AKTORSTWO
Jednolite studia magisterskie
Dziekanat

42 27 55 832
aktor@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne w IRK:

Joanna Wesołek
42 27 55 808 jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, po przeprowadzeniu egzaminów wstępnych informuje, że niżej wymienione osoby zostały przyjęte na I rok studiów na Wydziale Aktorskim w roku akademickim 2023/2024:

1. Julianna Sroka – Kierończyk
2. Antonina Swoboda
3. Alicja Koga
4. Jakub Jaskólski
5. Marianna Wierzchosławska
6. Urszula Chocyk
7. Zuzanna Szeląg
8. Hanna Sągolewska
9. Antoni Rzucidło
10. Daniel Tomczyk
11. Michał Brzozowski
12. Adam Wojciechowski
13. Weronika Nagawiecka
14. Jan Scardina
15. Zofia Niewrzędowska
16. Alicja Danel
17. Piotr Łabęcki
18. Kacper Bokacz

Osoby, które nie zostały przyjęte na I rok studiów na Wydziale Aktorskim w roku akademickim 2023/2024:
 1. Julia Trzaskalik
 2. Krystian Kanclerz
 3. Kalina Siudek
 4. Hubert Czajka
 5. Marcel Nowacki
 6. Antoni Jaruszowic
 7. Anna Głosek
 8. Karolina Andrejczuk
 9. Wiktoria Szmydt
 10. Zuzanna Mikołajczyk
 11. Marcin Lemieszka
 12. Matylda Gaweł
 13. Nadia Żeberkiewicz
 14. Patrycja Krymula
 15. Mikołaj Rosół
 16. Piotr Serafin
 17. Natalia Smolarczyk
 18. Hanna Stachrzak
 19. Anna Stokłosa
 20. Oskar Stencel
 21. Kacper Górnowicz
 22. Julia Karlikowska
 23. Julia Gęsich
 24. Maria Sioła
 25. Gabriela Krycia
 26. Aleksandra Kuroczko
 27. Marek Łusiak
 28. Zofia Jakubiak
 29. Oliwia Jasińska
 30. Franciszek Świrski
 31. Ernest Rezler
 32. Albert Śliwa

Potrzebne dokumenty

 1. Rejestracja on-line : https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.
  Tegoroczni maturzyści nie wypełniają zakładki 'wykształcenie' w IRK.
 2. Życiorys (max 1 strona samodzielnego komputeropisu)
 3. Kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (nie musi być poświadczona notarialnie). Tegoroczni maturzyści składają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a w systemie IRK zakładki dotyczącej wykształcenia w ogóle nie wypełniają. W przypadku ukończenia studiów wyższych – odpis dyplomu.
 4. 1 fotografia (format jak do dowodu) - poprawne dostarczenie jest potwierdzane automatycznie przez zmianę koloru sekcji 'zdjęcie' w IRK na pomarańczowy.
 5. TREŚĆ WSZYSTKICH TEKSTÓW (nie tylko lista utworów), które prezentowane będą w trakcie egzaminów, z podaniem tytułów utworów oraz ich autorów (zarówno na pierwszym jak i drugim etapie).
 6. Linki do nagrań (opis poniżej).
 7. Cudzoziemcy załączają kopię certyfikatu znajomości języka polskiego przynajmniej na poziomie C1  - https://certyfikatpolski.pl/ oraz przetłumaczone na polski świadectwo maturalne (opatrzone apostille) z adnotacją lub zaświadczeniem, że uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych w państwie wydania.
 8. Kandydat niepełnoletni zobowiązany jest do pojawienia się osobiście w Dziekanacie wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym, najpóźniej do końca rekrutacji internetowej tj. do 31 maja br., w celu podpisania niezbędnych dokumentów.
  Jeżeli rodzic lub opiekun prawny kandydata nie może osobiście stawić się w Dziekanacie, podpis na dostarczonych dokumentach musi być poświadczony notarialnie, a dokumenty zamieszczone w systemie IRK oraz przesłane pocztą do dnia 31 maja br.

Dokumenty należy dołączyć podczas rekrutacji on-line w formie załączników.

Etap I 

W I etapie weryfikacja predyspozycji kandydatów nastąpi na podstawie przesłanych materiałów filmowych.

Dokumenty z linkami należy dołączyć w systemie IRK, w nieprzekraczalnym terminie 31 maja.

Kandydaci proszeni są o przygotowanie 4 materiałów filmowych wg wskazówek podanych poniżej i przesłania ich w formie linku do youtube w formie playlisty lub 4 osobnych linków.

Link powinien być wklejony do dokumentu w edytowalnym formacie np. word i dołączony do konta kandydata w systemie IRK w zakładce „Linki”. 
Materiały muszą być umieszczone na kanale publicznym (video niepubliczne) i można je usunąć po zakończonym I etapie egzaminów.

 Dokument z linkiem opisany wg następującego wzoru: imię, nazwisko – wizytówka; imię, nazwisko – wiersz; imię, nazwisko – proza; imię, nazwisko – piosenka.

1. Wizytówka - krótkie nagranie prezentujące kandydata: prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku, wzrostu, miejsca pochodzenia, daty uzyskania matury. Nagranie powinno pokazać zarówno zbliżenie twarzy, jak i całą sylwetkę kandydata.
2. Prezentacja wiersza (półzbliżenie lub cała sylwetka)
3. Prezentacja fragmentu prozy (półzbliżenie lub cała sylwetka)
4. Prezentacja piosenki ludowej a capella (półzbliżenie lub cała sylwetka)

Prezentowane utwory powinny być zgodne z tymi zgłoszonymi w procesie rekrutacji.

