ENGLISH

Wyjazdy wykładowców

Nauczyciele akademiccy mogą składać wnioski na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach, z którymi Szkoła ma podpisaną umowę partnerską.
Lista uczelni partnerskich dostępna jest na stronie:
www.filmschool.lodz.pl/erasmus/schools

Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów oraz formularze dostępne są poniżej. Wszystkie wymagane, prawidłowo i całkowicie wypełnione, dokumenty należy dostarczyć mailowo do Działu Współpracy Międzynarodowej.
1. Wyjazdy mogą odbywać się wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających kartę ECHE programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego, z którymi PWSFTviT podpisała stosowne umowy, z uwzględnieniem uzgodnionych w tych umowach miejsc, dyscyplin naukowych i/lub problematyki zajęć dydaktycznych w ramach roku akademickiego, w którym miałby odbyć się wyjazd. Uczelnia partnerska musi działać w jednym z krajów uczestniczących w programie, innym niż kraj organizacji wysyłającej i kraj zamieszkania uczestnika.
 
2. O wyjazd może się ubiegać kadra dydaktyczna zatrudniona w PWSFTviT na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej.

3. Nauczyciel akademicki zobowiązuje się do wykonania co najmniej programu minimum, czyli przeprowadzenia w uczelni przyjmującej co najmniej ośmiu godzin zajęć dydaktycznych w każdym tygodniu pobytu (lub dowolnym krótszym okresie pobytu).

 4. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy z wyłączeniem czasu podróży, w zależności od możliwości finansowych i dotacji otrzymanej przez Uczelnią z Narodowej Agencji.

 5. Pracownicy otrzymają dofinansowanie UE jako wkład w koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie pobytu za granicą zgodnie z tabelą w dokumencie „Zasady finansowania wyjazdów pracowników” na dany rok akademicki. Uczestnik programu uzyska dofinansowanie w postaci: wsparcia indywidualnego (ryczałt na koszty utrzymania – stawki obowiązujące w danym roku akademickim, wyznaczone przez Narodową Agencję, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego) oraz ryczałt na koszty podróży (stawka obliczona przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej), jaką musi pokonać uczestnik z miejsca siedziby instytucji wysyłającej do miejsca siedziby instytucji przyjmującej. Jeśli wyjazd będzie odbywał się z innego miejsca niż siedziba instytucji wysyłającej uczestnik zobowiązany jest udokumentować trasę podróży biletami potwierdzającymi prawidłowe wyliczenie stawek w kalkulatorze (oświadczenie uczestnika o trasie podróży wraz z załączonymi biletami).

 6. Stypendium ma charakter ryczałtowy a jego wysokość uzależniona jest od długości pobytu w instytucji przyjmującej oraz kraju, w którym ona się znajduje. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w formie przelewu na konto uczestnika prowadzone przez bank działający na terenie Polski, zalecane jest podawanie konta prowadzonego w walucie Euro.

 7. Istnieje możliwość zrealizowania wyjazdu bez stypendium – wyjazd ze stypendium zerowym. Wszystkich nauczycieli akademickich wyjeżdżających w ramach programu czy to ze stypendium zerowym czy tych, którym zostały przyznane środki finansowe obowiązują takie same zasady realizacji wyjazdów.

 8. Nauczyciele akademiccy, którzy chcą wziąć udział w programie zobowiązani są do przesłania mailem wymagane dokumenty do Działu Współpracy Międzynarodowej:
 - formularz zgłoszeniowy (podpisany skan),
- indywidualny program nauczania (podpisany skan),
- potwierdzenie z uczelni przyjmującej (w dowolnej formie np.: pismo z uczelni, oficjalne zaproszenie)

 Kryteria brane pod uwagę przy kwalifikacji nauczycieli akademickich to:

– Znajomość języka obcego pozwalająca na swobodne prowadzenie zajęć w uczelni zagranicznej.

– Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching) przygotowany przez wyjeżdżającego w porozumieniu z uczelnią przyjmującą i przez nią zatwierdzony.

– Poprawnie i całkowicie wypełnione dokumenty W ocenie będzie brany pod uwagę zaproponowany program nauczania i ewentualne wcześniejsze uczestnictwo w programie, każdorazowo w przypadku takiej samej oceny jakościowej programu pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby zgłaszające się do programu po raz pierwszy.

