ENGLISH

AKTORSKI STREFA STUDENTA

Dom studenta

Centralatel. 42 6366 066, 42 6366 673

DOM STUDENTA jest miejscem, w którym każdy student studiów stacjonarnych może zamieszkać, jeśli spełnia warunki zawarte w Zarządzeniu Rektora Nr 15/2007.  

KONTAKT:

Łódź, ul. Piotrkowska 189/191 
Kierownik DS.: 42 6366 980
Centrala telefoniczna: 42 6366 066, 42 6366 673                                ds@filmschool.lodz.pl

RECEPCJA akademika czynna jest w godz. 7.00 - 22.00. 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się  o miejsce w Domu Studenta,  w przypadku dostępnych wolnych miejsc (niewykorzystania miejsc przez studentów stacjonarnych).

INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH  EGZAMINY  WSTĘPNE

W czerwcu – w miarę wolnych miejsc – akademik przyjmuje telefonicznie rezerwacje noclegów dla osób zdających egzaminy na poszczególne wydziały naszej Uczelni, w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.30. Zapewniamy miejsca w pokojach wieloosobowych. Wyposażamy każdego w kołdrę, poduszkę i pościel. Koszt noclegu – 50 zł/dobę.

Koła naukowe

Studenckie koła naukowe PWSFTviT to przedsięwzięcia studenckie mające na celu poszerzanie i rozwijanie działalności pedagogicznej, naukowej i artystycznej wykraczającej poza przyjętą dydaktykę. Skupiają studentów i pedagogów zainteresowanych wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań formalnych i artystycznych w dziedzinie sztuki filmowej. Są także miejscem wymiany pomysłów i projektów o charakterze artystycznym. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. o tworzeniu koła, można znaleźć w zarządzeniu Rektora nr 1/2014 umieszczonego w BIPie Szkoły. 

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu z opiekunami kół.

Stypendia

Zasady przyznawania stypendiów w PWSFTviT określa Regulamin Świadczeń.

UWAGA OD 01 PAŹDZIERNIKA 2023 r. BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NOWY REGULAMIN ŚWIADCZEŃ - nowy regulamin wraz z załącznikami zostanie udostępniony do 1 października 2023 r..

W roku akad. 2023/2024 wnioski stypendialne należy składać osobiście w pok. 2,08 bud. Rektoratu (I piętro, wejście klatką schodową naprzeciwko Dziekanatu Operatorskiego) albo drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego ) na adres szkoły z dopiskiem "stypendia".
Terminy i zasady składania wniosku o stypendium ministra - patrz opis : stypendium ministra.

Informacje na temat stypendium można uzyskać pod adresem
e-mail: m.grochowska@filmschool.lodz.pl (tel. 42 27 55 802, 725 570 194) 
e-mail: k.kanecka@filmschool.lodz.pl (tel. 42 27 55 813) /stypendium rektora/


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wszystkie wnioski, za wyjątkiem wniosku o stypendium ministra przyjmowane są od 02 października 2023 r.

 - wniosek o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę można składać w ciągu całego roku akademickiego;
- wniosek o stypendium rektora od 02 października 2023 r. do 27 października 2023 r. ( do godz. 15.00)  ;
- wniosek o stypendium ministra można składać od 25 września 2023 r. do 05 października 2023 r. ( do godz. 15.00) 
/Terminy i zasady składania wniosku o stypendium ministra - patrz opis : stypendium ministra/


WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIĆ NA KOMPUTERZE, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ i złożyć osobiście lub drogą pocztową w w/w terminie.   WNIOSKI WYPEŁNIONE "RĘCZNIE" NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE .


UWAGA! Stypendia nie dotyczą studentów studiów podyplomowych.

1 Stypendium socjalne Warunkiem  uzyskania stypendium socjalnego jest złożenie wniosku wraz z dokumentacją formalną oraz spełnienie warunków określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów.

UWAGA!
Stałe źródło dochodów, o którym mowa w § 35 ust. 1 pkt 5 regulaminu, nie zostało zdefiniowane ustawowo, ale przyjmuje się, że oznacza nieprzerwane źródło dochodów w roku, do którego zalicza się umowy o pracę, renty, alimenty, umowy zlecania, (jeżeli są zawierane cyklicznie lub na dłuższy okres), wyjątkowo umowy o dzieło. Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu ciąży na studencie;

Przypominamy również, że oboje rodzice mają obowiązek łożyć na utrzymanie uczącego się dziecka. Jeżeli po rozwodzie rodziców, nie wystąpiono o alimenty, to w pierwszej kolejności należy to zrobić. Alternatywą jest Fundusz Alimentacyjny (jeżeli rodzice nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, może przejąć go państwo). W przypadku braku wyroku alimentacyjnego student musi przedstawić dochody obojga rodziców. Dopiero w następnej kolejności można składać wniosek stypendialny.

KAŻDY wnioskodawca składa:
- wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach,
- obowiązkowe oświadczenie studenta,
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, (jeśli we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wnioskodawca oświadczył, że prowadzi gospodarstwo rolne).
- zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (w przypadku braku zaświadczenia, składki nie zostaną odliczone).

Uwaga: Student oraz wykazane we wniosku rodzeństwo między 18-26 rokiem życia, przedkłada dodatkowo z Urzędu Skarbowego tzw. PIT dla młodych na użytek świadczeń rodzinnych, w którym wykazane są dochody nieopodatkowane z tytułu korzystania z ulgi dla młodych.

WNIOSEK POZOSTANIE BEZ ROZPATRZENIA JEŻELI WYSTĘPUJĄ BRAKI FORMALNE ( np. z przedstawionych dokumentów nie można ustalić dochodu).

Pozostałe załączniki składają tylko te osoby, których one dotyczą.
Szczegóły dotyczące stawek i progów w załączonym zarządzeniu.

Z1 obowiązkowe OŚWIADCZENIE Z3 oświadczenie wybór kierunku Z10 oświadczenie INNE DOCHODY Z11 WNIOSEK uzyskanie/utrata DOCHODU Z2 WNIOSEK o stypendium SOCJALNE Z8 oświadczenie uczęszczanie dziecka do szkoły Z9 oświadczenie uczęszczanie dziecka do szkoły wyższej
2 Stypendium dla osób niepełnosprawnych Warunkiem uzyskania stypendium dla osób niepełnosprawnych jest złożenie wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna to osoba legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Szczegóły dotyczące stawek i progów w załączonym zarządzeniu.
Z1 obowiązkowe OŚWIADCZENIE Z3 oświadczenie wybór kierunku Z4 WNIOSEK o stypendium dla osoby NIEPEŁNOSPRAWNEJ
3 Zapomoga Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przyznawana jest przez Rektora lub odpowiednio Komisję Stypendialną.

Podstawą przyznania zapomogi jest wniosek studenta i dokumenty potwierdzające stan rzeczy.
Przejściowo trudna sytuacja życiowa może nastąpić w szczególności w wyniku takich zdarzeń losowych jak: śmierć członka rodziny studenta, nagła ciężka choroba studenta lub członka jego rodziny, klęska żywiołowa (np.: pożar, powódź).
Z1 obowiązkowe OŚWIADCZENIE Z3 oświadczenie wybór kierunku Z7 wniosek ZAPOMOGA
4 Stypendium Rektora O stypendia Rektora mogą starać się studenci z wysoką średnią ocen lub posiadający osiągnięcia naukowe bądź artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Ten rodzaj wsparcia może otrzymać maksymalnie 10 proc. studentów na danym kierunku, zawsze na podstawie wniosku.


