Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia II stopnia: 2-letnie niestacjonarne
Informacje dla kandydatów

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane formularzem

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

do 31 sierpnia 2018 r.

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO:

13 września 2018 r.

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (zjazdy średnio co 2 tyg.)

Dla studentów studiów niestacjonarnych II-go stopnia studiujących na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej opłata za semestr w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3.450 PLN.

Konsultacje dla kandydatów na studia odbywają się na ul. Targowej 57 (Domu Guzego) w następujących terminach:

21 marca 2018 r. (środa) - godz. 15:00

25 kwietnia 2018 r. (środa) - godz. 15:00 ( uwaga -zmiana terminu ! )

16 maja 2018 r. (środa) - godz. 15:00

20 czerwca 2018 r. (środa ) - godz. 15:00

Konsultacje nie wymagają wcześniejszego potwierdzenia swojej obecności. Nie prowadzimy żadnych zapisów. Wstęp wolny.

Potrzebne dokumenty


1.Rejestracja on-line od 1 marca: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.

2.Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

a) Życiorys (zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów) – wzór do pobrania poniżej.

b) Skan świadectwa dojrzałości.

c) Skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) wraz ze skanem suplementu do dyplomu lub zaświadczenie z Uczelni o uzyskanym tytule licencjata (jeżeli dyplom nie został jeszcze wydany).

d) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

e) Skan dowodu osobistego.

f) Skan opłaty za egzamin.

Rejestracja kandydata na studia ma formę tylko elektroniczną. Nie drukujemy żadnych dokumentów i nie przesyłamy ich w formie papierowej do Szkoły.

Teczka prac

Nie dotyczy.

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. 


UWAGA: Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. W wypadku rezygnacji należy się zwrócić z prośbą o zwrot opłaty mailowo na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl najpóźniej w przeddzień rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym dniu opłata nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

Życiorys kandydata Program studiów

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57.

Dojechać tu można:
 
Dworzec Łódź Chojny tramwaj linii 5 (kierunek dworzec Łódź-Żabieniec) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna
 
Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa
 
Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Teofilów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa
 
Dworzec Łódź Fabryczna tramwaj linii 5 (kierunek Chojny/Kurczaki ) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna
 
Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi - z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

 * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym IRK i załączenie wszystkich wymaganych dokumentów.
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w ramach limitów miejsc ustalonych dla danego kierunku studiów. Celem egzaminu ustnego będzie sprawdzenie nabytych efektów kształcenia z I stopnia studiów licencjackich i predyspozycji kandydata do podjęcia nauki na magisterskich studiach II stopnia oraz do przyszłego zawodu organizatora produkcji filmowej i telewizyjnej. Przystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej wymaga zdania egzaminu dyplomowego kończącego edukację na studiach I stopnia.
Egzamin ustny sprawdza wybrane efekty kształcenia z zakresu

I poziomu kształcenia.

Wiedza:

P_W03 – posiada podstawową wiedzę z zakresu dziejów kultury i sztuki europejskiej.

P_W07 – posiada ogólną znajomość zagadnień makro i mikroekonomii oraz gospodarki rynkowej i systemów gospodarczych produkcji filmowej i telewizyjnej.

P_W14 – rozpoznaje systemy telewizji publicznej i komercyjnej.

Umiejętności:

P_U03 – posiada umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury.

P_U08 – posiada umiejętność rozumienia funkcjonowania rynków kultury i mediów.

 P_U10 – opanował warsztat analizy i oceny dzieła filmowego oraz rozróżnia sylwetki reżyserów i producentów, analizuje krytyczne zjawiska kulturowe.

Kompetencje społeczne:

P_K03 – realizuje własne koncepcje i działania wykorzystując wyobraźnię, ekspresję i wiedzę.

P_K09 – w sposób świadomy definiuje własne sądy i argumentuje podejmowane decyzje oraz analizuje zjawiska kulturowe i społeczne.

P_K14 – rozumie pojęcia prawne niezbędne w zarządzaniu instytucjami kultury oraz mediami.