Prosimy o przygotowania nagrania w układzie poziomym, w dobrze oświetlonym, wyciszonym pomieszczeniu, na jasnym tle, w formacie 16:9 o rozdzielczości HD 720 p  czyli 1280x720 pcs, z liczbą klatek 24/25/sek. (jakość odpowiadająca nagraniu z użyciem średniej klasy telefonu komórkowego).

Prosimy nie montować nagrań oraz nie używać efektów specjalnych przy realizacji. Łączny czas nagrania wszystkich 4 prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

Osoby, które nie dołączą linków z nagraniami, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Teczka prac

Nie dotyczy

Opłata egzaminacyjna

150 PLN

Opłatę rekrutacyjną uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata.
Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę, dokonując opłaty w ostatnich dniach rekrutacji. Na zaksięgowanie Państwa opłat czekamy do 2 czerwca br.

Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Internetowej Rekrutacji Kandydata dłużej niż 3 dni robocze, prosimy o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres: j.wesolek@filmschool.lodz.pl.

Opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji TYLKO DO DNIA 31 maja br.


Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.

Osoby bez dokonanej opłaty w dniu zakończenia rekrutacji online - tj. 31 maja, nie będą brane pod uwagę przy przydzielaniu terminu egzaminu wstępnego (liczy się data dokonania wpłaty).

W przypadku rezygnacji do 31 maja br., proszę o e-mail o treści: "W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na aktorstwo (stacjonarne studia jednolite mgr) na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta: .............

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi. 


Informacje dotyczące dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Łódź, ul. Piotrkowska 189/191

Kierownik DS.: 42 6366 980

Centrala telefoniczna: 42 6366 066, 42 6366 673

ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym, uzupełnienie wszystkich wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty do dnia 31 maja 2023 r.

Wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji są przekazywane kandydatom poprzez wiadomości w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym. Prosimy o systematycznego sprawdzanie konta.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać predyspozycje niezbędne do pracy w zawodzie: twórczą wyobraźnię, wrażliwość, osobowość i odporność psychiczną, prawidłową wymowę, wrażliwy słuch, odpowiedni głos, poczucie rytmu, ponadprzeciętną sprawność fizyczną. Ponadto kandydat powinien wykazywać zainteresowanie zagadnieniami szeroko rozumianej kultury i sztuki.UWAGA:
Do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest wybrać, przygotować i przedstawić z pamięci następujący repertuar:
-jeden wiersz z okresu od renesansu polskiego lub europejskiego do roku 1945
-jeden wiersz z okresu po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 20- lecia)
-dwa monologi ze sztuk klasycznych pisane wierszem: pierwszy autorstwa jednego z dramaturgów polskich, drugi z klasycznej dramaturgii europejskiej lub światowej
-dwa fragmenty prozy: jeden z utworów klasyki polskiej lub światowej, jeden ze współczesnej prozy polskiej lub światowej

UWAGA: umownie do klasyki zalicza się utwory napisane przed II Wojną Światową, do współczesnych napisane od tego okresu do dzisiaj. Wymagana jest znajomość całego dzieła literackiego, z którego dokonano wyboru monologu lub fragmentu prozy

-dwa utwory wokalne: piosenkę ludową śpiewaną a cappella i do wyboru klasyczną lub współczesną piosenkę autorską, musicalową lub kabaretową z repertuaru uznanych polskich i światowych twórców gatunku

UWAGA: umownie do klasyki zalicza się utwory napisane przed II Wojną Światową, do współczesnych napisane od tego okresu do dzisiaj. Dozwolony jest akompaniament własny, osoby towarzyszącej lub podkład muzyczny na płycie CD lub pendrive w formacie mp.3
Etap 1
Etap ma charakter selekcyjny i obejmuje ocenę:
 1. warunków scenicznych
 2. głosu i słuchu
 3. wymowy
 4. interpretacji wiersza i prozy
Etap pierwszy nie jest punktowany. Po przeprowadzeniu I etapu Komisja decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego etapu.
Etap 2
Interpretacja:
- wiersza klasycznego,
- monologu,
- prozy klasycznej i współczesnej,
- utworu wokalnego.

Etapy mają charakter konkursowy i są punktowane.
O zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje najwyższa uzyskana łączna liczba punktów przyznana na podstawie oceny każdego z zadań.
Etap 3
Etap trzeci (egzamin konkursowy) obejmuje: 
- elementarne zadania aktorskie, 
- zadania aktorskie przed kamerą, 
- rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą problemów życia kulturalnego w Polsce i na świecie oraz znajomość literatury w tym utworów dramatu klasycznego i  współczesnego (polskich i zagranicznych), 
- ocenę sprawności fizycznej: należy przygotować krótki (maksymalnie 60 sekund), rytmiczny układ gimnastyczny z podkładem muzycznym (własny nośnik elektroniczny) zawierający następujące elementy gimnastyczne: przewrót w przód, przewrót w tył, mostek, wagę (arabeska). Oprócz układu do muzyki można zademonstrować dodatkowo inne przygotowane przez siebie ćwiczenia,  sprawdzian z umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia. W tańcu należy wykazać się umiejętnością podstawowych kroków następujących tańców: walc wiedeński, polka, krakowiak.

Etap trzeci jest punktowany. O przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów w III etapie, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024.

UWAGA: nie akceptujemy żadnych zwolnień lekarskich, kandydat musi być całkowicie sprawny.

Lista podkładów muzycznych do wyboru:
1. "Singing In The Rain" Gene Kelly
2. "Rock and Roll Music" The Beatles
3.  "Dream A Little Dream of Me" Doris Day