ENGLISH

Wyjazdy
Studentów

STUDIA - WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Rusza rekrutacja na rok akademicki 2019/2020
.
Informacje o etapie rekrutacji i przyznanych stypendiach będą wysyłane bezpośrednio na maila osób zgłaszających się.
Stypendystą Programu ERASMUS+ może zostać student, który terminowo wywiązał się ze wszystkich powinności wobec Uczelni w semestrze poprzedzającym planowany wyjazd.

Wyjazdy na studia krok po kroku:


1. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdu

2. Wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy, opinię Dziekana oraz portfolio w wersji elektronicznej przygotowane w odpowiednich wersjach językowych do Koordynatora Wydziałowego odpowiedniego dla danego kierunku, przestrzegając określonych terminów.

3. Na stronie zostanie zamieszczona lista rankingowa kandydatów, którzy w terminie dostarczyli wszystkie wymagane dokumenty.

4. Koordynator uczelniany wysyła zgłoszenia do Uczelni przyjmującej studenta, która również może dokonać selekcji zgłoszonych studentów.

5. Osoby zakwalifikowane na wyjazd wysyłają do Uczelni przyjmującej wymagane przez nią dokumenty w wyznaczonym przez nią terminie.

6. Po zatwierdzeniu przyjęcia przez Uczelnie przyjmującą należy podpisać dwa podstawowe dokumenty: Learning Agreement for Studies (przy porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym) oraz umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium lub realizacji wyjazdu z dofinansowaniem zerowym.

ZASADY REKRUTACJI

1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Erasmus + studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających Kartę Erasmusa, z którymi PWSFTviT podpisała stosowne umowy na dany rok akademicki, w ramach uzgodnionych w tych umowach miejsc, dziedzin studiów i poziomów kształcenia itd. Lista uczelni partnerskich i podpisanych z nimi umów będzie systematycznie uzupełniana online.

2. Student samodzielnie wybiera uczelnię partnerską, do której chce wyjechać. Wybór uczelni musi być dokonany w oparciu o możliwość odbycia studiów na tym samym kierunku i poziomie studiów w uczelni przyjmującej. W przypadku, gdy nie będzie możliwe przygotowanie programu studiów (Learning Agreement), którego efekty kształcenia będą zbieżne z efektami kształcenia, jakie student powinien osiągnąć w trakcie danego semestru studiów w uczelni macierzystej, wyjazd będzie mógł dojść do skutku pod warunkiem uzupełnienia Różnic Programowych w uczelni macierzystej.

3. Kwalifikowani są studenci zarejestrowani na studiach:

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, specjalność reżyseria
* semestr zimowy i letni IV roku
* semestr zimowy V roku

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, specjalność montaż filmowy
* semestr zimowy i letni IV roku
* semestr zimowy V roku

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, specjalność scenariopisarstwo
* studia licencjackie: semestr zimowy III roku
* studia magisterskie:
- semestr zimowy i letni I roku semestr
- zimowy II roku
(za wyjątkiem absolwentów innych uczelni, którzy rozpoczynają studia w Szkole na studiach magisterskich - wówczas tylko 2 i 3 semestr)

 Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, specjalność: sztuka operatorska
* semestr zimowy i letni III roku
* semestr zimowy i letni IV roku
* semestr zimowy V roku

 Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, specjalność: film animowany i efekty specjalne
* semestr zimowy III roku
* semestr zimowy i letni IV roku

 Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, specjalność: fotografia
* semestr zimowy i letni II roku
* semestr zimowy i letni III roku
* semestr zimowy i letni IV roku
* semestr zimowy V roku

 Wydział Organizacji Sztuki Filmowej (studia dzienne i zaoczne)
* studia licencjackie: semestr letni II roku
* studia magisterskie: semestr zimowy II roku

 Wydział Aktorski
* semestr zimowy i letni II roku
* semestr zimowy i letni III roku

4. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus + nie może przebywać w trakcie studiów zagranicznych na urlopie dziekańskim. Gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce i udzielono by urlopu studentowi, w trakcie trwania semestru, w którym część studiów powinien odbywać w ramach programu Erasmus+, wtedy traci on status studenta Erasmusa+ i zobowiązany jest do niezwłocznego oddania całej kwoty wypłaconego już stypendium.

