Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia II stopnia: niestacjonarne 2 letnie
Dziekanat

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane formularzem

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

Ostatnie konsultacje dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/18 odbędą się w dniu:
22 czerwca o godz. 15:00
Konsultacje odbywają się bez wcześniejszych zapisów,  na  ul. Targowej 57, w Domu Guzego.
_______________________________________________________

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO:
14 września 2017 r.
TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
do 4 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Lista osób przyjętych na studia II-go stopnia niestacjonarne

Potrzebne dokumenty

  1. Podanie (ankieta osobowa). Rejestracja on-line od 1. marca: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie i dołączyć je do teczki z dokumentami.
  2. Życiorys – wzór do pobrania poniżej.
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) wraz z kserokopią suplementu do dyplomu lub zaświadczenie z Uczelni o uzyskanym tytule licencjata (jeżeli dyplom jeszcze nie został wydany).
  4. Kserokopia świadectwa dojrzałości.
  5. Kserokopia dowodu osobistego.
  6. 3 podpisane fotografie (format jak do dowodu).
  7. Dowód opłaty za egzamin.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w wiązanej teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą (z dopiskiem "Organizacja Produkcji, niestacjonarne II stopnia - Rekrutacja", do dnia 4 września 2017 r. -  decyduje data stempla pocztowego):  

Dziekanat Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTviT 
ul. Targowa 57
90-323 Łódź

Dla studentów studiów niestacjonarnych II-go stopnia studiujących na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej opłata za semestr studiów w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3.450 PLN.

Teczka prac

Nie dotyczy

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. 


UWAGA: Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

Życiorys kandydata

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57. Dojechać tu można:

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w ramach limitów miejsc ustalonych dla danego kierunku studiów.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej będzie sprawdzenie nabytych efektów kształcenia z I stopnia studiów licencjackich i predyspozycji kandydata do podjęcia nauki na magisterskich studiach II stopnia oraz do przyszłego zawodu organizatora produkcji filmowej i telewizyjnej.

Przystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej wymaga zdania egzaminu dyplomowego kończącego edukację na studiach I stopnia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dowodu opłaty za egzamin.

Regulamin normujący proces rekrutacji na studia drugiego stopnia:
http://www.filmschool.lodz.pl/fileups/stu/20170204141321-regulamin-normujacy-zasady-rekrutacji-na-st...