Fotografia
ENGLISH

SEKRETARIAT KATEDRY FOTOGRAFII

P. Kinga Kanecka
tel. (42) 27 54 653; e-mail: kingakanecka@filmschool.lodz.plgodziny pracy:
poniedziałek-10:00-14:00
wtorek-10:00-14:00
środa-NIECZYNNY
czwartek-10:00-14:00
piątek-10:00-14:00FOTOGRAFIA - DZIAŁ TECHNICZNY (atelier, sprzęt)

P.  Konrad Górecki                                                                                                   p. Damian Kupczyk
tel. (42) 27 54 644
wew.644
pon.-pt.: 9:00 - 19:00
SŁÓW KILKA O SPECJALNOŚCI
Studenci przygotowywani są w trakcie procesu dydaktycznego do podjęcia pracy w agencjach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, muzeach i galeriach sztuki współczesnej. Jednocześnie rozwijają swoje umiejętności twórcze, które pozwolą im spełnić marzenia, aby w przyszłości zaistnieć jako uznani artyści fotograficy. Program realizowany jest w trakcie jednolitych, 5 – letnich studiów magisterskich.

Na doświadczenia w obrębie rozumienia, kształtowania i profesjonalnego wykorzystania obrazu składają się blisko 65 – letnie wysiłki kadry pedagogiczno – twórczej skupionej wokół Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej. Konstrukcja programu nauczania opiera się na „systemie pracowni" prowadzonych w oparciu o autorski programy. Ilość pracowni zapewnia szeroki zakres specjalizacji występujących we współczesnej fotografii zawodowej, takich jak: fotografia reportażowa, kreacyjna, użytkowa, portretowa, foto - edytorstwo itp.

Mimo, że w żadnym z członów nazwy wydziału nie występuje słowo fotografia, była ona zawsze jednym z najistotniejszych elementów w procesie nauczania a przede wszystkim jest integralną formą wypowiedzi twórczej.

----------------------------------------

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
kierunek : realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia specjalność: FOTOGRAFIA
Studia podyplomowe II stopnia : 2-letnie

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Studia trwają cztery semestry. Przewidziane programem zajęcia odbywają się w trakcie dwudniowych zjazdów (piątek i sobota) - 20 zjazdów w roku akademickim.

Studia fotograficzne w Szkole Filmowej posiadają 23-letnią tradycję nauczania. W tym czasie wielu naszych studentów i absolwentów osiągnęło wiele nagród w Polsce i zagranicą. Katedra Fotografii na wydziale Operatorskim i Realizacji Tv posiada: doświadczoną kadrę, niezbędne zaplecze lokalowo-sprzętowe. Pozwala to przyszłym studentom, którzy uzyskali minimum dyplom licencjata - na kontynuowanie studiów niestacjonarnych w rozszerzonej formule. Przygotowany program studiów kierowany jest przede wszystkim do osób związanych z szeroko pojętym rynkiem mediów i zainteresowanych zdobyciem konkretnych umiejętności praktycznych w obszarze kształtowania obrazu fotograficznego i podstaw filmowego. Zakłada on dalsze kształcenie zawodowe i szerokie przekazanie wiedzy teoretycznej co zaowocuje poszerzeniem świadomości twórczej oraz nabyciem umiejętności formułowania własnej wypowiedzi artystycznej. Poszczególne zagadnienia artystyczne, teoretyczne i praktyczne znajdują swoje odzwierciedlenie we wszystkich programowych formach zajęć (wykładach, warsztatach, seminariach, ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych). Zrealizowanie założonych programowych celów kształcenia pozwoli absolwentowi na: swobodne poruszanie się po współczesnym rynku sztuki, kierowanie zespołami ludzi współtworzącymi obraz fotograficzny, podejmowanie pracy w agencjach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, ośrodkach kultury, galeriach itp.

Program kształcenia:

- koncentrowany jest na przybliżeniu i  wyjaśnieniu ewolucji sposobów obrazowania, przeobrażeniach w sztuce jako naturalnego procesu formułowania języka plastycznego, kształtowanego z jednej strony w zależności od obserwacji, analizy i syntezy zjawisk otaczającego nas świata, z drugiej strony poprzez interpretowanie dokonań artystów epok minionych,
- umożliwia poznanie współczesnego oblicza komunikacji masowej, zrozumienie specyficznych cech mass mediów oraz interakcji zachodzących między mediami i ich odbiorcami, umożliwi absolwentowi prezentację swoich osiągnięć warsztatowych i artystycznych w nowoczesny sposób,
- umożliwia poznanie i opanowanie procesu twórczego w fotografii i multimediach, zarówno w odniesieniu do działań kreacyjnych, jak użytkowych i reklamowych w wymiarze praktycznym.