5. W programie Erasmus+ każdy student ma przyznany 12-miesięczny ‘kapitał wyjazdowy’(np. dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące) dla każdego stopnia studiów(I,II i III stopień) lub 24-miesięczny ‘kapitał wyjazdowy’ w przypadku jednolitych studiów magisterskich, niezależnie od rodzaju mobilności (praktyki, studia) i liczby okresów mobilności. Do ‘kapitału wyjazdowego’ w ramach programu Erasmus+ wliczają się mobilności zrealizowane w ramach programu Erasmus ,,Uczenie się przez całe życie" (jeśli student otrzymał w przeszłości jedynie stypendium na 6 miesięcy na wyjazd na studia na poziomie studiów II stopnia to może on nadal skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia lub praktyki, ale tylko maksymalnie do 6 miesięcy w ramach studiów II stopnia). Do kapitału mobilności wliczają się wszystkie mobilności bez względu na to czy uczestnik otrzymał na nie stypendium czy były realizowane ze ,,stypendium zerowym".

6. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób, które jeszcze nigdy na żadnym etapie studiów nie skorzystały ze stypendiów programu. Wnioski osób, które kiedykolwiek uczestniczyły już w wyjazdach na studia lub praktyki będą rozpatrywane w drugiej kolejności, zapisywane na listę rezerwową i realizowane z grantem ,,0" lub ze stypendium z programu o ile uczelnia nadal będzie dysponować wolnymi miejscami wyjazdowymi.

7. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest dostarczenie do Koordynatora Wydziałowego w określonym wcześniej terminie:
- poprawnie i całkowicie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- opinii dziekana/prodziekana
- zaświadczenia pracownika dziekanatu
- portfolio w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD, (w przypadku filmów można zamieścić linki) przygotowanej w odpowiednich wersjach językowych.

8. Za prawidłowe i kompletne złożenie dokumentacji odpowiada student uczestniczący w rekrutacji i zobowiązany jest do sprawdzenia i upewnienia się, że składa prawidłowo przygotowaną dokumentację. Dokumenty przygotowane błędnie lub na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone ze względów formalnych i nie będą podlegały ocenie.

9. Terminy rekrutacji będą podawane na bieżąco na stronie internetowej Szkoły. Lista rankingowa kandydatów również będzie opublikowana na stronie internetowej. Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyznaczania kolejnych terminów rekrutacji, która każdorazowo prowadzona będzie w oparciu o te same zasady.

10. Kryteria oceny zgłoszeń kandydatów to:
- średnia ocen za ostatni semestr bezpośrednio poprzedzający rekrutację do programu Erasmus+ (semestr studiów tego samego stopnia, na którym jest student w momencie udziału w rekrutacji); o udział w programie Erasmus+ mogą ubiegać się ci studenci, którzy zaliczyli sesję w pierwszym terminie; średnia ocen z sesji poprawkowej nie będzie brana pod uwagę.
- udokumentowana znajomość języka wymaganego przez uczelnię, do której student ubiega się o wyjazd; zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym.
- motywacja, zaangażowanie w programy i wydarzenia realizowane na macierzystej uczelni (projekcje, wystawy, spotkania, zaangażowanie w i pomoc udzielana studentom zagranicznym, którzy przyjeżdżają do uczelni macierzystej itp.), reprezentowanie Uczelni podczas wydarzeń zagranicznych. Informacja taka powinna się znaleźć w formularzu zgłoszeniowym (w części: Zaangażowanie w wydarzenia międzynarodowe...) i zostać potwierdzona odręcznym podpisem przez pracownika dydaktycznego lub pracownika administracji uczelni macierzystej;
- portfolio (w języku angielskim i w wersji cyfrowej).

W przypadku gdy student nie posiada oficjalnego certyfikatu z języka angielskiego (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TELC itp.) zobowiązany będzie do przystąpienia do egzaminu z języka angielskiego przeprowadzonego na uczelni w wyznaczonym wcześniej terminie.

 Przy pozostałych językach obcych wymagany będzie oficjalny certyfikat językowy lub opinia lektora dowolnej szkoły językowej.

11. Przewidziano następujący system punktowania poszczególnych kategorii kryteriów:

Punktacja za średnią ocen (potwierdzona przez pracownika dziekanatu):

5,5 - 5,01 6
5 - 4,5 5
4,49 - 4 4
3,99 - 3,5 3
3,49 - 3 2

Punktacja za udokumentowaną znajomość języka obcego:
C2 - 6
C1 - 5
B2 - 4
B1 - 3
A2 - 2
A1 - 1

Punktacja przyznawana za umotywowanie wyjazdu, zaangażowanie w działalność uczelni: Student może uzyskać od 1 do 6 punktów (punkty mogą być przyznane za m.in. udowodnienie przemyślanego wyboru uczelni partnerskiej, potwierdzone zaangażowanie w wydarzenia międzynarodowe oraz reprezentowanie uczelni podczas zagranicznych wydarzeń).
Punktacja przyznawana za portfolio: Student może otrzymać od 1 do 6 punktów.
Tylko zgłoszenia, które otrzymają punkty w każdej ocenianej kategorii będą brane pod uwagę przy wpisywaniu na listę rankingową. W przypadku, kiedy student nie otrzyma punktów z którejkolwiek z kategorii taki wniosek zostanie odrzucony i student nie będzie zakwalifikowany na listę rankingową.
Na podstawie punktacji przyznanej każdemu studentowi sporządzona zostanie lista rankingowa wszystkich, którzy złożyli komplet poprawnie i całkowicie wypełnionych dokumentów. W zależności od przyznanej na dany rok kwoty dofinansowania Uczelnia podejmie decyzję odnośnie liczby osób, która będzie mogła wziąć udział w programie. O ostatecznym zakwalifikowaniu się studenta do programu decydować będzie miejsce, jakie student będzie zajmować na liście rankingowej. Student może uzyskać maksymalnie 24 punkty. Minimalna liczba punktów, gwarantujących wpisanie na listę rankingową to 13 punktów. Osoby, które nie uzyskają wymaganego minimum nie zostaną wpisane na listę rankingową i będą wykluczone z dalszych części procesu rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+. W przypadku braku funduszy dla wszystkich studentów na liście rankingowej, studenci będą mogli zdecydować się na wyjazd w ramach programu z grantem ,,0".

12. Stypendium ma charakter ryczałtowy a jego wysokość uzależniona jest od kraju instytucji przyjmującej i długości pobytu. Stawki stypendialne przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych zostaną zamieszczone na stronie.

13. Stypendium przyznawane w programie Erasmus+ ma charakter uzupełniający i jest przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni zagranicznej.

14. Komisja uczelniana, w składzie: koordynatorzy wydziałowi programu Erasmus+ wraz z Dziekanami dokonują oceny złożonych wniosków i następnie sporządzają listę rankingową kandydatów, którzy w terminie dostarczyli wszystkie wymagane dokumenty.


ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA

1. Przed wyjazdem za granicę student zobowiązany jest dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej:

- skan dokumentów aplikacyjnych wysłanych do uczelni partnerskiej, w której student uzyskał miejsce w wyniku przeprowadzonej rekrutacji (należy dostarczyć je przed wysłaniem ich do uczelni partnerskiej; formularze oraz ostateczne terminy przyjęcia zgłoszeń dostępne są na stronach internetowych uczelni partnerskich)
- Learning Agreement for Studies (Before the Mobility) - skan dokumentu musi być zaakceptowany i podpisany oryginalnie przez Wydziałowego Koordynatora w uczelni macierzystej i studenta. Następnie w celu uzyskania akceptacji przez instytucję przyjmującą może być wysłany jako skan, który po podpisaniu jest odsyłany również jako skan. Skan dokumentu podpisany przez dwie strony musi być dostarczony najpóźniej do dnia podpisania umowy z Działem Współpracy Międzynarodowej;
- Różnice Programowe - oryginał dokumentu stwierdzający czy w związku z uzgodnionym programem studiów istnieją jakiekolwiek różnice programowe i w jaki sposób zostaną uzupełnione
- list potwierdzający przyjęcie na studia w uczelni partnerskiej lub potwierdzający ten fakt wydruk korespondencji elektronicznej
- dane konta bankowego - dane banku, numer IBAN oraz numer SWIFT
- oświadczenie pracownika dziekanatu potwierdzający zaliczenie sesji poprzedzającej wyjazd w pierwszym terminie i możliwość udziału w programie Erasmus+. W przypadku wyjazdów realizowanych w semestrze letnim, kiedy semestr w uczelni partnerskiej rozpoczyna się przed zakończeniem podstawowej sesji zimowej w uczelni macierzystej, student zobowiązany jest do indywidualnego ubiegania się o wcześniejszy termin egzaminów na zasadach zawartych w Regulaminie studiów
- potwierdzenie wymaganego ubezpieczenia tj. posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego i ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą - polisa wykupiona przez studenta biorącego udział w programie Erasmus+) i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa wykupiona przez studenta biorącego udział w programie Erasmus+). Zaleca się wykupienie przez studenta dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju. Zaleca się również, by uczestnicy programu Erasmus+ wykupili ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego ubezpieczenia muszą zostać przedstawione do wglądu w Dziale Współpracy Międzynarodowej podczas podpisywania umowy. W przypadku gdyby uczelnia przyjmująca wymagała również innego typu ubezpieczenia (np. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) student zobowiązany jest również do dopełnienia tej formalności.
2. Dopiero po dostarczeniu ww. dokumentów będzie możliwe podpisanie umowy potwierdzającej udział studenta w programie Erasmus+ i upoważniającej do wyjazdu do uczelni partnerskiej. W przypadku gdy z powodu niedopełnienia przez studenta warunków koniecznych do podpisania umowy nie zostanie ona podpisana w wymaganym przez regulamin terminie wyjazd może zostać anulowany. Student zobowiązany jest do podpisania umowy nie później niż na trzy tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

3. Przed rozpoczęciem (przed podpisaniem umowy) i na koniec okresu mobilności (wymóg niezbędny do rozliczenia wyjazdu) uczestnik, z wyjątkiem osób, dla których język wskazany w Learning Agreement for Studies jako język roboczy w instytucji przyjmującej jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej (dotyczy dostępnych na platformie OLS języków). W przypadku otrzymania wyniku potwierdzającego znajomość języka obcego do poziomu B1 włącznie, system automatycznie przydzieli licencję na kurs języka roboczego w instytucji przyjmującej, w którym student wykonał test. W przypadku osiągnięcia poziomu B2, C1 lub C2 uczelnia może zaproponować uczestnikowi kurs z języka roboczego instytucji przyjmującej lub z języka kraju, do którego zaplanowany jest wyjazd (język inny niż język roboczy instytucji przyjmującej ale dostępny na platformie OLS) pod warunkiem, że nadal dysponuje wolnymi licencjami. Przydzielenie kursu online w języku kraju nie wpływa na język drugiego testu. Drugi test biegłości językowej będzie wypełniany w tym samym języku co pierwszy test.

4. W związku z uczestnictwem w programie wymiany student ma prawo do przesunięcia terminów zaliczeń lub egzaminów na wcześniejszy termin lub do ubiegania się o indywidualną organizację studiów, która polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów. Studenci zobowiązani są do dopełniania wszystkich formalności na wydziale związanych z przesuwaniem terminów zaliczeń lub egzaminów oraz z ubieganiem się o indywidualną organizację studiów na zasadach zawartych w Regulaminie studiów.

5. W przypadku wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ student zobowiązany jest do uzyskania 30 punktów ECTS w trakcie jednego semestru mobilności i 20 punktów ECTS w przypadku jednego trymestru, aby uzyskać zaliczenie semestru mobilności w uczelni macierzystej. W przypadku gdy w uczelni macierzystej do semestru, w którym realizowana jest mobilność, przypisana jest inna liczba punktów ECTS niż 30, student jest zobowiązany do uzyskania takiej samej liczby punktów w uczelni przyjmującej.