REGULAMIN ŚWIADCZEŃ dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi obowiązujący od 1 października 2023 r.
(...)
§ 15
 Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie i złożył wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 16 1.
 Prawo do ubiegania się o stypendium rektora nabywa student po pierwszym roku studiów i student kontynuujący naukę na studiach drugiego stopnia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego z zastrzeżeniem
§ 10, który: terminowo wypełnił wszystkie obowiązki studenta przewidziane Regulaminem Studiów oraz planem i programem nauczania wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku (specjalności) studiów i złożył wniosek stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu i uzyskał:
 1) wyróżniające wyniki w nauce;
 2) osiągnięcia artystyczne lub naukowe lub
 3) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
(...)


UWAGA! Dodawanie nowych osiągnięć do wniosku możliwe jest tylko do dnia 27 października 2023 r.
W przypadku odwołania/ wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy brane są pod uwagę tylko osiągnięcia wymienione we wniosku złożonym w I instancji.
Ranking Stypendium Rektora 2023/2024
5 Stypendium ministra Student zainteresowany uzyskaniem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do 05 października 2023 r. przesyła wypełniony wniosek, dokumenty oraz składa oświadczenia określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia.. W razie wątpliwości informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 42 27-55-802 .  

Wniosek należy przesłać wypełniony w wersji EDYTOWALNEJ .
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenia osiągnięć wymienionych we wniosku.
WNIOSEK WRAZ Z POTWIERDZENIAMI OSIĄGNIĘĆ PRZYJMUJEMY TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA MAILA: m.grochowska@filmschool.lodz.pl

Obowiązkowe oświadczanie ( o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia) należy dostarczyć podpisanie własnoręcznie do pok. 2.08. bud Rektoratu I piętro lub pocztą tradycyjną na adres Uczelni z dopiskiem "Stypendium Ministra",również w terminie do 05 października 2023 r. włącznie. /Oświadczenie wysłane  drogą pocztową musi Uczelnia otrzymać w nieprzekraczalnym terminie - DO 05 października 2023 r. /
.................

Stypendium ministra na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:
1) w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
2) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim. Wymogu, o którym mowa w pkt. 2, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Zgodnie z art. 93 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów, przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia artystyczne lub naukowe związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie DWÓCH LAT akademickich poprzedzających rok akademicki ubiegania się o stypendium.

WNIOSEK:
Wniosek proszę pozostawić w wersji edytowalnej. Proszę o wypełnienie wniosku zgodnie z wytycznymi we wniosku oraz nieusuwanie punktów, które Państwa nie dotyczą.

Student, wypełniając części 2–4 wniosku, podaje określone we wzorze wniosku dane odrębnie w stosunku do każdego osiągnięcia. Osiągnięcie może być wykazane tylko raz we wniosku. Osiągnięcia należy uporządkować w ramach poszczególnych punktów wniosku w sposób uszeregowany od najważniejszego do najmniej znaczącego w opinii studenta.

 Nazwy, tytuły i inne określenia wydarzeń, nośników dotyczące wykazywanych we wniosku osiągnięć, które oryginalnie występują w języku innym niż język polski lub angielski, należy podać w tłumaczeniu na język angielski.

 POTWIERDZENIE OSIĄGNIĘĆ:
Osiągnięcia należy udokumentować w postaci pisemnej w formie: 
a) kopii broszury, plakatu, programu lub innego dokumentu festiwalu, konkursu, przeglądu, konferencji, koncertu, wystawy, spektaklu lub innego wydarzenia,
b) oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,
c) kopii okładki płyty lub innego nośnika, na którym utrwalono dzieło lub wykonanie,
d) oświadczenia organizatora konferencji lub kopii materiału pokonferencyjnego zawierających imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
e) oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu,
f) oświadczenia zamawiającego dzieło projektowe,
g) kopii stron czasopisma lub innej publikacji zawierających imiona i nazwisko autora, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład,
h) kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody lub wyróżnienia,
i) oświadczenia organizatora konkursu o liczbie państw i uczelni reprezentowanych przez uczestników konkursu,
j) oświadczeń członków zespołu o udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;Wniosek do pobrania, oświadczenia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-dla-studentow-2

[Stypendia dla studentów uczelni artystycznych, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 704).]
Rozporządzenie MKiDN w sprawie styp. ministra