Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia II stopnia: 2-letnie niestacjonarne
Informacje dla kandydatów

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane formularzem

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Lista osób przyjętych na studia:

do 31 sierpnia 2018 r.

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO:

13 września 2018 r.

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (zjazdy średnio co 2 tyg.)

Dla studentów studiów niestacjonarnych II-go stopnia studiujących na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej opłata za semestr w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3.450 PLN.

Konsultacje dla kandydatów na studia odbywają się na ul. Targowej 57 (Domu Guzego) w następujących terminach:

21 marca 2018 r. (środa) - godz. 15:00

25 kwietnia 2018 r. (środa) - godz. 15:00 ( uwaga -zmiana terminu ! )

16 maja 2018 r. (środa) - godz. 15:00

20 czerwca 2018 r. (środa ) - godz. 15:00

Konsultacje nie wymagają wcześniejszego potwierdzenia swojej obecności. Nie prowadzimy żadnych zapisów. Wstęp wolny.

Potrzebne dokumenty


1.Rejestracja on-line od 1 marca: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.

2.Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

a) Życiorys (zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów) – wzór do pobrania poniżej.

b) Skan świadectwa dojrzałości.

c) Skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) wraz ze skanem suplementu do dyplomu lub zaświadczenie z Uczelni o uzyskanym tytule licencjata (jeżeli dyplom nie został jeszcze wydany).

d) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

e) Skan dowodu osobistego.

f) Skan opłaty za egzamin.

Dostarczenie skanów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po upływie terminu złożenia dokumentów.

Rejestracja kandydata na studia ma formę tylko elektroniczną. Nie drukujemy żadnych dokumentów i nie przesyłamy ich w formie papierowej do Szkoły.

Teczka prac

Nie dotyczy.

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. 


UWAGA: Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. W wypadku rezygnacji należy się zwrócić z prośbą o zwrot opłaty mailowo na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl najpóźniej w przeddzień rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym dniu opłata nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

Życiorys kandydata Program studiów

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57.

Dojechać tu można:
 
Dworzec Łódź Chojny tramwaj linii 5 (kierunek dworzec Łódź-Żabieniec) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna
 
Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa
 
Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Teofilów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa
 
Dworzec Łódź Fabryczna tramwaj linii 5 (kierunek Chojny/Kurczaki ) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna
 
Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi - z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

 * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym IRK i załączenie wszystkich wymaganych dokumentów.
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w ramach limitów miejsc ustalonych dla danego kierunku studiów. Celem egzaminu ustnego będzie sprawdzenie nabytych efektów kształcenia z I stopnia studiów licencjackich i predyspozycji kandydata do podjęcia nauki na magisterskich studiach II stopnia oraz do przyszłego zawodu organizatora produkcji filmowej i telewizyjnej. Przystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej wymaga zdania egzaminu dyplomowego kończącego edukację na studiach I stopnia.
Egzamin ustny sprawdza wybrane efekty kształcenia z zakresu

I poziomu kształcenia.

Wiedza:

P_W03 – posiada podstawową wiedzę z zakresu dziejów kultury i sztuki europejskiej.

P_W07 – posiada ogólną znajomość zagadnień makro i mikroekonomii oraz gospodarki rynkowej i systemów gospodarczych produkcji filmowej i telewizyjnej.

P_W14 – rozpoznaje systemy telewizji publicznej i komercyjnej.

Umiejętności:

P_U03 – posiada umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury.

P_U08 – posiada umiejętność rozumienia funkcjonowania rynków kultury i mediów.

 P_U10 – opanował warsztat analizy i oceny dzieła filmowego oraz rozróżnia sylwetki reżyserów i producentów, analizuje krytyczne zjawiska kulturowe.

Kompetencje społeczne:

P_K03 – realizuje własne koncepcje i działania wykorzystując wyobraźnię, ekspresję i wiedzę.

P_K09 – w sposób świadomy definiuje własne sądy i argumentuje podejmowane decyzje oraz analizuje zjawiska kulturowe i społeczne.

P_K14 – rozumie pojęcia prawne niezbędne w zarządzaniu instytucjami kultury oraz mediami.