6. Dla każdego wyjeżdżającego studenta zostanie przed wyjazdem uzgodniony indywidualny program studiów zapisany w dokumencie Learning Agreement for Studies (Before the Mobility). Osobą odpowiedzialną za zatwierdzenie i podpisanie dokumentu Learning Agreement for Studies w uczelni macierzystej jest właściwy Wydziałowy Koordynator. Lista Wydziałowych Koordynatorów podana jest na stronie Szkoły Filmowej poświęconej E+. W przypadku, kiedy różnic w stosunku do efektów kształcenia nabywanych w analogicznym okresie w uczelni macierzystej nie uda się uniknąć, przedmioty wskazane do zrealizowania w uczelni macierzystej określane są przez Wydziałowego Koordynatora w porozumieniu z Dziekanem danego Wydziału przed wyjazdem studenta do uczelni zagranicznej. Uczelnia i student uzgadniają termin i sposób uzupełnienia różnic programowych w formie pisemnej (Różnice Programowe - formularz dostępny do pobrania na podstronie Szkoły Filmowej poświęconej E+.)

7. W przypadku gdy niezbędne jest wprowadzenie zmian do uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów, student zobowiązany jest w porozumieniu z Wydziałowym Koordynatorem przygotować zmiany do uzgodnionego programu studiów (Learning Agreement for Studies, część During the Mobility - Learning Agreement for Studies formularz dostępny do pobrania na podstronie Szkoły Filmowej poświęconej E+). Gdy w wyniku dokonanych w programie studiów zmian zajdzie konieczność uzupełnienia Różnic Programowych, razem ze zmianami student zobowiązany jest ustalić z Wydziałowym Koordynatorem również aktualną wersję dokumentu Różnice Programowe (formularz dostępny do pobrania na podstronie Szkoły Filmowej poświęconej E+), w którym określone zostaną przedmioty do zrealizowania w uczelni macierzystej oraz sposób i termin ich zaliczenia. Wprowadzanie ewentualnych zmian do programu studiów, zatwierdzonego w Learning Agreement for Studies (Before the Mobility) powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od przyjazdu studenta do instytucji przyjmującej. Po ustaleniu zapisów w dokumencie Learning Agreement for Studies - During the Mobility i w dokumencie Różnice Programowe, jeśli dotyczy, student zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie do Działu Współpracy Międzynarodowej zatwierdzone i podpisane dokumenty: oryginał lub skan dokumentu Różnice Programowe oraz oryginał lub skan dokumentu Learning Agreement for Studies, część During the Mobility. Uczelnia macierzysta ma prawo nie uznać wniosku o wprowadzenie zmian, jeśli ich zgłoszenie do Działu nastąpi po terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia pobytu w uczelni partnerskiej.

8. Zatwierdzenie przez Wydziałowego Koordynatora ostatecznego kształtu programu studiów jest gwarancją, iż efekty kształcenia osiągnięte przez studenta i potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez uczelnię przyjmująca będą w pełni uznane przez uczelnię macierzystą oraz odnotowane w suplemencie do dyplomu.

9. W przypadku gdy w dokumencie Różnice Programowe wskazane zostały przedmioty z terminem zaliczenia w sesji poprawkowej student może podejść do zaliczeń lub egzaminów w sesji poprawkowej. Różnice Programowe, jako dokument ze stosownymi zapisami, traktowane są jako wniosek o dopuszczenie do sesji poprawkowej.

10. Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej warunki (Learning Agreement for Studies Before the Mobility i During the Mobility, Różnice Programowe, jeśli dotyczy) zostaną przez studenta spełnione, okres studiów zostanie uznany i potraktowany równorzędnie z odpowiednim okresem studiów w uczelni macierzystej.

11. Oceny uzyskane w trakcie realizowania programu studiów w ramach mobilności w uczelni zagranicznej zostaną przeliczone na podstawie informacji przekazanej przez uczelnię partnerską lub w oparciu o oceny podane w skali ECTS zawartej w dokumencie wystawionym przez uczelnię przyjmującą potwierdzającym osiągnięcia studenta (Learning Agreement for Studies After the Mobility). W przypadkach gdy będzie to możliwe do przeliczania ocen uczelnia będzie również korzystać z opracowanej w tym celu tabeli ocen ECTS.

