REŻYSERIA
filmowa i telewizyjna
Jednolite studia 5-letnie
Sekretariat Wydziału Reżyserii

tel.: 42 27 55 817 lub
        42 27 55 884
fax: 42 27 55 978
rezyseria@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z formularzem

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA JEDNOLITE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020:

Egzamin wstępny, czteroetapowy: etap I - preselekcja teczek kandydatów, etap II - rozmowy z kandydatami dopuszczonymi
do II etapu, etap III - zadania praktyczne, dokumentalne i fabularne, dla kandydatów dopuszczonych do III etapu, etap IV – egzamin konkursowy, rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do IV etapu.
O wyniku egzaminu decyduje suma punktów zdobytych w etapie III (zadań praktycznych) i w etapie IV (egzaminie konkursowym).

I etap (preselekcja teczek kandydatów) - ogłoszenie listy osób       zaproszonych do II etapu 27 maja,
II etap (rozmowy) w dniach: 3 - 5 czerwca,
III etap (zadania praktyczne) w dniach: 10 - 14 czerwca,
IV etap (egzamin konkursowy) w dniach: 17 - 18 czerwca.

        OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINU 19 CZERWCA.HARMONOGRAM KONSULTACJI MARZEC-KWIECIEŃ 2019
Konsultacje odbywają się od 1 marca do 26 kwietnia 2019 r.

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KANDYDATÓW 2019/2020

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2019/2020


Potrzebne dokumenty

  1. Rejestracja online od 1. marca: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html). Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie i dołączyć je do teczki z dokumentami. Tegoroczni maturzyści nie wypełniają zakładki 'wykształcenie' w IRK.
  2. Curriculum vitae lub życiorys;
  3. Oryginał lub odpis świadectwa maturalnego (tegoroczni maturzyści do czasu otrzymania świadectwa dojrzałości składają zaświadczenie ze szkoły o zadeklarowanym przystąpieniu do matury).                                                             Ewentualna kserokopia świadectwa maturalnego winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub instytucję wydającą dokument! Świadectwa maturalne wydane przez zagraniczne instytucje winny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  4. 2 fotografie (format jak do dowodu) z czytelnym podpisem na odwrocie;
  5. Dowód opłaty za egzamin wstępny.

Ważne informacje na temat NOSTRYFIKACJI ŚWIADECTW:
http://www.filmschool.lodz.pl/fileups/stu/20150527153806-nostryfikacje-swiadectw-maturalnych.pdf

UWAGA! Tylko kompletne teczki kandydatów (dokumenty + prace artystyczne) zostaną zakwalifikowane do etapu wstępnego / preselekcji w procesie rekrutacji! Teczki niekompletne zostaną niezwłocznie odesłane do nadawcy!Wszystkie dokumenty wraz z pracami artystycznymi należy złożyć
w teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą
(z dopiskiem Reżyseria - Rekrutacja, decyduje data stempla pocztowego) do dnia: 26 kwietnia 2019 
Dziekanat Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódź

          

Teczka prac

Teczka prac
Prace własne kandydata (kandydatki) / portfolio artystyczne musi zawierać:

1. własną wypowiedź filmową (etiudę fabularną lub dokumentalną o czasie trwania do 10 minut, zapisaną na płycie w formacie DVD lub avi.) czytelnie podpisaną bezpośrednio na nośniku; wskazane jest też załączenie linku do pliku (plików) w internecie na platformie typu YouTube lub Vimeo z możliwością dostępu do 10 lipca 2019 roku;

2. pomysły na scenariusze (filmu fabularnego do 10 stron i filmu dokumentalnego do 3 stron) w formie wydruku;

3. reportaż dokumentalny - zestaw skomponowanych poziomo fotografii (o formacie minimum 13x18 cm oraz maksimum 30x20 cm) na każdy z trzech tematów określonych: pejzaż, portret człowieka, reporterska obserwacja zdarzenia lub sytuacji (od 5 do 8 fotografii
na każdy temat);

4. ustną, sfilmowaną w jednym ujęciu, nie montowaną wypowiedź własną na temat JA I MOJE ŻYCIE (kim jestem, skąd się wzięłam/wziąłem, co mnie pasjonuje, czego chcę) o czasie trwania
od 1 do 3 minut, zarejestrowaną w formie jednoczesnego zapisu obrazu i dźwięku (100%), zapisaną na płycie w formacie DVD lub avi. - czytelnie podpisaną bezpośrednio na nośniku;

5. opis ulubionego obrazu oraz ulubionego filmu fabularnego lub dokumentalnego oraz wybranego wiersza i powieści lub opowiadania, zapisany łącznie (wszystkie 4 opisy) na 2-3 stronach A-4, w formie wydruku.

Wszystkie prace powinny mieścić się w teczce formatu A4.

Prace artystyczne winny zostać złożone razem z dokumentami koniecznymi do procesu rekrutacji jako całość, w terminie do dnia
                                    26 kwietnia 2019 r.

UWAGA! Wszystkich Kandydatów, którzy nie zostali dopuszczeni do kolejnych etapów, zapraszamy niezwłocznie po odbiór dokumentów do Dziekanatu. Teczki nieodebrane będą systematycznie odsyłane na adresy korespondencyjne wskazane w ankiecie osobowej.


Opłata egzaminacyjna

150 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata.

Jeśli dokonanie opłaty jest niewidoczne (niepotwierdzone) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. Natomiast w przypadku rezygnacji, proszę o mail o treści:
"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na reżyserię (studia jednolite mgr stacjonarne) na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta:............."

Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.


Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi. Dojechać do niej można:

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna
 
Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) lub linii 14 (kierunek Dąbrowa) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa 

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT w Łodzi, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT: 42 636 60 66, ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów wraz z pracami artystycznymi oraz dowodu opłaty za egzamin.


Etap I, wstępny
preselekcja złożonych teczek decydująca o dopuszczeniu
lub niedopuszczeniu do dalszego udziału w rekrutacji. 
Etap II
Ustna niepunktowana rozmowa – pytania dotyczące złożonej teczki prac artystycznych oraz wiedzy ogólnej kandydata (kandydatki).
Etap drugi nie jest punktowany. O zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu decyduje Komisja na podstawie pozytywnej oceny predyspozycji kandydata (kandydatki) oraz jego portfolio.
Etap III
Zadania praktyczne:
1  scenariuszowe zadanie fabularne na wyobraźnię - praca pisemna 
2  scenariuszowe zadanie dokumentalne - praca pisemna 
3  zadanie fabularne - inscenizacja - realizacja sceny aktorskiej  
4  zadanie dokumentalne - rozmowa z człowiekiem.

Komisja ocenia wszystkie zadania w skali punktowej i na podstawie wyników podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do następnego etapu.
Etap IV
Egzamin konkursowy ustny:
1  ocena filmu i innych prac własnych kandydata (kandydatki) 
2  ocena projektu filmu fabularnego
3  ocena projektu filmu dokumentalnego
4  rozmowa kwalifikacyjna

Każde zadanie egzaminu konkursowego jest oddzielnie punktowane i łącznie z punktami trzeciego etapu stanowi sumę punktów uzyskanych przez kandydata (kandydatkę) na egzaminie wstępnym. Uzyskane punkty stanowią podstawę przyjęcia na I rok studiów.