 9. Za prawidłowe i kompletne złożenie dokumentacji odpowiada nauczyciel akademicki uczestniczący w kwalifikacji i zobowiązany jest do sprawdzenia i upewnienia się, że składa prawidłowo przygotowaną dokumentację. Dokumenty przygotowane niewłaściwie zostaną odrzucone ze względów formalnych i nie będą podlegały ocenie. Kwalifikacja nauczycieli akademickich zainteresowanych wyjazdami prowadzona jest przez Dziekanów odpowiednich Wydziałów.

 11. Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdami mogą składać dokumenty aplikacyjne do Działu Współpracy Międzynarodowej w naborze ciągłym

 12. Ilość wyjazdów uzależniona będzie od przyznanych środków finansowych. W przypadku większej ilości chętnych o zakwalifikowaniu się do wyjazdu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 13. Dział Współpracy Międzynarodowej gromadzi pełną dokumentację procesu rekrutacji.

 14. Informacja o wynikach kwalifikacji zostanie przesłana osobą uczestniczącym w rekrutacji na maila podanego w dokumentach zgłoszeniowych.

 15. Osoby o specjalnych potrzebach (uczestnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności), których indywidualna sytuacja sprawia, iż udział ich w programie byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego mogą się o nie starać. W tym celu należy wypełnić stosowną część formularza aplikacyjnego i skontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej, który pomoże w złożeniu stosownego wniosku do Narodowej Agencji o dodatkowe dofinansowanie.

 16. Planowana data rozpoczęcia wyjazdu może nastąpić najwcześniej 1 października 2018 r. W związku z tym kadra dydaktyczna zobowiązana jest stosownie zaplanować i uzgodnić datę rozpoczęcia wyjazdu.

 ZASADY REALIZACJI

 1. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do samodzielnego wypełnienia wszelkich formalności związanych z wyjazdem: ustalenie programu nauczania, rezerwacje podróży i hoteli. Uczelnia macierzysta nie zapewnia zakwaterowania na czas pobytu w uczelni partnerskiej.

 2. Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie podpisana umowa określająca zobowiązania obu stron. Najpóźniej na 4 tygodnie przed wyjazdem pracownik musi zgłosić się do Działu Współpracy Międzynarodowej w celu podpisania umowy. Należy również dostarczyć: dane konta bankowego – dane banku, numer IBAN oraz numer SWIFT. Dodatkowo nauczyciel akademicki zobowiązany jest do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ.

 3. Przed planowanym wyjazdem nauczyciel zobowiązany jest do zgłoszenia się do działu kadr w celu wypisania delegacji. Na jej podstawie zostanie objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na okres podróży i pobytu za granicą. Ze względu jednak na otrzymanie grantu z programu Erasmus Plus, dieta nie zostanie pracownikowi naliczona.

 4. Podczas wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich zadań zapisanych w Indywidualnym Programie Nauczania (Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching).

5. W przypadku osób, które realizowały już wyjazd na stypendium w ramach programu Erasmus+, podpisanie umowy i wyjazd na kolejne stypendium będzie możliwe jedynie po rozliczeniu poprzedniego wyjazdu jeśli taki miał miejsce.

 6. Uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 7. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia Działu Współpracy Międzynarodowej o zamiarze rezygnacji z zaplanowanego wyjazdu. W przypadku rezygnacji z wyjazdu stypendium rezygnującej osoby zostanie przekazane na realizację wyjazdu innego pracownika w ramach programu Erasmus+.

 8. Po powrocie z wyjazdu nauczyciel akademicki wypełnia raport-ankietę on-line, dostarcza drogą mailową odpowiedniego dziekanatu dokument potwierdzający pobyt w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu nauczania oraz sprawozdanie z wyjazdu. Po zaakceptowaniu dokumentów przez dziekana, dziekanat przekazuje je do Działu Współpracy Międzynarodowej.

 9. Po spełnieniu warunków określonych w punkcie wyżej nastąpi ostateczne rozliczenie finansowe. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione może to stanowić podstawę do nierozliczenia wyjazdu i żądania przez PWSFTviT zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

 10. Realizacja wyjazdów możliwa jest w czasie kiedy w uczelniach zagranicznych prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

 11. W przypadku, kiedy stypendium zostanie wypłacone, a wyjazd nie zostanie zrealizowany uczestnik programu zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu pełnej kwoty otrzymanego stypendium.