraz dokumentowania ich osiągnięcia.
 2. Z kandydatem zawierana jest umowa.
 3. Dziekan do 30 czerwca każdego roku powołuje Wydziałową Komisję ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się, która sprawdza wniosek pod względem formalnym, określa formę egzaminu i jego termin.
 4. Potwierdzeniu podlegają efekty z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przypisane do przedmiotów wskazanych do weryfikacji przez kandydata.
 5. Weryfikacja efektów uczenia się może mieć charakter pisemny bądź ustny i być przeprowadzona w formie egzaminu teoretycznego bądź praktycznego.
 6. Uznanie efektów uczenia się dla danego przedmiotu następuje, gdy zostaną potwierdzone wszystkie efekty kształcenia zdefiniowane dla tego przedmiotu.
 7. W wyniku weryfikacji kandydat otrzymuje oceny z każdego przedmiotu podlegającemu potwierdzeniu wraz z podaniem liczby punktów ECTS przypisanych tym przedmiotom.

Dokumenty

Warunkiem zakwalifikowania do egzaminu potwierdzającego efekty uczenia się jest złożenie:

 1. wniosku;
 2. świadectwa dojrzałości;
 3. dyplomu ukończenia studiów (o ile posiada);
 4. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub kopii wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
 5. kserokopii dowodu osobistego;
 6. 1 zdjęcia legitymacyjnego;
 7. potwierdzenia opłaty;
 8. krótkiego opisu czynności i zakresu odpowiedzialności związanych z pracą wykonywaną w ramach umowy o pracę lub w ramach własnej działalności gospodarczej, pozwalającego ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego;
 9. szczegółowego życiorysu artystycznego, dokumentacji dorobku twórczego oraz prac praktycznych;
 10.  innych dokumenty (np. opinii pracodawców, rekomendacji, certyfikatów, świadectw i zaświadczeń o ukończonych szkoleniach/ kursach).

Opłata

Opłata za przeprowadzenie procesu potwierdzania efektów uczenia się określana jest indywidualnie i zależy od ilości sprawdzanych przedmiotów.

Naliczana jest ona wg poniższego wzoru:

(a × b + c) × 1,2

gdzie:
a – liczba weryfikowanych/sprawdzanych przedmiotów,
b – stawka za weryfikację jednego przedmiotu, która wynosi 288 zł,
c – koszt prac administracyjnych Komisji = 1440 zł,
1,2 – współczynnik określający koszty pośrednie Uczelni
(na poziomie 20%).

Jeśli nauczanie przedmiotu trwa dłużej niż 1 rok, opłata wnoszona jest za każde zaliczenie wymagane programem studiów. Jednakże, na podstawie złożonych prac Komisja może zdecydować o utworzeniu z kilu przedmiotów jednego bloku zaliczeniowego i odstąpić od pobierania opłaty za każdy pojedynczy przedmiot wchodzący w skład tego bloku.

Opłata wnoszona jest w terminie 7 dni od dnia podpisania lub doręczenia Umowy.


Egzamin

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. Senat PWSFTviT podjął uchwałę nr 3 , która w § 6. określa zasady rekrutacji dla osób chcących podjąć studia na podstawie procesu weryfikacji efektów uczenia się:

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:
- złożenie dokumentów wymaganych do podjęcia studiów
- uzyskanie w procesie potwierdzania efektów uczenia się minimum 60 punktów ECTS.

Dla kandydatów tworzy się odrębny ranking punktacji uzyskanej w procesie rekrutacji, stanowiący podstawę przyjęcia na studia;

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 maja - 30 września.

Pełną treść Uchwały nr 3 Senatu z dnia 28 maja 2020 r. można znaleźć: http://bip.filmschool.lodz.pl/userfiles2/Uchwa%C5%82a%20Senatu%20nr%203%20z%20dnia%2028%20maja%20202....

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się

1. Osoby, które w wyniku potwierdzania efektów uczenia się uzyskały łącznie co najmniej 60 punktów ECTS, wpisywane są na listę rankingową.
2. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się oraz ustalony przez Senat limit miejsc.
3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 upoważnia do wpisania na listę rankingową w ciągu 2 lat od przeprowadzenia potwierdzania.