Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia II stopnia: 2-letnie niestacjonarne
Informacje dla kandydatów

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane formularzem

42 27 55 808
j.wesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI:

 1 kwietnia - 4 września 2023 r.                                                                       

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

do 4 września 2023 r. ( wyłącznie rekrutacja on-line)

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO:

14 września 2023 r. - w siedzibie Szkoły

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (zjazdy średnio co 2 tyg.). Zajęcia odbywają się również w piątki od godz. 9:00. 

Dla studentów studiów niestacjonarnych II-go stopnia studiujących na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej opłata za rok studiów w roku  akademickim 2023/2024 wynosi 6900 PLN.

UWAGA ! Aplikować na studia II-go stopnia może każdy, kto jest absolwentem co najmniej studiów I-go stopnia - bez względu na ukończony kierunek studiów!

Konsultacje online  dla kandydatów na studia odbywają się w następujących terminach: 

Środy
5 kwietnia -15:00-17:00
10 maja -15:00-17:00
 7 czerwca -15:00-17:00

 Link do połączenia na konsultacje :
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aec71cd19237f49378f1f679f874a998f%40thread.tacv2/16788...

Konsultacje nie wymagają wcześniejszego potwierdzenia swojej obecności. Nie prowadzimy żadnych zapisów. Wstęp wolny. 

Potrzebne dokumenty


1.Rejestracja on-line od 1 kwietnia: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.

2.Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

a) Życiorys (dokument do pobrania poniżej) zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów . Dokumentu tego nie podpisujemy, tylko załączamy całość wypełnionego formularza w jednym załączniku.
Dopuszczalny format to WORD lub PDF.
Formularz ma stanowić jeden załącznik
( nie załączamy osobno każdej strony formularza ! ) .

b) Skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) wraz ze skanem suplementu do dyplomu lub zaświadczenie z Uczelni o uzyskanym tytule licencjata (jeżeli dyplom nie został jeszcze wydany). Skan ma stanowić jeden załącznik !
( nie załączamy osobno każdej strony formularza ! ) .

c) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

d) opłata - 85 PLN za egzamin ( wpłata na indywidualny numer konta podany w systemie IRK, nie trzeba załączać skanu dowodu wpłaty )

Prawidłowe załączenie ww. dokumentów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po upływie terminu złożenia dokumentów  ( po 4 września 2023r).

UWAGA Kandydaci, którzy nie załączą wszystkich wymaganych dokumentów w systemie IRK, bądź nie wniosą opłaty rekrutacyjnej do dnia 4 września 2023r oku, nie zostaną dopuszczeniu do egzaminów wstępnych z powodu niespełnienia wymogów formalnych rekrutacji. Po 4 września 2023r. nie będzie już możliwości załączania żadnych dokumentów w systemie rekrutacyjnym!

UWAGA OBCOKRAJOWCY
Do rekrutacji mogą przystąpić tylko ci obcokrajowcy, którzy posiadają KARTĘ POLAKA albo certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie C1 !


Rejestracja kandydata na studia ma formę tylko elektroniczną. Nie drukujemy żadnych dokumentów i nie przesyłamy ich w formie papierowej do Szkoły.

Teczka prac

Nie dotyczy.

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata.

Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl. Natomiast w przypadku rezygnacji, proszę o mail o treści:

"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na organizację produkcji filmowej i TV (studia II stopnia niestacjonarne) na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta:............."

Mail można wysłać najpóźniej do ostatniego dnia terminu złożenia dokumentów. Po tym dniu opłata nie zostanie zwrócona.UWAGA: Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji DŁUŻEJ niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl. Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57.

Dojechać tu można:
 
Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa
 
Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Teofilów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa
 
Dworzec Łódź Fabryczna tramwaj linii 5 (kierunek Chojny/Kurczaki ) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna
 
Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi - z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

 * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym IRK i załączenie wszystkich wymaganych dokumentów.
Przystąpienie kandydata do egzaminu wstępnego wymaga zdania egzaminu dyplomowego kończącego edukację na studiach I stopnia. Nie ma znaczenia ukończony kierunek studiów.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej.
Podczas egzaminu zostaną sprawdzone wiedza, umiejętności i kompetencje kandydatów i kandydatek.
Powinni oni: - posiadać podstawową wiedzę z zakresu dziejów kultury i sztuki europejskiej,
 - posiadać ogólną znajomość zagadnień makro i mikroekonomii oraz gospodarki rynkowej i systemów gospodarczych produkcji filmowej i telewizyjnej,
 - rozpoznawać systemy telewizji publicznej i komercyjnej,
 - posiadać umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury,
 - posiadać umiejętność rozumienia funkcjonowania rynków kultury i mediów,
- posiadać warsztat analizy i oceny dzieła filmowego
 - rozróżniać sylwetki twórców filmowych,
- potrafić analizować zjawiska kulturowe,
- realizować własne koncepcje i działania wykorzystując wyobraźnię, ekspresję i wiedzę,
 - definiować własne sądy, argumentować podejmowane decyzje oraz analizować zjawiska kulturowe i społeczne,
 - rozumieć pojęcia prawne niezbędne w zarządzaniu instytucjami kultury oraz mediami.