ENGLISH

Praktyki Studentów

PRAKTYKI

Stypendystą Programu ERASMUS+ może zostać student, który terminowo wywiązał się ze wszystkich powinności wobec Uczelni w semestrze poprzedzającym planowany wyjazd.

Trwa nabór na zagraniczne praktyki studenckie w semestrze letnim 2019/2020.

Praktyki mogą być realizowane od 1.07.2019 do 31.08.2020 i muszą trwać co najmniej 2 miesiące.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny dostarczyć do swoich Koordynatorów Wydziałowych dokumenty aplikacyjne.

Praktyk można szukać min. na stronie www.erasmusintern.org
oraz www.filmdivision.co.uk/careers (z wyjątkiem studentów Fotografii)
ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI PRAKTYK

1. Kwalifikowani mogą być studenci zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Upoważnieni do brania udziału w rekrutacji są wszyscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej (dalej PWSFTviT), będący co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych, bądź będący na pierwszym roku studiów drugiego lub trzeciego stopnia (po zakończeniu semestru zimowego), którzy samodzielnie znaleźli instytucję zagraniczną gotową przyjąć ich na praktyki.
2. Nie można odbyć praktyki w instytucji unijnej ani w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami. Działania związane z mobilnością muszą być realizowane w kraju uczestniczącym w programie (poza Polską). Organizacją przyjmującą może być m.in. publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia; organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa, instytucja szkolnictwa wyższego.

3. W trosce o jakość realizowanych mobilności i zapewnienie uczestnikom możliwości nabycia kompetencji wskazanych jako kluczowe dla programu Erasmus+ studenci nie mogą realizować mobilności w kraju pochodzenia lub innym, gdzie język urzędowy jest ich językiem ojczystym, pomimo faktu, iż studiują w uczelni, która znajduje się w kraju innym niż kraj pochodzenia lub odbywania mobilności.

4. Każdy student zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich programu stażowego zapisanego w IndywidualnymProgramie Stażowym (Learning Agreement for Traineeships)

5. Wyjazdy można realizować w ciągu całego roku kalendarzowego. Praktyki mogą trwać od 2 do 12 miesięcy. Studenci będą mieć szansę składania wniosków o przedłużenia pobytów objętych wypłatami stypendiów, które będą brane pod uwagę w przypadku braku zgłoszeń do realizowania nowych wyjazdów.

6. Należy pamiętać, że w programie Erasmus+ każdy student ma przyznany 12 miesięczny 'kapitał wyjazdowy' (np. dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące) dla każdego stopnia studiów (I, II i III stopień) lub 24-miesięczny 'kapitał wyjazdowy' w przypadku jednolitych studiów magisterskich, niezależnie od rodzaju mobilności (praktyki, studia) i liczby okresów mobilności. Do 'kapitału wyjazdowego' w ramach programu Erasmus+ wliczają się mobilności zrealizowane w ramach programu Erasmus ,,Uczenie się przez całe życie" (jeśli student otrzymał w przeszłości jedynie stypendium na 6 miesięcy na wyjazd na studia na poziomie studiów II stopnia to może on nadal skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia lub praktyki, ale tylko maksymalnie do 6 miesięcy w ramach studiów II stopnia). Do kapitału mobilności wliczają się wszystkie mobilności bez względu na to czy uczestnik otrzymał na nie stypendium czy były realizowane ze ,,stypendium zerowym".

7. Rekrutacja dla studentów prowadzona będzie w kilku turach, w wyznaczonych wcześniej terminach. Studenci, którzy chcą wziąć udział w konkretnej akcji rekrutacyjnej muszą terminowo dostarczyć do Koordynatora Wydziałowego, odpowiedniego dla kierunku studiów, poprawnie przygotowane następujące dokumenty w formie elektronicznej:
- poprawnie i całkowicie wypełniony formularz zgłoszeniowy
- Learning Agreement for Traineeships (część Before the Mobility) - dokument zaakceptowany i podpisany oryginalnie przez Wydziałowego Koordynatora w uczelni macierzystej studenta.
- oświadczenie pracownika dziekanatu
Następnie w celu uzyskania akceptacji przez instytucję przyjmującą może być wysłany jako skan, który po podpisaniu jest odsyłany również jako skan. Student dostarcza skan dokumentu podpisanego przez dwie strony.
Po weryfikacji przez Koordynatora Wydziałowego dokumenty muszą zostać przekazane do Działu Współpracy Międzynarodowej.

8. Za prawidłowe i kompletne złożenie dokumentacji odpowiada student uczestniczący w rekrutacji i zobowiązany jest do sprawdzenia i upewnienia się, że złożona została prawidłowo przygotowana dokumentacja. Dokumenty przygotowane na niewłaściwie zostaną odrzucone ze względów formalnych i nie będą podlegały ocenie.

