ENGLISH

Wyjazdy
Pracowników

Pracownicy administracyjni mogą składać wnioski na wyjazdy w celu wzięcia udziału w szkoleniu w uczelniach, z którymi Szkoła ma podpisaną umowę partnerską oraz w instytucjach zagranicznych. Wszystkie wymagane, prawidłowo i całkowicie wypełnione, dokumenty należy dostarczyć mailowo do  Biura Współpracy Międzynarodowej.
Lista uczelni partnerskich dostępna jest na stronie:
www.filmschool.lodz.pl/erasmus/schools

ZASADY REKRUTACJI


1. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane w zagranicznych instytucjach – w szkołach wyższych posiadających kartę ECHE programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego, z którymi współpracuje PWSFTviT lub instytucjach nieakademickich działających w krajach uczestniczących w programie innych niż kraj organizacji wysyłającej i kraj zamieszkania. Miejscami szkoleń na uczelniach mogą być dziekanaty, biblioteki, działy współpracy z zagranicą, finansowe, promocji, IT i inne. Wyjazdy nie mogą być realizowane w instytucjach Unii Europejskiej oraz organizacjach zarządzających programami Unii Europejskiej.

2. O wyjazd mogą się ubiegać pracownicy zatrudnieni w PWSFTviT na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej.

 3. Podczas wyjazdu pracownik jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich zadań zapisanych w Indywidualnym Programie Szkolenia (Mobility Agreement Staff Mobility for Training).

 4. Pobyt pracownika w instytucji przyjmującej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy z wyłączeniem czasu podróży, w zależności od możliwości finansowych i dofinansowania otrzymanego z Narodowej Agencji.

 5. Pracownicy otrzymają dofinansowanie UE jako wkład w koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie pobytu za granicą zgodnie z dokumentem „Zasady finansowania wyjazdów pracowników” aktualnym na dany rok akademicki. Uczestnik programu uzyska dofinansowanie w postaci: wsparcia indywidualnego (ryczałt na koszty utrzymania – stawki obowiązujące w danym roku akademickim, wyznaczone przez Narodową Agencję, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego) oraz ryczałt na koszty podróży (stawka obliczona przy pomocy kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej), jaką musi pokonać uczestnik z miejsca siedziby instytucji wysyłającej do miejsca siedziby instytucji przyjmującej. Jeśli wyjazd będzie odbywał się z innego miejsca niż siedziba instytucji wysyłającej uczestnik zobowiązany jest udokumentować trasę podróży biletami potwierdzającymi prawidłowe wyliczenie stawek w kalkulatorze (oświadczenie uczestnika o trasie podróży wraz z załączonymi biletami).

6. Stypendium ma charakter ryczałtowy. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w formie przelewu na konto uczestnika prowadzone przez bank działający na terenie Polski, zalecane jest podawanie konta prowadzonego w walucie Euro. Wysokość stypendium uzależniona jest od długości pobytu w instytucji przyjmującej oraz kraju, w którym ona się znajduje.

7. Istnieje możliwość zrealizowania wyjazdu bez stypendium – wyjazd ze stypendium zerowym. Wszystkich pracowników wyjeżdżających w ramach programu czy to ze stypendium zerowym czy tych, którym zostały przyznane środki finansowe obowiązują takie same zasady realizacji wyjazdów.

8. Pracownicy, którzy chcą wziąć udział w programie zobowiązani są do przesłania mailem dokumentów w formie skanu (formularz zgłoszeniowy, indywidualny program szkolenia, potwierdzenie z instytucji przyjmującej) do Działu Współpracy Międzynarodowej. Kryteria brane pod uwagę przy kwalifikacji to:

– znajomość języka obcego pozwalająca na swobodne prowadzenie zajęć w uczelni zagranicznej,

– indywidualny program szkolenia (Mobility Agreement Staff Mobility for Training) przygotowany przez wyjeżdżającego w porozumieniu z instytucją przyjmującą i przez nią zatwierdzony. Dokument musi być podpisany oryginalnie przez pracownika i wysłany w formie skanu do Działu Współpracy Międzynarodowej.

– poprawnie i całkowicie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą przełożonego.

– potwierdzenie z instytucji przyjmującej (w dowolnej formie np.: pismo, oficjalne zaproszenie) W ostatecznej akceptacji lub odrzuceniu wniosku będzie brany pod uwagę zaproponowany program realizacji szkolenia i ewentualne wcześniejsze uczestnictwo w programie, każdorazowo w przypadku takiej samej oceny jakościowej programu pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby zgłaszające się do programu po raz pierwszy.

