Wnioski KOMISJI
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
28. 04. 2021.
Pozostałe

Wnioski Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej Szkoły Filmowej w Łodzi, z zakończonego postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszenia Pani Anny Paligi, z dnia 16 marca 2021.

Wnioski Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, z zakończonego postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszenia Pani Anny Paligi, z dnia 16 marca 2021.

SPRAWOZDANIE
W okresie od 22 marca do 12 kwietnia 2021 roku Komisja działająca w składzie:

mgr Monika Żelazowska – Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Przewodnicząca Komisji;
prof. dr hab. Julitta Siękiewicz-Kisiel – przedstawicielka Wydziału Aktorskiego;
dr hab. Joanna Jasińska-Koronkiewicz – przedstawicielka Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej;
mgr Magnus von Horn – przedstawiciel Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej;
mgr Jacek Snopkiewicz – przedstawiciel Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej;
mgr Monika Grochowska – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
mgr Monika Dembińska – przedstawicielka Samorządu Doktorantów;
Luiza Pietrzak – przedstawicielka Samorządu Studentów,

przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie zarzutów sformułowanych przez Panią Annę Paligę.

W toku prac Komisja dokonała:
• wysłuchania Pani Anny Paligi;
• wysłuchania prof. dr hab. Mariusza Grzegorzka;
• wysłuchania dr hab. Mariusza Jakusa;
• wysłuchania dr hab. Michała Staszczaka;
• wysłuchania dr Grzegorza Wiśniewskiego;
• wysłuchania prof. dr hab. Bronisława Wrocławskiego;
• wysłuchania dr Waldemara Zawodzińskiego;
• wysłuchania osób będących uczestnikami lub świadkami opisanych zdarzeń, które wyraziły zgodę na rozmowę z Komisją;
• analizy zgłoszeń oraz świadectw związanych z nauczycielami wskazanymi w zgłoszeniu Pani Anny Paligi (przekazanych do Komisji w toku jej prac bezpośrednio, za pomocą mailowej skrzynki zaufania bezpieczni@filmschool.lodz.pl lub anonimowego internetowego formularza);
• analizy archiwalnych ankiet studenckich pod kątem zgłaszanych w przeszłości sygnałów o naruszeniach etyki pracy wykładowcy;
• sporządzenia raportu końcowego w oparciu o zgromadzony materiał, sformułowania wniosków i przekazania ich do Rektora jako rekomendacji do dalszych działań.

POSTANOWIENIA KOMISJI DOTYCZĄCE WYKŁADOWCÓW (kolejność alfabetyczna):

1. Postanowienie w sprawie prof. dr hab. Mariusza Grzegorzka

Z uwagi na skrajnie rozbieżne oceny zdarzeń dotyczących prof. Mariusza Grzegorzka oraz kolejne zarzuty zawarte w zgłoszeniach od studentów i pracowników, Komisja stwierdza, że sprawę prof. Mariusza Grzegorzka winien wyjaśnić Rzecznik Dyscyplinarny, który dysponuje przewidzianymi przez właściwe przepisy prawa możliwościami przesłuchania świadków. Komisja jednomyślnie postanowiła skierować całość sprawy do rozpoznania przez Rzecznika Dyscyplinarnego.

2. Postanowienie w sprawie dr hab. Mariusza Jakusa

Komisja stwierdziła, że dr hab. Mariusz Jakus stosował niedopuszczalne metody pracy ze studentami. W ocenie Komisji zarzuty postawione dr hab. Mariuszowi Jakusowi mogą stanowić przesłankę do rozwiązania umowy o pracę na ich podstawie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Komisja uwzględniła głosy studentów składane w obronie wykładowcy, świadectwa jego życzliwości wobec studentów i przykłady udzielanej im pomocy. Komisja wzięła pod uwagę także wyrażoną przez dr hab. Mariusza Jakusa chęć do zmiany sposobu pracy. Komisja zaleca, aby decyzję o dalszym zatrudnieniu wykładowcy podjąć po dokonaniu oceny jego aktualnej pracy ze studentami. Sprawa dr hab. Mariusza Jakusa jest obecnie przedmiotem rozpoznania prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego.

3. Postanowienie w sprawie dr hab. Michała Staszczaka

Komisja stwierdziła jednomyślnie, że zarzuty sformułowane przez Panią Annę Paligę wobec dr hab. Michała Staszczaka nie zostały podtrzymane. Odpowiedzialność dr hab. Michała Staszczaka jako Prorektora ds. Nauczania i Studentów za ewentualne zaniechania powinna być w ocenie Komisji rozpatrzona w ramach ustalenia odpowiedzialności władz Wydziału Aktorskiego w związku z podejrzeniem braku właściwej reakcji na zgłaszane nadużycia wykładowców i nieprawidłowości w przeprowadzaniu procesu ewaluacji. Komisja wskazuje na konieczność wszczęcia postępowania wobec ówczesnych władz Wydziału Aktorskiego przez Rzecznika Dyscyplinarnego.

