ENGLISH

REŻYSERIA
Filmowa i Telewizyjna
STREFA STUDENTA

Dom studenta

Centralatel. 42 6366 066, 42 6366 673

DOM STUDENTA jest miejscem, w którym każdy student studiów stacjonarnych może zamieszkać, jeśli spełnia warunki zawarte w Zarządzeniu Rektora Nr 15/2007.  

KONTAKT:

Łódź, ul. Piotrkowska 189/191 
Kierownik DS.: 42 6366 980
Centrala telefoniczna: 42 6366 066, 42 6366 673                                ds@filmschool.lodz.pl

RECEPCJA akademika czynna jest w godz. 7.00 - 22.00. 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się  o miejsce w Domu Studenta,  w przypadku dostępnych wolnych miejsc (niewykorzystania miejsc przez studentów stacjonarnych).

INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH  EGZAMINY  WSTĘPNE

W czerwcu – w miarę wolnych miejsc – akademik przyjmuje telefonicznie rezerwacje noclegów dla osób zdających egzaminy na poszczególne wydziały naszej Uczelni, w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.30. Zapewniamy miejsca w pokojach wieloosobowych. Wyposażamy każdego w kołdrę, poduszkę i pościel. Koszt noclegu – 50 zł/dobę.

Koła naukowe

Studenckie koła naukowe PWSFTviT to przedsięwzięcia studenckie mające na celu poszerzanie i rozwijanie działalności pedagogicznej, naukowej i artystycznej wykraczającej poza przyjętą dydaktykę. Skupiają studentów i pedagogów zainteresowanych wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań formalnych i artystycznych w dziedzinie sztuki filmowej. Są także miejscem wymiany pomysłów i projektów o charakterze artystycznym. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. o tworzeniu koła, można znaleźć w zarządzeniu Rektora nr 1/2014 umieszczonego w BIPie Szkoły. 

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu z opiekunami kół.

Stypendia

W roku akad. 2020/2021 zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 26/2020 z dnia 30 września 2020 r. wnioski stypendialne przyjmowane są wyłącznie drogą mailową albo drogą pocztową na adres szkoły z dopiskiem "stypendia".

Wnioski wysłane e-mailem należy przesłać wypełnione, podpisane i zeskanowane wraz z oświadczeniami i skanami załączonych dokumentów. 

Wniosek o stypendium socjalne, zapomogę, stypendium dla osób niepełnosprawnych - a.lewandowska@filmschool.lodz.pl (tel. 42 27 55 811).

Wniosek o stypendium rektora - m.grochowska@filmschool.lodz.pl (42 27 55 802).

Zasady przyznawania stypendiów w PWSFTviT określa Regulamin Świadczeń.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW - wniosek o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę można składać w ciągu całego roku akademickiego;
- wniosek o stypendium rektora do 20 października;
- wniosek o stypendium ministra można składać do 5 października.

UWAGA! Stypendia nie dotyczą studentów studiów podyplomowych.

1 Stypendium socjalne Jest to stypendium przyznawane przez Rektora lub odpowiednio Komisję Stypendialną. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie wniosku wraz z dokumentacją formalną oraz spełnienie warunków określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów.

UWAGA!
Stałe źródło dochodów, o którym mowa w § 35 ust. 1 pkt 5 regulaminu, nie zostało zdefiniowane ustawowo, ale przyjmuje się, że oznacza nieprzerwane źródło dochodów w roku, do którego zalicza się umowy o pracę, renty, alimenty, umowy zlecania, (jeżeli są zawierana cyklicznie lub na dłuższy okres), wyjątkowo umowy o dzieło. Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu ciąży na studencie;

Przypominamy również, że oboje rodzice mają obowiązek łożyć na utrzymanie uczącego się dziecka. Jeżeli po rozwodzie rodziców, nie wystąpiono o alimenty, to w pierwszej kolejności należy to zrobić. Alternatywą jest Fundusz Alimentacyjny (jeżeli rodzice nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, może przejąć go państwo). Dopiero w następnej kolejności można składać wniosek stypendialny.

