ENGLISH

ORGANIZACJI
Sztuki Filmowej
STREFA STUDENTA

Dom studenta

Centralatel. 42 6366 066, 42 6366 673

DOM STUDENTA jest miejscem, w którym każdy student studiów stacjonarnych może zamieszkać, jeśli spełnia warunki zawarte w Zarządzeniu Rektora Nr 15/2007.  

KONTAKT:

Łódź, ul. Piotrkowska 189/191 
Kierownik DS.: 42 6366 980
Centrala telefoniczna: 42 6366 066, 42 6366 673                                ds@filmschool.lodz.pl

RECEPCJA akademika czynna jest w godz. 7.00 - 22.00. 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się  o miejsce w Domu Studenta,  w przypadku dostępnych wolnych miejsc (niewykorzystania miejsc przez studentów stacjonarnych).

INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH  EGZAMINY  WSTĘPNE

W czerwcu – w miarę wolnych miejsc – akademik przyjmuje telefonicznie rezerwacje noclegów dla osób zdających egzaminy na poszczególne wydziały naszej Uczelni, w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.30. Zapewniamy miejsca w pokojach wieloosobowych. Wyposażamy każdego w kołdrę, poduszkę i pościel. Koszt noclegu – 50 zł/dobę.

Stypendia

W roku akad. 2018/2019 zasady przyznawania stypendiów nie zmienią się. O czujność prosimy dopiero za rok.

Programy stypendialne (ze środków Uczelni, Ministerstwa Nauki) adresowane są do różnych grup studentów. Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego w wyznaczonym terminie w Dziale Rektorskim i Organizacji Studiów, pokój numer 112 (tel. 42 27-55-811, 802).
Zasady przyznawania stypendiów w PWSFTv i T określa Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2016 Rektora PWSFTv i T im. Leona Schillera w Łodzi z dnia 19 września 2016 r.)

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
- wniosek o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę można składać w ciągu całego roku akademickiego;
- wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów do 20 października;
- wniosek o stypendium ministra można składać do 2 października.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

UWAGA!
Doktorantom SZKOŁY DOKTORSKIEJ przysługuje tylko jedno stypendium zgodnie z art. 209 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).

UWAGA! Stypendia nie dotyczą studentów studiów podyplomowych.

1 Stypendium socjalne Jest to stypendium przyznawane przez Dziekana lub odpowiednio Komisję Stypendialną. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie wniosku wraz z dokumentacją formalną oraz spełnienie warunków określonych w regulaminie pomocy materialnej.

UWAGA!
Stałe źródło dochodów, o którym mowa w § 36 ust. 1 pkt 2 regulaminu, nie zostało zdefiniowane ustawowo, ale przyjmuje się, że oznacza nieprzerwane źródło dochodów w roku, do którego zalicza się umowy o pracę, renty, alimenty, umowy zlecania, (jeżeli są zawierana cyklicznie i/lub na dłuższy okres), wyjątkowo umowy o dzieło. Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu ciąży na studencie;

Przypominamy również, że oboje rodzice mają obowiązek łożyć na utrzymanie uczącego się dziecka. Jeżeli po rozwodzie rodziców, nie wystąpiono o alimenty, to w pierwszej kolejności należy to zrobić. Alternatywą jest Fundusz Alimentacyjny (jeżeli rodzice nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, może przejąć go państwo). Dopiero w następnej kolejności można składać wniosek stypendialny.

KAŻDY wnioskodawca składa:
- wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
- oświadczenie studenta,
- oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, (jeśli we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wnioskodawca oświadczył, że prowadzi gospodarstwo rolne).
- oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (w przypadku braku oświadczenia, składki nie zostaną odliczone).

Pozostałe załączniki składają tylko te osoby, których one dotyczą.
Szczegóły dotyczące stawek i progów w załączonym zarządzeniu.

Zał. 1 Oświadczenie studenta Zał. 3 Oświadczenie o wyborze kierunku Zał. 6 Oświadczenie o składkach zdrowotnych Zał. 9 Ośw. o uczęszczaniu dziecka do szkoły Zał. 10 Ośw. o uczęszczaniu dziecka na studia Zał. 11 Ośw. o osiągnięciu innych dochodów Zał. 11a Ośw. o dochodach z gosp. rolnego Zał. 14 Wniosek o utratę, uzyskanie dochodu Zał. 2 Wniosek o stypendium socjalne Zarządzenie Rektora - stawki i progi
2 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Jest to stypendium przyznawane przez Dziekana lub odpowiednio Komisję Stypendialną. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie wniosku wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna to osoba legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Szczegóły dotyczące stawek i progów w załączonym zarządzeniu.
Zał. 1 Oświadczenie studenta Zał. 3 Oświadczenie o wyborze kierunku Zał. 4 Wniosek dla niepełnosprawnych
3 Zapomogi Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Przyznawana jest przez Dziekana lub odpowiednio Komisję Stypendialną.

Podstawą przyznania zapomogi jest wniosek studenta, do którego niezbędne jest udokumentowanie zdarzenia losowego oraz związanej z nim przejściowej trudnej sytuacji materialnej. W przypadku poniesienia kosztów związanych ze zdarzeniem, do wniosku należy dołączyć faktury lub rachunki dokumentujące wydatek.

Przejściowo trudna sytuacja materialna może nastąpić w szczególności w wyniku takich zdarzeń losowych jak: śmierć członka rodziny studenta, nagła ciężka choroba studenta lub członka jego rodziny, klęska żywiołowa(np.: pożar, powódź), kradzież.
Zał. 1 Oświadczenie studenta Zał. 3 Oświadczenie o wyborze kierunku Zał. 12 Wniosek o zapomogę
4 Stypendium rektora dla najlepszych studentów O stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą starać się studenci z wysoką średnią ocen lub posiadające osiągnięcia naukowe bądź artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Ten rodzaj wsparcia może otrzymać maksymalnie 10 proc. studentów na danym kierunku, zawsze na podstawie wniosku.

O stypendium można ubiegać się od pierwszego roku studiów. Wnioskować może również student, kontynuującemu studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Szczegóły dotyczące stawek i progów w załączonym zarządzeniu.
Zał. 1 Oświadczenie studenta Zał. 3 Oświadczenie o wyborze kierunku Zał. 5 Wniosek o stypendium rektora Zał. 5a Wniosek o stypendium rektora na 1roku
5 Stypendium ministra W roku akademickim 2018/2019 o stypendium ministra wnioskować mogą studenci, którzy zaliczyli rok studiów w roku akademickim 2017/2018 i uzyskali wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo zostali przyjęci na studia drugiego stopnia oraz uzyskali w okresie studiów:
- wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
- wybitne osiągnięcia w sporcie.

O stypendium ministra może ubiegać się student, który złoży w terminie do 2 października 2018 r. wniosek i spełni warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. 2015 r. poz. 1050).

Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: mgrochowska@filmschool.lodz.pl). W razie wątpliwości informacje można uzyskać w budynku Rektoratu pok. A112 (tel. 42 27-55-802, 811).

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska (w przypadku przyznania stypendium) należy złożyć osobiście w budynku Rektoratu pok. A112 do 2 października (oświadczenie znajduje się na ostatniej stronie wniosku).

Wniosek do pobrania oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie MNiSW: