Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia II stopnia: 2-letnie stacjonarne
Dziekanat

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne w IRK:

Joanna Wesołek
42 27 55 808j.wesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy


TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
do 30 czerwca  2024 r. (wyłącznie rekrutacja on-line)

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO:
10 lipca 2024 r. - egzamin w siedzibie Szkoły

UWAGA !

Aplikować na studia II-go stopnia może każdy, kto jest absolwentem co najmniej studiów I-go stopnia - bez względu na ukończony kierunek studiów!

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (codziennie od pn. do pt.)

Konsultacje dla kandydatów na studia odbywają się online w następujących terminach:wtorek 9 kwietnia -15:00-17:00
środa 8 maja -15:00-17:00
 środa 5 czerwca -15:00-17:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aec71cd19237f49378f1f679f874a998f%40thread.tacv2/1712320432057?context=%7b%22Tid%22%3a%2294b963fa-8866-4150-adac-0722df66eee2%22%2c%22Oid%22%3a%22ffdcc96e-8a53-4a98-93bc-1732aa14ae59%22%7d


Konsultacje nie wymagają wcześniejszego potwierdzenia swojej obecności. Nie prowadzimy żadnych zapisów. Wstęp wolny. 

Potrzebne dokumenty

1.Rejestracja on-line od 1 kwietnia: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

2.Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

a) Życiorys (dokument do pobrania poniżej) zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów. Dokumentu tego nie podpisujemy, tylko załączamy całość wypełnionego formularza w jednym załączniku.
Dopuszczalny format to WORD lub PDF.
Formularz ma stanowić jeden załącznik
(nie załączamy osobno każdej strony formularza!) .

b) Skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) wraz ze skanem suplementu do dyplomu lub zaświadczenie z Uczelni o uzyskanym tytule licencjata (jeżeli dyplom nie został jeszcze wydany) lub zaświadczeniem z uczelni, że egzamin dyplomowy jest zaplanowany do dnia 9 lipca br.  
Skan ma stanowić jeden załącznik!
(nie załączamy osobno każdej strony formularza! ) .

c) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

d) opłata za egzamin - 85 PLN ( wpłata na indywidualny numer konta podany w systemie IRK, nie trzeba załączać skanu dowodu wpłaty )

Prawidłowe załączenie ww. dokumentów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po 1 lipca 2024 r. 

UWAGA

Kandydaci, którzy nie załączą wszystkich wymaganych dokumentów w systemie IRK, bądź nie wniosą opłaty rekrutacyjnej do dnia 30 czerwca 2024 roku, nie zostaną dopuszczeniu do egzaminów wstępnych z powodu niespełnienia wymogów formalnych rekrutacji. Po 30 czerwca 2024 r. nie będzie już możliwości załączania żadnych dokumentów w systemie rekrutacyjnym z wyjątkiem zaświadczeń o uzyskaniu tytułu licencjata !
Nie wymagamy przesyłania teczki z dokumentami. Rejestracja kandydata na studia ma formę tylko elektroniczną. Kandydat nie drukuje żadnych dokumentów i nie przesyła ich w formie papierowej do Szkoły.


Teczka prac

Nie jest wymagana. 

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.

Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl. Natomiast w przypadku rezygnacji, proszę o mail o treści:

"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na organizację produkcji filmowej i TV (studia II stopnia stacjonarne) na nr konta: ..............
Imię i nazwisko właściciela konta:............."

Mail można wysłać najpóźniej do ostatniego dnia terminu złożenia dokumentów. Po tym dniu opłata nie zostanie zwrócona.
UWAGA! Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji DŁUŻEJ niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57.

Dojechać tu można:

 Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

 Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

 Dworzec Łódź Fabryczna autobus  linii 59 (kierunek Chojny ) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

 Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 40 PLN.

 * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT w Łodzi, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 

Egzamin


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym IRK i załączenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Przystąpienie kandydata do egzaminu wstępnego wymaga zdania egzaminu dyplomowego kończącego edukację na studiach I stopnia. Nie ma znaczenia ukończony kierunek studiów.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej.
Podczas egzaminu zostaną sprawdzone wiedza, umiejętności i kompetencje kandydatów i kandydatek. Powinni oni:
 - posiadać podstawową wiedzę z zakresu dziejów kultury i sztuki europejskiej,
- posiadać ogólną znajomość zagadnień makro i mikroekonomii oraz gospodarki rynkowej i systemów gospodarczych produkcji filmowej i telewizyjnej,
- rozpoznawać systemy telewizji publicznej i komercyjnej,
- posiadać umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury,
- posiadać umiejętność rozumienia funkcjonowania rynków kultury i mediów,
- posiadać warsztat analizy i oceny dzieła filmowego
- rozróżniać sylwetki twórców filmowych, - potrafić analizować zjawiska kulturowe,
- realizować własne koncepcje i działania wykorzystując wyobraźnię, ekspresję i wiedzę,
- definiować własne sądy, argumentować podejmowane decyzje oraz analizować zjawiska kulturowe i społeczne,
- rozumieć pojęcia prawne niezbędne w zarządzaniu instytucjami kultury oraz mediami.