12. W przypadku niezrealizowania przez studenta części lub całości uzgodnionego programu nauczania Dziekan decyduje o możliwości i wyznaczeniu sposobu osiągnięcia wymaganych programem studiów efektów kształcenia lub o konieczności powtórzenia semestru w uczelni macierzystej tj. czy istnieje możliwość zdawania egzaminów w sesji poprawkowej lub uzyskania przez studenta wpisu warunkowego na kolejny semestr (student zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z tą procedurą zgodnie z regulaminem studiów w macierzystej uczelni). Dziekan może zadecydować o konieczności powtórzenia semestru w uczelni macierzystej lub w przypadku gdy regulamin studiów w macierzystej uczelni nie pozwala na innego rodzaju rozwiązanie może podjąć decyzję o skreśleniu z listy studentów. W przypadku niezrealizowania przez studenta części lub całości uzgodnionego programu Uczelnia ma prawo do żądania zwrotu części lub całości wypłaconego stypendium.

13. W sytuacji gdy semestr w uczelni przyjmującej kończy się później niż dany semestr w uczelni macierzystej lub gdy niemożliwe jest rozliczenie wyjazdu w terminie sesji w uczelni macierzystej (w tym zaliczenie przedmiotów wskazanych w dokumencie Różnice Programowe) na kolejny semestr studiów w uczelni macierzystej student zostanie zarejestrowany warunkowo. Rozliczenie mobilności tj. dostarczenie kompletu dokumentów do Koordynatora Wydziałowego potwierdzających zrealizowanie programu studiów zapisanego w Learning Agreement for Studies i zaliczenie przedmiotów wskazanych w dokumencie Różnice Programowe musi nastąpić najpóźniej do dnia wskazanego jako właściwy termin rozliczenia warunków w danym roku akademickim. W przypadku wyjazdów realizowanych w semestrze zimowym student zobowiązany jest do dopełnienia formalności związanych ze złożeniem w terminie wyznaczonym przez właściwy dziekanat deklaracji dotyczących przedmiotów w semestrze letnim.

14. Wszelkie problemy z uznaniem i uzyskaniem zaliczenia okresu studiów realizowanego w ramach mobilności należy zgłaszać do Wydziałowego Koordynatora

15. Wypłacenie stypendium będzie następowało w dwóch ratach: 80% i 20% w postaci przelewu na podane przez studenta konto bankowe prowadzone przez bank działający na terenie Polski. W przypadku prawa do dodatku z tytułu niepełnosprawności uczelnia ustali indywidualnie z każdym studentem właściwy w danym przypadku harmonogram płatności związanych z wydatkowaniem dodatku rozliczanego w oparciu o koszty rzeczywiste.

16. W przypadku braku lub niewystarczającej ilości środków finansowych na wypłatę stypendiów na wyjazdy na studia dla wszystkich studentów z listy rankingowej, istnieje możliwość zrealizowania wyjazdu bez stypendium - wyjazd ze stypendium zerowym. Wszystkich studentów wyjeżdżających na studia ze stypendium zerowym jak i studentów, którym zostały przyznane środki finansowe obowiązują takie same zasady realizacji wyjazdów na studia za granicą.

17. Po zakończeniu pobytu w uczelni partnerskiej student wypełnia ankietę-raport stypendysty on-line i test biegłości językowej on-line oraz dostarcza oryginały lub skany podpisanych dokumentów potwierdzających zrealizowany okres studiów w uczelni zagranicznej do Koordynatora Wydziałowego. Oceny przeliczane są na lokalną skalę ocen obowiązującą w uczelni macierzystej. Wszystkie dokumentu muszą następnie zostać przekazane do Działu Współpracy Międzynarodowej.

18. Najpóźniej do 30 dni po zakończeniu pobytu w uczelni partnerskiej student zobowiązany jest dostarczyć do Uczelnianego Koordynatora oryginał lub skan Learning Agreement for Studies (część After the Mobility) - potwierdzenie uzyskanych zaliczeń oraz punktów ECTS oraz potwierdzenie długości pobytu w uczelni partnerskiej wskazujące dzień rozpoczęcia i zakończenia pobytu w uczelni przyjmującej. W teczce studenta muszą znajdować się również oryginały lub skany wszystkich części Learning Agreement for Studies wraz z częścią dotyczącą zmian jeśli jakiekolwiek zmiany we wcześniej zaakceptowanym programie studiów zostały dokonane.

