SZTUKA
operatorska
Jednolite studia magisterskie: 5-letnie
Dziekanat

42 27 55 936 lub 27 55 818
operatorski@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane formularzem

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

16.03.2019 r. (sobota) - w godzinach od 10.00 do 16.00
06.04.2019 r. (sobota) - w godzinach od 10.00 do 16.00
(Nie ma konieczności zapisów na konsultacje)


OSTATECZNY TERMIN WPŁYNIĘCIA DOKUMENTÓW DO DZIEKANATU TO 31.05.2019 r. /piątek/

EGZAMIN WSTĘPNY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:
I Etap:
10 – 12 czerwca 2019 r.  /poniedziałek, wtorek, środa/

II Etap:
13 – 15 czerwca 2019 r. /czwartek, piątek, sobota/

III Etap - Egzamin Konkursowy:
16 – 18 czerwca 2019 r. /niedziela, poniedziałek, wtorek/


Potrzebne dokumenty

  1. Rejestracja on-line od 01.03.2019 r.  : https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html. Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie i dołączyć je do teczki z dokumentami. Tegoroczni maturzyści nie wypełniają zakładki 'wykształcenie' w IRK.
  2. Życiorys (1 strona komputeropisu) 
  3. Kserokopia oryginału/ odpisu świadectwa dojrzałości (tegoroczni maturzyści składają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a w systemie IRK zakładki dotyczącej wykształcenia w ogóle nie wypełniają), w przypadku ukończenia studiów wyższych – odpis dyplomu.
  4. 3 fotografie (format jak do dowodu) z czytelnym podpisem
  5. Dowód opłaty za egzamin
  6. Ankieta rekrutacyjna - w dziale "Dokumenty do Pobrania"


Wszystkie dokumenty należy złożyć w białej, nieopisanej, wiązanej teczce
formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą ( w teczce A4), z dopiskiem
na kopercie : Sztuka operatorska - Rekrutacja /decyduje data

wpłynięcia dokumentów do Dziekanatu/

Dziekanat Wydziału Operatorskiego i Realizacji Tv PWSFTviT 
ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź

Ostateczny termin wpłynięcia dokumentów  do Dziekanatu 31.05.2019r. /piątek/.
Dziekanat jest czynny w godzinach 9.00-14.00


Teczka prac

Własne prace twórcze fotograficzne (ewentualnie plastyczne i filmowe). Teczkę prac własnych kandydat powinien zabrać ze sobą na konsultacje oraz na egzamin. 

Opłata egzaminacyjna

150 PLN

Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. Natomiast w przypadku rezygnacji, proszę o mail o treści:

"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na sztukę operatorską (studia jednolite mgr stacjonarne) na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta:............."
Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.
Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi. Dojechać do niej można:

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT w Łodzi, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów, teczki prac oraz dowodu opłaty za egzamin. 
1 ETAP
10 – 12 czerwca 2019 r.  /poniedziałek, wtorek, środa/

1. Wykonanie i ocena dwóch zadań fotograficznych na zadany temat (tematy zostaną przedstawione w dniu egzaminu)
2. Ocena zawartości teczki własnej twórczości (z udziałem kandydata)
3. Wstępna rozmowa z kandydatem na temat prezentowanej twórczości własnej.

1 etap nie jest punktowany. O zakwalifikowaniu się do 2 etapu decyduje komisja na podstawie oceny prac kandydata. Dziekanat Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej powiadamia kandydatów dopuszczonych do 2 etapu rekrutacji o terminie egzaminu.

2 ETAP
13 – 15 czerwca 2019 r. /czwartek, piątek, sobota/

1. Aranżacja scenki fotograficznej (tematy scenek zostaną przedstawione w dniu egzaminu) 
2. Sprawdzian wrażliwości plastycznej kandydata
3. Prezentację własnego dorobku artystycznego kandydata, zadań fotograficznych wykonanych w  1 etapie oraz rozmowę na temat wszystkich wykonanych prac.

Komisja ocenia wszystkie zadania w skali punktowej i na podstawie wyników podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów do 3 etapu, który jest egzaminem konkursowym.

3 ETAP - Egzamin Konkursowy:
16 – 18 czerwca 2019 r. /niedziela, poniedziałek, wtorek/

1. Realizacja zadania inscenizacyjnego realizowanego kamerą video na zadany temat.
2. Analiza operatorska filmów przedstawionych przez komisję
3. Rozmowa z kandydatem na temat jego prac własnych, zadań wykonanych w trakcie egzaminu oraz poglądów dotyczących sztuki. 

Każde zadanie egzaminu konkursowego jest oddzielnie punktowane i łącznie z punktami poprzedniego etapu stanowi sumę punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie wstępnym. Na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów komisja ustala listę osób przyjętych na I rok studiów.