Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia II stopnia: 2-letnie stacjonarne
Dziekanat

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z systemem IRK:

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

Lista osób przyjętych w roku akademickim 2018/2019:

http://www.filmschool.lodz.pl/fileups/stu/20180706155352-lista-przyjetych-ii-go-stopnia-stacjonarne....

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
do 22 czerwca 2018 r. 

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO:
5 lipca 2018 r. 

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (codziennie od pn. do pt.)

Konsultacje dla kandydatów na studia odbywają się na ul. Targowej 57 (Domu Guzego) w następujących terminach:

21 marca 2018 r. (środa) - godz. 15:00
25 kwietnia 2018 r. (środa) - godz. 15:00 ( uwaga -zmiana terminu ! )
16 maja 2018 r.  (środa) - godz. 15:00
20 czerwca 2018 r.  (środa ) - godz. 15:00 

Konsultacje nie wymagają wcześniejszego potwierdzenia swojej obecności. Nie prowadzimy żadnych zapisów. Wstęp wolny.

Potrzebne dokumenty

1.Rejestracja on-line od 1 marca: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

2.Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

a) Skan życiorysu (zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów) – wzór do pobrania poniżej.

b) Skan świadectwa dojrzałości.

c) Skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) wraz ze skanem suplementu do dyplomu lub zaświadczenie z Uczelni o uzyskanym tytule licencjata (jeżeli dyplom nie został jeszcze wydany).

d) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

e) Skan dowodu osobistego.

f) Skan opłaty za egzamin.

Dostarczenie skanów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po upływie terminu złożenia dokumentów.

Nie wymagamy już przesyłania teczki z dokumentami. Rejestracja kandydata na studia ma formę tylko elektroniczną. Kandydat nie drukuje żadnych dokumentów i nie przesyła ich w formie papierowej do Szkoły.


Teczka prac

Nie jest wymagana. 

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK. 


UWAGA! Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. W wypadku rezygnacji należy się zwrócić z prośbą o zwrot opłaty mailowo na ww. adres najpóźniej w przeddzień rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym dniu opłata nie zostanie zwrócona.

Dokumenty do pobrania

Życiorys kandydata Program studiów

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57.

Dojechać tu można:
 Dworzec Łódź Chojny tramwaj linii 5 (kierunek dworzec Łódź-Żabieniec) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

 Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

 Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Teofilów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

 Dworzec Łódź Fabryczna tramwaj linii 5 (kierunek Chojny/Kurczaki ) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

 Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

 * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT w Łodzi, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 

Egzamin


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym IRK i załączenie wszystkich wymaganych dokumentów.
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w ramach limitów miejsc ustalonych dla danego kierunku studiów. Celem egzaminu ustnego będzie sprawdzenie nabytych efektów kształcenia z I stopnia studiów licencjackich i predyspozycji kandydata do podjęcia nauki na magisterskich studiach II stopnia oraz do przyszłego zawodu organizatora produkcji filmowej i telewizyjnej.

Przystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej wymaga zdania egzaminu dyplomowego kończącego edukację na studiach I stopnia.

Egzamin ustny sprawdza wybrane efekty kształcenia z zakresu I poziomu kształcenia.
Wiedza:
P_W03 – posiada podstawową wiedzę z zakresu dziejów kultury i sztuki europejskiej.
P_W07 – posiada ogólną znajomość zagadnień makro i mikroekonomii oraz gospodarki rynkowej i systemów gospodarczych produkcji filmowej i telewizyjnej.
P_W14 – rozpoznaje systemy telewizji publicznej i komercyjnej. Umiejętności:
P_U03 – posiada umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury.
P_U08 – posiada umiejętność rozumienia funkcjonowania rynków kultury i mediów.
 P_U10 – opanował warsztat analizy i oceny dzieła filmowego oraz rozróżnia sylwetki reżyserów i producentów, analizuje krytyczne zjawiska kulturowe. Kompetencje społeczne:
P_K03 – realizuje własne koncepcje i działania wykorzystując wyobraźnię, ekspresję i wiedzę.
P_K09 – w sposób świadomy definiuje własne sądy i argumentuje podejmowane decyzje oraz analizuje zjawiska kulturowe i społeczne. P_K14 – rozumie pojęcia prawne niezbędne w zarządzaniu instytucjami kultury oraz mediami.