KAŻDY wnioskodawca składa:
- wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach,
- obowiązkowe oświadczenie studenta,
- oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, (jeśli we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wnioskodawca oświadczył, że prowadzi gospodarstwo rolne).
- oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (w przypadku braku oświadczenia, składki nie zostaną odliczone).

Pozostałe załączniki składają tylko te osoby, których one dotyczą.
Szczegóły dotyczące stawek i progów w załączonym zarządzeniu.

Z1 obowiązkowe OŚWIADCZENIE Z2 WNIOSEK o stypendium SOCJALNE Z3 oświadczenie o kierunku Z7 oświadczenie SKŁADKI ZUS Z9 oświadczenie SZKOŁA Z10 oświadczenie STUDIA Z11 oświadczenie INNE DOCHODY Z12 oświadczenie GOSP. ROLNE Z14 WNIOSEK uzyskanie/utrata DOCHODU Zarz. Stawki i progi zmiana Regulaminu świadczeń
2 Stypendium dla osób niepełnosprawnych Jest to stypendium przyznawane przez Rektora lub Komisję Stypendialną. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna to osoba legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Szczegóły dotyczące stawek i progów w załączonym zarządzeniu.
Z1 obowiązkowe OŚWIADCZENIE Z4 WNIOSEK o stypendium dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zarz. Stawki i progi zmiana Regulaminu świadczeń
3 Zapomogi Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przyznawana jest przez Rektora lub odpowiednio Komisję Stypendialną.

Podstawą przyznania zapomogi jest wniosek studenta i dokumenty potwierdzające stan rzeczy.
Przejściowo trudna sytuacja życiowa może nastąpić w szczególności w wyniku takich zdarzeń losowych jak: śmierć członka rodziny studenta, nagła ciężka choroba studenta lub członka jego rodziny, klęska żywiołowa (np.: pożar, powódź).
Z1 obowiązkowe OŚWIADCZENIE Z3 oświadczenie o kierunku Z13 wniosek ZAPOMOGA zmiana Regulaminu świadczeń
4 Stypendium Rektora O stypendia Rektora mogą starać się studenci z wysoką średnią ocen lub posiadający osiągnięcia naukowe bądź artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Ten rodzaj wsparcia może otrzymać maksymalnie 10 proc. studentów na danym kierunku, zawsze na podstawie wniosku.

O stypendium można ubiegać się od pierwszego roku studiów. Wnioskować może również student kontynuujący studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres sześciu lat od rozpoczęcia studiów.
Szczegóły dotyczące stawek i progów w załączonym zarządzeniu.
Z1 obowiązkowe OŚWIADCZENIE Z3 oświadczenie o kierunku Z5 WNIOSEK I rok Z6 WNIOSEK o stypendium REKTORA Zarz. Stawki i progi zmiana Regulaminu świadczeń Ranking stypendiów Rektora
5 Stypendium ministra Stypendium ministra na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:
1) w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
2) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim. Wymogu, o którym mowa w pkt. 2, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Zgodnie z art. 93 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Stypendium nie przysługuje studentowi:
- jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
- posiadającemu tytuł zawodowy:
* magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
* licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów, przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia artystyczne lub naukowe związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok akademicki ubiegania się o stypendium.

Student zainteresowany uzyskaniem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do 5 października 2020 r. składa Rektorowi wypełniony wniosek oraz dokumenty i oświadczenia określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia.
Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: m.grochowska@filmschool.lodz.pl. W razie wątpliwości informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 42 27-55-802, 811. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, należy przesłać drogą pocztową  ( z dopiskiem stypendium ministra) również w terminie do 5 października 2020 r.
Wniosek do pobrania, oświadczenia oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-dla-studentow-2

[Stypendia dla studentów uczelni artystycznych, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 704).]
zmiana Regulaminu świadczeń