4. Postanowienie w sprawie dr Grzegorza Wiśniewskiego

Komisja większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym, stwierdza, że umowa o pracę z dr Grzegorzem Wiśniewskim powinna być rozwiązana na podstawie art. 52 § 1. Kodeksu Pracy z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków nauczyciela akademickiego. Po zakończeniu postępowania ws. dr Grzegorza Wiśniewskiego do Komisji wpłynęły zastrzeżenia dr Grzegorza Wiśniewskiego dotyczące pracy Komisji. Zostały one włączone do raportu. Pan Grzegorz Wiśniewski – z uwagi na brak zaufania do Komisji – poprosił o przekazanie jego sprawy Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Pani Rektor poleciła Rzecznikowi prowadzenie sprawy dr Grzegorza Wiśniewskiego. Wnioski Komisji są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym przez zewnętrznego eksperta.

5. Postanowienie w sprawie prof. dr hab. Bronisława Wrocławskiego

Komisja stwierdziła jednomyślnie, że zarzuty Pani Anny Paligi wobec Bronisława Wrocławskiego nie zostały podtrzymane. Komisja zaleca prof. dr hab. Bronisławowi Wrocławskiemu zwracanie większej uwagi na obszary erotyki i seksualności w trakcie prowadzenia zajęć oraz odbycie szkoleń z obszaru "świadomej zgody".

6. Postanowienie w sprawie dr Waldemara Zawodzińskiego

Komisja stwierdziła, że na podstawie art. 288 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nastąpiło przedawnienie karalności opisanego zdarzenia, które miało miejsce w roku akademickim 2012/2013. Komisja nie znalazła innych okoliczności stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub rozwiązania umowy o pracę. Jednocześnie Komisja zaleca dr Waldemarowi Zawodzińskiemu weryfikację stosowanych metod pracy ze studentami w świetle współczesnych technik nauczania sztuki aktorskiej.

7. Postanowienie w sprawie dr Grażyny Kanii

Zdarzenie dotyczące dr Grażyny Kani zostało wyłączone z dalszych prac Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej z uwagi na fakt, iż dr Grażyna Kania nie była nigdy nauczycielem akademickim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w Uczelni. Pani dr Grażyna Kania prowadziła warsztaty ze studentami na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie od 5 do 31 lipca 2018 roku. Uczelnia nie zdecydowała się na przedłużenie umowy z Panią dr Grażyną Kanią. Komisja w ramach wniosków dodatkowych rekomendowała uwzględnienie opisanego zdarzenia przez Rzecznika Dyscyplinarnego w ramach wyjaśniania problemu nadużyć wobec studentów na Wydziale Aktorskim.

DODATKOWE WNIOSKI KOMISJI

1. Z uwagi na podejrzenie systemowego ukrywania nadużyć na Wydziale Aktorskim Komisja kieruje do Rzecznika Dyscyplinarnego wniosek o wyjaśnienie sprawy.

2. Komisja rekomenduje także podjęcie następujących działań:
• przegląd metod pracy Wydziału Aktorskiego i dostosowanie do nowych wymagań kształcenia;
• opisanie stosowanych metod i ćwiczeń w sylabusach;
• weryfikację sylwetki absolwenta;
• przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji wykładowców: anonimowe ankiety, hospitacje zajęć z udziałem pracowników innych wydziałów Uczelni oraz studentów i doktorantów;
• przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli z zakresu konstruktywnej krytyki i komunikacji;
• wprowadzenie warsztatów dla wykładowców i studentów, których tematem będą zasady bezpiecznej pracy w scenach erotycznych i związanych z przemocą – "świadoma zgoda";
• wprowadzanie podstawowych zajęć z zakresu umiejętności kaskaderskich;
• ograniczenie kompetencji opiekuna roku;
• wprowadzanie większej współpracy międzywydziałowej, tak aby zerwać z hermetycznością Wydziału Aktorskiego i zapewnić jego transparentność;
• stworzenie warunków do integracji studentek i studentów wszystkich wydziałów;
• szkolenie dla studentów z przysługujących im praw i obowiązków oraz terminów zgłaszania nadużyć;
• wprowadzenie zakazu nagości w teatrze i na zajęciach dydaktycznych;
• przestrzegania zasad BHP w toku pracy ze studentami – niedopuszczanie do prób w nocy i bez wymaganych prawem ram czasu pracy.