19. Po spełnieniu warunków określonych w punkcie 17 i 18 i dostarczeniu odpowiednich dokumentów nastąpi rozliczenie finansowe stypendium. Niespełnienie powyższych warunków może stanowić podstawę do niezaliczenia trymestru/semestru i żądania przez uczelnię macierzystą zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium

20. Uczelnia gwarantuje przyznane środki finansowe na okres wskazany przez datę początkową i końcową mobilności określoną w umowie. Jeśli potwierdzony okres pobytu w organizacji przyjmującej będzie wykraczał poza daty wskazane w umowie podpisanej ze studentem, to dni pobytu wykraczające poza daty wskazane w umowie będą uznane za okres z grantem zerowym. Jeśli potwierdzony okres pobytu w organizacji przyjmującej będzie dłuższy niż uzgodniony w umowie ze studentem, wysokość dofinansowania nie zmieni się, a dofinansowanie za okres przekraczający ten uzgodniony w umowie zostanie uznane za dofinansowanie zerowe. Jeśli potwierdzony okres pobytu będzie krótszy niż uzgodniony w umowie z uczestnikiem programu okres finansowania, wysokość dofinansowania zostanie odpowiednio zmniejszona. W przypadku gdy okres ulegnie skróceniu i będzie krótszy niż minimalny akceptowalny czas mobilności tj. 3 miesiące, to wyjazd taki nie będzie podlegał rozliczeniu a wypłacone już stypendium będzie musiało być zwrócone przez uczestnika na konto uczelni.

21. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje uczelnia macierzysta, która może także zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

22. Zwrot stypendium w całości nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako ,,siła wyższa". Jeśli pobyt trwał krócej niż 3 miesiące do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii ,,siły wyższej" konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji (NA). Uczelnia kontaktuje się wtedy z NA przesyłając dostarczone przez studenta dokumenty potwierdzające zaistnienie nieszczęśliwego zdarzenia, zaświadczenie z instytucji przyjmującej o czasie trwania pobytu na stypendium oraz informację o szacunkowych kosztach poniesionych przez stypendystę w związku z wyjazdem i pobytem w kraju docelowym.

23. Wszystkie dostępne fundusze uzyskane w ramach relokacji lub w wyniku ewentualnych rezygnacji studentów z udziału w programie lub dodatkowo przyznane przez Narodową Agencję będą przeznaczane na stypendia dla studentów wyłonionych w ramach kolejnych rekrutacji.

24. Studenci opłacający czesne za naukę w uczelni macierzystej zobowiązani są do kontynuacji opłat także w trakcie obywania studiów w ramach programu Erasmus+.

25. Wypłata stypendium krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.

26. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, odnoszą się również do studentów, którzy spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe, uczestniczą w programie, ale nie otrzymują stypendium (student Erasmusa+ ze stypendium zerowym).

27. W przypadku osób, które realizowały już wyjazd na stypendium w ramach programu Erasmus+, podpisanie umowy i wyjazd na kolejne stypendium będzie możliwe jedynie po rozliczeniu poprzedniego wyjazdu, jeśli taki miał miejsce.

28. W przypadku, kiedy stypendium zostanie wypłacone a wyjazd nie zostanie zrealizowany uczestnik programu zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu pełnej kwoty otrzymanego stypendium.

29. Stypendia wypłacane z programu Erasmus+ wypłacane są w walucie Euro, w związku z tym zaleca się podawanie danych rachunku bankowego z eurowalutą.

30. Uczelnia macierzysta nie zapewnia ubezpieczenia ani zakwaterowania na czas pobytu w uczelni partnerskiej.

31. Uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

32. W trosce o jakość realizowanych mobilności i zapewnienie uczestnikom możliwości nabycia kompetencji wskazanych jako kluczowe dla programu Erasmus+ studenci nie mogą realizować mobilności w kraju pochodzenia lub innym, gdzie język urzędowy jest ich językiem ojczystym, pomimo faktu, iż studiują w uczelni, która znajduje się w kraju innym niż kraj pochodzenia lub odbywania mobilności.