AKTORSTWO
Jednolite studia magisterskie
Dziekanat

42 27 55 832
aktor@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z formularzem on-line:

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy


EGZAMINY WSTĘPNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 24 CZERWCA 2019 R.

Zawiadomienia o szczegółowych terminach egzaminów
będą rozsyłane drogą mailową po rozpatrzeniu przez Dziekanat wszystkich dokumentów rekrutacyjnych, nie wcześniej niż 11 czerwca.

UWAGA!!!
Dokumenty w postaci papierowej przyjmujemy do 31 maja 2019 r.  Dostarczenie teczki jest obowiązkowe. W wypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
Etap I - 24 -27 czerwca (etap selekcyjny)
Etap II  -29 czerwca – 3 lipca - Interpretacja – Teatr Szkolny
Etap III 4 - 9 lipca :
4 - 5 lipca – filmowanie + rozmowy kwalifikacyjne
6 -7 lipca  - sprawdzian ruchowy + psycholog  + ortopeda
8 lipca  - warsztaty + praca własna kandydata
9 lipca  - elementarne zadania aktorskie + ogłoszenie wyników egzaminów

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w ustalonym harmonogramie.


Potrzebne dokumenty

 1. Rejestracja on-line : https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.
  Tegoroczni maturzyści nie wypełniają zakładki 'wykształcenie' w IRK.
  Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie, które znajduje się w ostatniej zakładce - WYDRUKI, w pkt. 2 - "Wydrukuj podanie" i dołączyć je do teczki z dokumentami.
  Podania o wydanie legitymacji nie drukujemy. 
 2. Życiorys (max 1 strona samodzielnego komputeropisu)
 3. Kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (nie musi być poświadczona notarialnie). Tegoroczni maturzyści składają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a w systemie IRK zakładki dotyczącej wykształcenia w ogóle nie wypełniają. W przypadku ukończenia studiów wyższych – odpis dyplomu.
 4. 1 fotografia (format jak do dowodu) z czytelnym podpisem
 5. Lista utworów + wydrukowane WSZYSTKIE teksty, które prezentowane będą w trakcie egzaminów, z podaniem tytułów utworów oraz ich autorów. Wydruki powinny zawierać nazwisko kandydata. TEKSTY MOŻNA WYMIENIĆ W DNIU EGZAMINU.
 6. Cudzoziemcy załączają kopię certyfikatu znajomości języka polskiego przynajmniej na poziomie C1.
Uwaga! Nie wymagamy zaświadczenia lekarskiego!

Wszystkie dokumenty należy złożyć w białej wiązanej teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Aktorskiego PWSFTviT
ul. Targowa 61/63 90-323 Łódź
Bardzo prosimy nie opisywać teczek.

Jeżeli dokumenty są wysyłane pocztą prosimy o dopisek na kopercie: Aktorstwo - Rekrutacja.


Teczka prac

Nie dotyczy

Opłata egzaminacyjna

150 PLN

Opłatę rekrutacyjną uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Internetowej Rekrutacji Kandydata dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. Natomiast w przypadku rezygnacji, proszę o mail o treści:

"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na aktorstwo (studia jednolite mgr stacjonarne) na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta:............."

Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.

Osoby bez zaksięgowanej opłaty nie będą brane pod uwagę przy przydzielaniu terminu egzaminu wstępnego!

Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

lista osób przyjęte na st

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi. Dojechać do niej można:

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie


Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać predyspozycje niezbędne do pracy w zawodzie: twórczą wyobraźnię, wrażliwość, osobowość i odporność psychiczną, prawidłową wymowę, wrażliwy słuch, odpowiedni głos, poczucie rytmu, ponadprzeciętną sprawność fizyczną. Ponadto kandydat powinien wykazywać zainteresowanie zagadnieniami szeroko rozumianej kultury i sztuki.UWAGA:
Do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest wybrać, przygotować i przedstawić z pamięci następujący repertuar:
 1. cztery wiersze: jeden z epoki renesansu polskiego lub europejskiego, jeden z okresu romantyzmu polskiego ewentualnie europejskiego, jeden z okresu 20-lecia międzywojennego, jeden z okresu po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 10-lecia); 
 2. dwa monologi ze sztuk klasycznych pisane wierszem: pierwszy autorstwa jednego z dramaturgów polskich, drugi z repertuaru dramatycznej klasyki europejskiej lub światowej; 
 3. cztery fragmenty prozy: dwa z utworów klasyki polskiej lub światowej, dwa z utworów współczesnej prozy polskiej lub światowej. UWAGA: umownie do klasyki zaliczamy utwory napisane przed II wojną światową, do współczesnych napisane od tego okresu do dzisiaj. Wymagana jest znajomość całego dzieła literackiego, z którego dokonano wyboru monologu lub fragmentu prozy;
 4. dwa utwory wokalne: piosenkę ludową śpiewaną a capella i do wyboru piosenkę kabaretową lub piosenkę musicalową. UWAGA: obowiązkowy akompaniament (własny, osoby towarzyszącej lub podkład muzyczny na płycie CD lub pendrive )
Etap 1
Etap ma charakter selekcyjny i obejmuje ocenę:
 1. warunków scenicznych
 2. głosu i słuchu
 3. wymowy
 4. interpretacji wiersza i prozy
Etap 2
Interpretacja:
- wiersza klasycznego,
- monologu,
- prozy klasycznej i współczesnej,
- utworu wokalnego.

Etapy mają charakter konkursowy i są punktowane.
Etap 3
 1. Elementarne zadania aktorskie – kandydat otrzymuje temat zadania (fabułę i okoliczności określa komisja)
 2. Zadania aktorskie przed kamerą
 3. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca problemów życia kulturalnego w Polsce i na świecie.
 4. Ocena sprawności fizycznej: należy przygotować krótki (maks. 60 sekund), rytmiczny układ gimnastyczny z podkładem muzycznym  (wybranym z poniższej listy) zawierający następujące elementy gimnastyczne: przewrót w przód, przewrót w tył, mostek, wagę (arabeska). Oprócz układu do muzyki można zademonstrować dodatkowo inne przygotowane przez siebie ćwiczenia.
 5. Sprawdzian z umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia. W tańcu należy wykazać się umiejętnością podstawowych kroków przynajmniej jednego tańca towarzyskiego (tango, walc, cha-cha, rumba itp.) oraz jednego tańca ludowego (mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).
Na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę osób przyjętych na I rok studiów.

UWAGA: nie akceptujemy żadnych zwolnień lekarskich, kandydat musi być całkowicie sprawny.


Lista podkładów muzycznych do wyboru:
1. "Singing In The Rain" Gene Kelly
2. "Rasputin" Boney M
3. "Roxanne" Tango
4."Rock and Roll Music" The Beatles
5. "Lollipop" The Chordettes
6. "Dream A Little Dream of Me" Doris Day
7. " When a Man Loves a Woman" Percy Sledge
8. "Taniec Eleny" Michał Lorenc