ENGLISH

Stypendia

16 .09 .2014
Prosimy o jak najszybsze składanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego. Przypominamy o terminie porządkowym składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wyznaczonym do 30 października. Informujemy, że dokonanie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną oraz ustalenie wysokości stypendiów nastąpi pod koniec października.
Od 1 października obowiązywać będą zmiany przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (patrz zakładka: SZKOŁA – Akty prawne). Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim wprowadza nowy regulamin dotyczący pomocy materialnej dla studentów uwzględniający zmiany przepisów ustawy, obowiązujący od 1 października 2014 r. wszystkich studentów.
Zmiany w części dotyczącej pomocy materialnej dotyczą między innymi:
) likwidacji definicji samodzielności finansowej.;
2) wprowadzenia możliwości ubiegania się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez: „rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek ” w przypadkach określonych w § 36 Regulaminu;
3) dla studentów pierwszego roku wprowadzono możliwość otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów po spełnieniu kryteriów określonych w § 15 Regulaminu.

W związku ze zmianami przepisów wprowadzono nowe wzory wniosków. Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem.
Jest on dostępny pod adresem: http://bip.filmschool.lodz.pl/userfiles/Zal_nr_1%20do_Zarz_nr%2013_