Szkoła Doktorska
SZKOŁA DOKTORSKA
Kontakt: mgr Beata Saramonowicz

(42) 27-55-820
b.saramonowicz@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z logowaniem IRK

(42) 27 55 808
j.wesolek@filmschool.lodz.pl

Terminy

KOMUNIKAT!
Uchwałą nr 2 z dn. 26 marca 2024 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi w sprawie: określenia zasad rekrutacji w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi, ustalono limit miejsc na pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2024/2025, który wynosi 0 osób.
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PWSFTviT w Łodzi prowadzona jest w drodze konkursu.
Celem konkursu jest wskazanie najlepszych kandydatów do kształcenia w SD przez weryfikację predyspozycji ocenianych na podstawie dotychczasowych doświadczeń, osiągnięć artystycznych i naukowych kandydatów, opisu i wartości proponowanego projektu badawczego oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej.


Rejestracja kandydatów odbywa się w drodze elektronicznej
(w systemie IRK).

Kandydat zobowiązany jest złożyć wszystkie przewidziane w procedurze rekrutacyjnej dokumenty w formie elektronicznej w systemie IRK oraz przesłać drogą e-mailową na adres Sekretariatu.
Prace artystyczne mogą zostać przesłane w formie linków lub przy użyciu wybranego wirtualnego dysku.

Dokumenty, które zostaną załączone/dosłane po dniu       , pozostaną bez rozpatrzenia.

Rozmowa kwalifikacyjna w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej odbędzie się w dniach         w siedzibie Uczelni przy ulicy Targowej 61/63.

Potrzebne dokumenty

Krok 1: Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), w terminie           , wybierając:
Wydział: Szkoła Doktorska oraz
Kierunek: Szkoła Doktorska.


Krok 2: Załączenie w systemie IRK następujących dokumentów:
 a) CV wraz z podaniem wygenerowanym z systemu IRK;
 b) skan oryginału albo odpisu dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego;
 c) kwestionariusza osobowego zawierającego oświadczenie o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej i oświadczenie o braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w PWSFTviT lub jakiejkolwiek innej uczelni na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego z chwilą wpisania na listę przyjętych na I rok oraz deklarację dotyczącą wyboru obszaru działalności naukowo-artystycznej:
- reżyseria filmowa i teatralna
- sztuka operatorska
- aktorstwo
- organizacja produkcji filmowej
- scenariopisarstwo
- montaż filmowy
- fotografia
- autorstwo filmu animowanego
d) co najmniej jednej pisemnej rekomendacji twórcy uprawiającego analogiczną dyscyplinę z jego czytelnym podpisem;
e) teczki własnych prac twórczych dotyczących obszaru działalności naukowo artystycznej zgodnego z deklaracją, o której mowa w podpunkcie c);
f) programu warsztatów/zajęć dla studentów PWSFTviT w Łodzi zgodnego z zadeklarowanym obszarem działalności naukowo-artystycznej według załącznika nr 1 dostępnego w dokumentach do pobrania
g) projektu badawczego związanego z wybranym tematem rozprawy doktorskiej według załącznika nr 2 dostępnego w dokumentach do pobrania
h) dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lista honorowanych certyfikatów w dokumentach do pobrania - załącznik nr 3)
i) podpisaną czytelnie klauzulę informacyjną RODO dostępną w dokumentach do pobrania. 
j) 1 fotografii w formacie 35 mm x 45 mm;
k)podpisaną czytelnie ankietę pobraną z systemu IRK;
l) potwierdzenie wpłaty za postępowanie konkursowe.


Dodatkowe dokumenty wymagane od cudzoziemców:

1) dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille,
2) zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym – o ile są wymagane w przepisach
3) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 albo dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim

(Kandydatowi posiadającemu zarówno obywatelstwo polskie, jak i obywatelstwo innego państwa, język polski uznaje się za język podstawowy - w tym przypadku kandydat przedstawia dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 zgodny z załącznikiem nr 3).

Kandydat, którego językiem rodzimym jest język angielski musi przedstawić dokument poświadczający znajomość języka polskiego, paszport i zobowiązanie, że w ciągu pierwszego roku kształcenia w SD dostarczy certyfikat znajomości innego niż angielski języka obcego według listy certyfikatów z załącznika nr 1 do Uchwały Senatu określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
 Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Cudzoziemcy podlegają tej samej procedurze konkursu, co inni kandydaci.


.

Teczka prac

 Teczka własnych prac twórczych kandydata musi zawierać dokumentację własnej aktywności artystycznej dotyczącej wybranego obszaru działalności naukowo-artystycznej, zgodnej z deklaracją:
- reżyseria filmowa i teatralna
- sztuka operatorska
- aktorstwo
- organizacja produkcji filmowej
- scenariopisarstwo
- montaż filmowy
- fotografia
- autorstwo filmu animowanego

Prace artystyczne, portfolio można przesłać w postaci linku albo poprzez dostęp do wirtualnego dysku.

Opłata egzaminacyjna

         PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata.
 
Jeśli dokonanie opłaty jest niewidoczne (niepotwierdzone) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres b.saramonowicz@filmschool.lodz.pl.

W przypadku rezygnacji, proszę o mail o treści:
"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł w postępowaniu konkursowym na pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta:............."

Sekretariat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.

Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.


.

Dokumenty do pobrania

kwestionariusz osobowy SD

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi.

Dworzec Łódź Chojny tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

 Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN. * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

W miarę wolnych miejsc akademik przyjmuje telefonicznie rezerwacje noclegów dla osób zdających egzaminy do naszej Uczelni, w dni powszednie w godz. 8:00 – 15:30. Koszt noclegu w pokoju wieloosobowym – 35 zł/dobę.

KONTAKT: 42 636 60 66 ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

 Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w terminie! 

 Etap 1  polega na formalnej weryfikacji dokumentów. Wszyscy kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów kwalifikowani są do kolejnego etapu. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych etapu pierwszego wniosek kandydata pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Etap 2  polega na ocenie przez komisję rekrutacyjną teczek zawierających prace twórcze kandydata, program warsztatów/zajęć dla studentów wybranego kierunku PWSFTviT w Łodzi, projekt planu badawczego. Wyniki tego etapu nie są podawane do wiadomości kandydatów. Wszyscy kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów kwalifikowani są do etapu trzeciego. 

 Etap 3  to rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata zgodnych z profilem i założeniami SD. Przedmiotem rozmowy są złożone przez kandydata program warsztatów/zajęć oraz projekt badawczy, a także wiedza ogólna w dyscyplinie, w której kandydat ubiega się o kształcenie w SD.   Nieprzystąpienie kandydata do trzeciego etapu konkursu jest równoznaczne z otrzymaniem 0 punktów. Po etapie trzecim kandydaci otrzymują pełną informację o przyznanej punktacji.

Limit miejsc na pierwszy rok kształcenia w SD w roku akademickim 2023-2024 wynosi 0 osób.

O przyjęciu do SD decyduje uzyskana najwyższa liczba punktów umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc.
 
Lista osób przyjętych na I rok zostanie wywieszona na stronie internetowej Uczelni.