ENGLISH

WŁADZE Organami kolegialnymi Szkoły są: Senat i Rady Wydziałów. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Rektorem obecnej kadencji jest Jej Magnificencja, dr hab. Milenia Fiedler, prof. Szkoły.

Szkoła jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i Rady Wydziałów.

Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza.

Rektor kieruje działalnością Szkoły przy pomocy pełnomocników.
Kanclerz kieruje z upoważnienia Rektora administracją i gospodarką Szkoły oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni w zakresie udzielonego upoważnienia.

(ze Statutu PWSFTviT)

Rektor
Prorektorzy
+
Pełnomocnicy
  • prof. dr hab. Marek Szyryk Prorektor ds. Studentów i Nauczania
  • dr Krzysztof Franek Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uczelni filmpolski.pl
  • dr Anna Maria Zarychta Prorektor ds. Nauki i Twórczości Artystycznej
  • mgr Marcin Malatyński Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej filmpolski.pl
  • mgr Agata Golańska Pełnomocnik Rektora ds. Produkcji Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej filmpolski.pl
  • mgr Monika Żelazowska Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji filmpolski.pl
Kanclerz
+
Kwestor

Senat

Senat Szkoły Filmowej w Łodzi w kadencji 2020/2024:

dr hab. Milenia Fiedler Rektor, Przewodnicząca

prof. dr hab. Piotr Mikucki Dziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej

prof. dr hab. Jolanta Dylewska Dziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej

dr hab. Piotr Seweryński Dziekan Wydziału Aktorskiego

dr Anna Pachnicka Dziekan Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub profesora Szkoły (w kolejności alfabetycznej):

dr hab. Marcin Brzozowski

prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek

dr hab. Dariusz Kamiński

prof. dr hab. Mirosław Ledwosiński

prof. dr hab. Izabela Łapińska

dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska

dr hab. Anna Sarna-Śniecikowska

dr hab. Paweł Siedlik

dr hab. Marian Szukalski

dr hab. Monika Talarczyk

dr hab. Katarzyna Taras

prof. dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz

Pozostali nauczyciele akademiccy:

mgr Agata Golańska

mgr Marek Kałużyński

dr Anna Leśniewska-Zagrodzka

dr Roman Sawka

Przedstawiciele studentów:

Sebastian Maur

Julia Pietrasik

Adrian Pietruszewski

Szymon Szymański

Przedstawiciele doktorantów:

mgr Arkadiusz Antosz

mgr Jan Bujnowski

mgr Katarzyna Drozdowicz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Jakub Gogolewski

mgr Monika Jaworska

mgr Anna Sieczych

Przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni: ZNA, NSZ "Solidarność", NSZ "Niezależność"