Przedmioty teoretyczne wykładane są audytoryjnie i uzupełniane demonstracjami, projekcjami. Tradycyjnie szczególny nacisk położony jest na kształcenie indywidualne co wymaga ścisłej współpracy studenta z pedagogiem. Tak więc obok ćwiczeń zbiorowych dalsze kształcenie prowadzone jest w poszczególnych pracowniach, gdzie student jest konsultowany, a jego prace - zrealizowane między zjazdami - są poddawane korektom. Ten charakter nauczania szczególnie wyraźnie występuje w trakcie realizacji praktycznej pracy dyplomowej.Kształcenie kierunkowe

- praktyka oświetlenia, postprodukcja obrazu, fotografia użytkowa i reklamowa, projekt i publikacja, techniki alternatywne w fotografii, działania audiowizualne;

 Nauczanie kierunkowe

– projektowanie, zagadnienia współczesnej fotografii, media w sztuce XX i XXI w., kultura i komunikacja, konteksty fotografii, kreacja w fotografii, fotografia dokumentalna i reportażowa, fotografia a film, konteksty sztuk wizualnych;

Nauczanie ogólne

– elementy socjologii kultury wizualnej, estetyka i filozofia fotografii, fotografia – multimedium sztuki, strategie kuratorskie, proseminarium, 

Egzaminy i zaliczenia

 Z poszczególnych przedmiotów teoretycznych studenci uzyskują zaliczenie i kończą proces nauczania egzaminem. Przedmioty praktyczne nauczania kierunkowego i kształcenia kierunkowego zaliczane są na podstawie zrealizowanych ćwiczeń i przedstawienia prac twórczych określonych w programach dotyczących poszczególnych przedmiotów. Publiczna prezentacja prac praktycznych zrealizowanych w poszczególnych pracowniach ma miejsce w przestrzeni wystawienniczej szkoły oraz w galeriach fotograficznych. Kuratorami prezentacji są wykładowcy i doktoranci Uczelni.

Egzamin dyplomowy
 odbywa się według ogólnie przyjętych zasad na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej i obejmuje: - publiczną prezentację praktycznej pracy dyplomowej w postaci cyklu fotografii lub pokazu multimedialnego czy instalacji; - obronę teoretycznej pracy magisterskiej Średnia ocen uzyskanych w trakcie egzaminu dyplomowego z uwzględnieniem średniej uzyskanej w trakcie studiów wyznacza ostateczną ocenę uwidocznioną na dyplomie – magistra sztuki w specjalności fotografia.

Studia trwają dwa lata {cztery semestry)
Koszt studiów - 4.500- zł. za semestr studiów

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO : 16-17 września 2019 r. 

Szczegółowe informacje dot. egzaminu wstępnego - 
http://www.filmschool.lodz.pl/studia/rekrutacja/fotografia-studia-ii-stopnia-niestacjonarne/62


-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

WYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ                

SPECJALNOŚĆ : FOTOGRAFIA

EGZAMIN WSTĘPNY na płatne
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE stacjonarne,

D L A   O B C O K R A J O W C Ó WPotrzebne dokumenty :

1.) Rejestracja on-line: https://irk.filmschool.lodz.pl.
     Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie i dołączyć je do teczki z dokumentami.
(W razie problemów proszę pisać na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl.
lub tel . 42 2755 808).

2.) Curriculum vitae lub życiorys;
Oryginał lub odpis świadectwa maturalnego (tegoroczni maturzyści do czasu otrzymania świadectwa dojrzałości składają zaświadczenie ze szkoły o zadeklarowanym przystąpieniu do matury). Ewentualna kserokopia świadectwa maturalnego winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub instytucję wydającą dokument!
 Świadectwa maturalne wydane przez zagraniczne instytucje winny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;

3.) Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona na zgodność z oryginałem;

4.)   4 fotografie (format jak do dowodu) z czytelnym podpisem na odwrocie;

5.) Dowód opłaty za egzamin wstępny;

6.) Teczka twórczości własnej oraz wykonane 3 zadania fotograficzne

 Ważne informacje na temat NOSTRYFIKACJI ŚWIADECTW: http://www.filmschool.lodz.pl/fileups/stu/20150527153806-nostryfikacje-swiadectw-maturalnych.pdf


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW : do 31.05.2019 r.