9. Kryteria wyboru kandydatów to:
terminowe dostarczenie kompletu poprawnie przygotowanych dokumentów aplikacyjnych,
profil instytucji przyjmującej i rodzaj uzgodnionego programu praktyki, który powinien być jak najbliższy kierunkowi studiów i specjalizacji studenta,
dobra znajomość języka obcego, w tym języka branżowego,
średnia ocen za semestr poprzedzający złożenie dokumentów aplikacyjnych o wyjazd na praktyki (studia tego samego stopnia).
W przypadku gdy student nie posiada oficjalnego certyfikatu z języka angielskiego (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TELC itp.) zobowiązany będzie do przystąpienia do egzaminu z języka angielskiego przeprowadzonego na uczelni w wyznaczonym wcześniej terminie.
Przy pozostałych językach obcych wymagany będzie oficjalny certyfikat językowy lub opinia lektora dowolnej szkoły językowej.

 Studenci muszą mieć zaliczoną ostatnią sesję egzaminacyjną poprzedzającą złożenie dokumentów. Rekrutacja będzie opierała się o złożone przez studentów dokumenty. Każdy ze studentów otrzyma ocenę, która będzie sumą punktów:
- punkty przyznawane za potwierdzoną w formularzu zgłoszeniowym znajomość języka wskazanego w Learning Agreement for Traineeships jako język roboczy w instytucji przyjmującej (A1- 1 pkt., A2-2 pkt., B1-3pkt, B2- 4pkt, C1-5pkt, C2-6pkt.),
- punkty przyznane za umotywowanie wyjazdu (max. 3 pkt.)
- punkty przyznane za zaangażowanie w proces internacjonalizacji uczelni (wsparcie Uczelni w działaniach związanych z programem Erasmus+, pomoc przy organizacji i udział w wydarzeniach międzynarodowych organizowanych na uczelni macierzystej, reprezentowanie uczelni macierzystej podczas zagranicznych wydarzeń artystycznych) - max. 3 pkt.

Na podstawie przyznanych ocen zostanie stworzona lista rankingowa. Z tym, że osoby, które uczestniczą w programie po raz pierwszy będą miały pierwszeństwo. W przypadku otrzymania większej liczby wniosków od możliwości sfinansowania uczelnia przyzna stypendiów tym studentom, których wnioski otrzymają największą liczbę punktów.

10. Odpowiedni koordynator wydziałowy rozpatrzy wnioski i przygotuje listę rankingową. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na podstronie Szkoły Filmowej poświęconej E+.

11. Ze względu na formalny proces przygotowań do mobilności, studenci zobowiązani są stosownie zaplanować i uzgodnić datę rozpoczęcia praktyk z instytucją przyjmującą.

12. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ nie może przebywać w trakcie praktyki zagranicznej na urlopie dziekańskim, ani żadnym innym. Gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce i udzielono by urlopu studentowi w trakcie trwania semestru, w którym część studiów powinien odbywać wyjeżdżając na praktyki w ramach programu Erasmus+ wtedy traci on status studenta Erasmusa+ i zobowiązany jest do niezwłocznego oddania całej kwoty wypłaconego już stypendium.

13. Praktyki mogą być realizowane jako obowiązkowe (integralne) i wtedy muszą kończyć się przyznaniem punktów ECTS lub nieobowiązkowe (nieintegralne) bez takiego wymogu. W każdym wypadku, kiedy dotyczą studentów powinny kończyć się wpisem do suplementu do dyplomu. Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową ale musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.

14. Stypendium ma charakter ryczałtowy a jego wysokość uzależniona jest od kraju instytucji przyjmującej i długości pobytu. Stawki stypendialne ustala Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Stypendium ma charakter uzupełniający i jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji zagranicznej.

15. W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych na wypłatę stypendiów istnieje możliwość zrealizowania wyjazdu bez stypendium - wyjazd ze stypendium zerowym. Wszystkich studentów wyjeżdżających na praktyki ze stypendium zerowym jak i studentów, którym zostały przyznane środki finansowe obowiązują takie same zasady realizacji praktyk za granicą

