ENGLISH

Stypendia artystyczne Marszałka Woj. Łódzkiego

13 .02 .2015
Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane są w dwóch kategoriach:
1) kategoria „uczeń”,
2) kategoria „młody twórca”.

Nabór wniosków trwa od 9 lutego do 10 marca br.

Stypendium artystyczne w kategorii „uczeń”:

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie i studenci: zameldowani na terenie województwa łódzkiego, których średnia ocen z przedmiotów artystycznych, w roku akademickim poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium, wynosiła co najmniej 4,0.

Stypendium jest przyznawane na pokrycie kosztów związanych z realizacją indywidualnego planu rozwoju artystycznego, którego wykonanie należy zakończyć do końca roku kalendarzowego, na który przyznano stypendium.

Stypendium może być przyznane tej samej osobie nie częściej niż raz na dwa lata.

Oceny indywidualnego planu rozwoju artystycznego dokonuje Komisja Stypendialna.

Stypendium artystyczne w kategorii „uczeń” jest przyznawane w wysokości od 2 000 zł do 10 000 zł brutto.

Stypendium artystyczne w kategorii „młody twórca”:

O stypendium artystyczne w kategorii „młody twórca” może ubiegać się:
1) osoba pełnoletnia, posiadająca znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej,
2) będąca uczniem lub studentem (w rozumieniu art.2. ust.1. pkt.18k, w związku z pkt. 5, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. DZ.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),
3) zameldowana na terenie województwa łódzkiego,
4) w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 35. roku życia.

Stypendium przyznawane jest na realizację projektu artystycznego, rozumianego jako nowe dzieło, mające swoje źródło w indywidualnej kreatywności i talencie kandydata do stypendium. Projekt artystyczny, szczegółowo określony we wniosku, musi zostać zrealizowany do końca roku kalendarzowego, na który przyznano stypendium.

Stypendium w kategorii „młody twórca” może być przyznane tej samej osobie tylko jeden raz.

Oceny projektu artystycznego oraz osiągnięć kandydata dokonuje Komisja Stypendialna.

Stypendium artystyczne w kategorii „młody twórca” jest przyznawane w maksymalnej wysokości do 17 000 zł brutto.

Wszystkie informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej województwa łódzkiego www.lodzkie.pl w zakładce „kultura-stypendia” (http://www.lodzkie.pl/kultura/stypendia).