 9. Za prawidłowe i kompletne złożenie dokumentacji odpowiada pracownik uczestniczący w kwalifikacji i zobowiązany jest do sprawdzenia i upewnienia się, że składa prawidłowo przygotowaną dokumentację. Dokumenty przygotowane niewłaściwie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Kwalifikacja pracowników zainteresowanych wyjazdami prowadzona jest centralnie przez Dział Współpracy Międzynarodowej w porozumieniu z Kanclerzem.

11. Pracownicy zainteresowani wyjazdami mogą składać  dokumenty aplikacyjne do Działu Współpracy Międzynarodowej w trybie ciągłym.

12. Kwalifikacja prowadzona będzie do czasu wyczerpania środków przyznanych na wyjazdy pracowników.

13. Dział Współpracy Międzynarodowej gromadzi pełną dokumentację procesu naboru.

14. Informacja o wynikach kwalifikacji zostanie opublikowana na podstronie PWSFTviT poświęconej programowi Erasmus+.

15. Osoby o specjalnych potrzebach (uczestnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności), których indywidualna sytuacja sprawia, iż udział ich w programie byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego mogą się o nie starać. W tym celu należy wypełnić stosowną część formularza aplikacyjnego i skontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej, który pomoże w złożeniu stosownego wniosku do Narodowej Agencji o dodatkowe dofinansowanie.

16. Planowana data rozpoczęcia wyjazdu może nastąpić najwcześniej 1 lipca 2018 r. W związku z tym pracownicy zobowiązani są stosownie zaplanować i uzgodnić datę rozpoczęcia wyjazdu.


 ZASADY REALIZACJI


 1. Pracownicy zakwalifikowani do wyjazdu zobowiązani są do samodzielnego wypełnienia wszelkich formalności: ustalenie programu szkolenia, rezerwacje podróży i hoteli. Uczelnia macierzysta nie zapewnia zakwaterowania na czas pobytu w uczelni partnerskiej.

2. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie podpisana umowa określająca zobowiązania obu stron. Najpóźniej na 4 tygodnie przed wyjazdem pracownik musi zgłosić się do Działu Współpracy Międzynarodowej w celu podpisania umowy. Należy również dostarczyć: dane konta bankowego – dane banku, numer IBAN oraz numer SWIF, potwierdzenie posiadanego ubezpieczenia. Dodatkowo pracownik zobowiązany jest do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ.

3. Przed planowanym wyjazdem pracownik zobowiązany jest do zgłoszenia się do działu kadr w celu wypisania delegacji. Na jej podstawie zostanie objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na okres podróży i pobytu za granicą. Ze względu jednak na otrzymanie grantu z programu Erasmus Plus, dieta nie zostanie pracownikowi naliczona.

4. Podczas wyjazdu pracownik jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich zadań zapisanych w Indywidualnym Programie Szkolenia (Mobility Agreement Staff Mobility for Training).

5. W przypadku osób, które realizowały już wyjazd na stypendium w ramach programu Erasmus+, podpisanie umowy i wyjazd na kolejne stypendium będzie możliwe jedynie po rozliczeniu poprzedniego wyjazdu jeśli taki miał miejsce.

6. Uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

7. Pracownicy zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Dział Współpracy Międzynarodowej o zamiarze rezygnacji z zaplanowanego wyjazdu. W przypadku rezygnacji z wyjazdu stypendium rezygnującej osoby zostanie przekazane na realizację wyjazdu innego pracownika w ramach programu Erasmus.

8. Po powrocie z wyjazdu pracownik wypełnia raport-ankietę on-line, dostarcza drogą mailową do kierownika swojej jednostki dokument potwierdzający pobyt w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia oraz sprawozdanie z wyjazdu. Po jego akceptacji dokumentu, musi on zostać przesłany do Działu Współpracy Międzynarodowej

9. Po spełnieniu warunków określonych w punkcie wyżej nastąpi ostateczne rozliczenie finansowe. Jeśli podane warunki nie zostaną spełnione może to stanowić podstawę do nierozliczenia wyjazdu i żądania przez PWSFTviT zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

10. W przypadku, kiedy stypendium zostanie wypłacone a wyjazd nie zostanie zrealizowany uczestnik programu zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu pełnej kwoty otrzymanego stypendium.