16. Uczelnia macierzysta nie zapewnia ubezpieczenia ani zakwaterowania na czas pobytu w instytucji przyjmującej.

17. Uczelnia gwarantuje przyznane środki finansowe na okres wskazany przez datę początkową i końcową mobilności określoną w umowie. Jeśli potwierdzony okres pobytu w organizacji przyjmującej będzie wykraczał poza daty wskazane w umowie podpisanej ze studentem, to dni pobytu wykraczające poza daty wskazane w umowie będą uznane za okres z grantem zerowym. Jeśli potwierdzony okres pobytu w organizacji przyjmującej będzie dłuższy niż uzgodniony w umowie ze studentem, wysokość dofinansowania nie zmieni się a dofinansowanie za okres przekraczający ten uzgodniony w umowie zostanie uznane za dofinansowanie zerowe. Jeśli potwierdzony okres pobytu będzie krótszy niż uzgodniony w umowie z uczestnikiem programu okres finansowania, wysokość dofinansowania zostanie odpowiednio zmniejszona. W przypadku gdy okres ulegnie skróceniu i będzie krótszy niż minimalny akceptowalny czas mobilności tj. 2 miesiące, to wyjazd taki nie będzie podlegał rozliczeniu a wypłacone już stypendium będzie musiało być zwrócone przez uczestnika na konto Uczelni.

18. Jeżeli uczelnia zezwala studentowi na przedłużenie wyjazdu stypendialnego i zdecyduje o wypłacie na przedłużony okres mobilności stypendium, to ma obowiązek wypłacić także dodatek socjalny na każdy miesiąc zaplanowanego przedłużonego pobytu. Jeśli student posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na przedłużenie pobytu z dofinansowaniem zerowym, wypłata ,,dodatku socjalnego" nie przysługuje mu.

19. Studenci opłacający czesne za naukę w uczelni macierzystej zobowiązani są do kontynuacji opłat także w trakcie obywania praktyk w ramach programu Erasmus+.

20. Wypłata stypendium krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w instytucji przyjmującej

ZASADY REALIZACJI


1. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu zobowiązani są do samodzielnej organizacji wyjazdu i pobytu: podróż i zakwaterowanie.

2. Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie podpisana umowa określająca zobowiązania obu stron. Najpóźniej na 3 tygodnie przed wyjazdem student musi zgłosić się do Działu Współpracy Międzynarodowej w celu podpisania umowy. Należy również dostarczyć: dane konta bankowego - dane banku, numer IBAN oraz numer SWIF, potwierdzenie posiadanego ubezpieczenia. Dodatkowo student zobowiązany jest do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ.

3. Podczas wyjazdu student jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich zadań zapisanych w Indywidualnym Programie Stażowym (Learning Agreement for Traineeships).

4. W przypadku osób, które realizowały już wyjazd na stypendium w ramach programu Erasmus+, podpisanie umowy i wyjazd na kolejne stypendium będzie możliwe jedynie po rozliczeniu poprzedniego wyjazdu jeśli taki miał miejsce.

5. Student jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

6. Przed rozpoczęciem (przed podpisaniem umowy) i na koniec okresu mobilności (wymóg niezbędny do rozliczenia wyjazdu) uczestnik, z wyjątkiem osób, dla których język wskazany w Learning Agreement for Traineeships jako język roboczy w instytucji przyjmującej jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu online test biegłości językowej (dotyczy dostępnych na platformie OLS języków). W przypadku otrzymania wyniku potwierdzającego znajomość języka obcego do poziomu B1 włącznie, system automatycznie przydzieli licencję na kurs języka w instytucji przyjmującej, w którym student wykonał test. W przypadku osiągnięcia poziomu B2, C1 lub C2 uczelnia może zaproponować uczestnikowi kurs z języka instytucji przyjmującej lub z języka kraju, do którego zaplanowany jest wyjazd (język inny niż język instytucji przyjmującej ale dostępny na platformie OLS) pod warunkiem, że nadal dysponuje wolnymi licencjami. Przydzielenie kursu online w języku kraju nie wpływa na język drugiego testu. Drugi test biegłości językowej będzie wypełniany w tym samym języku co pierwszy test.

7. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Dział Współpracy Międzynarodowej o zamiarze rezygnacji z zaplanowanego wyjazdu. W przypadku rezygnacji z wyjazdu stypendium rezygnującej osoby zostanie przekazane na realizację wyjazdu innego studenta.

8. Po zakończeniu stażu student musi dostarczyć mailowo skan Indywidualnego Programu Stażowego (Learning Agreement for Traineeships - after mobility), który potwierdzi pobyt w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu stażowego do koordynatora wydziałowego. Zaakceptowany dokument musi następnie zostać przekazany do Działu Współpracy Międzynarodowej.

9. Po spełnieniu warunków określonych w punkcie wyżej nastąpi ostateczne rozliczenie finansowe. Jeśli podane warunki nie zostaną spełnione może to stanowić podstawę do nierozliczenia wyjazdu i żądania przez PWSFTviT zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

10. W przypadku, kiedy stypendium zostanie wypłacone a wyjazd nie zostanie zrealizowany uczestnik programu zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu pełnej kwoty otrzymanego stypendium.