NA PODSTAWIE WSTĘPNEJ OCENY TECZKI PRAC    ( CZERWIEC 2019 R. ),  KOMISJA PODEJMUJE DECYZJĘ O ZAPROSZENIU KANDYDATA NA EGZAMIN WSTĘPNY  .

Kandydaci przystępujący do egzaminu w języku angielskim aplikują tym samym na stacjonarne studia płatne i zdają egzamin we wrześniu wraz z innymi kandydatami spoza RP.


Egzamin jest płatny, a warunkiem przystąpienia do niego jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej na podane konto bankowe.
Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 PLN wnosisz na konto
nr 21124015451111000011666233 w banku PEKAO S.A. V O/Łódź.
Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.


EGZAMIN WSTĘPNY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH :
16 - 17 września 2019 r.

Egzamin jest prowadzony w języku polskim lub angielskim. 
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Obejmuje następujące elementy:

1.)  rozmowę dotyczącą podstawowych zagadnień z zakresu techniki i technologii fotograficznej,

2.) eksplikację i obronę prezentowanego dorobku twórczości własnej kandydata ( teczka twórczości własnej kandydata powinna zawierać od 10 do 15 prac fotograficznych w formacie wystawienniczym)

3.)  wykonanie TRZECH zadań fotograficznych z poniżej podanych tematów:


TEMATY DO WYKONANIA PRZEZ KANDYDATÓW W DOMU NA EGZAMIN WSTĘPNY Z FOTOGRAFII
- ROK AKADEMICKI 2019/20

I.    Wolna niedziela .   
      3-5 zdjęć w formacie 30x40 cm.

II.   Moi sąsiedzi. 
       3-5  zdjęć w formacie 30x40 cm.

III.  Portret bohatera w dwóch odsłonach.
       2 zdjęcia w formacie 30x40 cm.UWAGA !
Kandydat zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich TRZECH tematów .

Zestaw kandydat podpisuje imieniem i nazwiskiem. Do każdego z tematów kandydat dołącza krótki opis.
UWAGA !
Teczkę twórczości własnej oraz wykonane 3 zadania fotograficzne kandydat przysyła wraz z dokumentami z dopiskiem:
Fotografia - Rekrutacja

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW : 31.05.2019 r.
/decyduje data wpłynięcia dokumentów do Sekretariatu/

na adres:
Państwowa Wyższa Szkola Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera
Sekretariat Katedry Fotografii
ul.Targowa 61/63 90-323 Łódź


NA PODSTAWIE  WSTĘPNEJ OCENY TECZKI PRAC KOMISJA PODEJMUJE DECYZJĘ O ZAPROSZENIU KANDYDATA NA EGZAMIN WSTĘPNY .GALERIA
e-BOOKI & e-ALBUMY

Program studiów FOTO17/18

Zasady rekrutacji

Strefa studenta

Nagrody

 • 1 GEN NEXT BRONCOLOR - Broncolor Ambassador
  2017


  Agata Serge
 • 2 British Journal of Photography - publikacja
  2017


  Michał Siarek
 • 3 Photomonth Cracow - Show OFF
  2017


  Karolina Wojtas
 • 4 HSBC Prize for Photography
  2016


  Marta Zgierska
 • 5 #NewEastPhotoPrize
  2016


  Michał Siarek
 • 6 Lucie Foundation Lucie Scholarchip Program
  2016


  Marta Zgierska
 • 7 Kolga Tbilisi Photo Award 2015
  kategoria "Conceptual photoproject"


  Agnieszka Wąsik
 • 8 Hestia Artistic Journey
  2015


  Katarzyna Maluga, Aleksandra Chciuk - finalistki
 • 9 BZWBK PRESS FOTO 2015
  Zdjęcie roku


  Agata Grzybowska
 • 10 reGeneration3 / 2015
  Musée de l'Élysée


  Artur Gutowski, Piotr Zbierski, Robert Mainka - finaliści
 • 11 IdeasTap Photographic Award
  Magnum Photos 2015


  Karolina Jonderko - finalistka

 • 12 Leica Oskar Barnack Award
  2015


  Igor Pisuk - finał

Dodatkowe informacje