REŻYSERIA
filmowa i telewizyjna
Jednolite studia 5-letnie
Potwierdzanie efektów uczenia się
Sekretariat Wydziału Reżyserii

tel.: 42 27 55 817 lub
        42 27 55 884
fax: 42 27 55 978
rezyseria@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z formularzem

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Możliwość potwierdzenia efektów uczenia się (walidacji) jest propozycją skierowaną do osób, które uzyskały pewne kompetencje poza formalnym systemem edukacji, np. w pracy zawodowej. Proces walidacji pozwala uznać przez Szkołę nabyte efekty uczenia się kandydata niezależnie od tego, w jaki sposób zostały osiągnięte. Celem ich potwierdzenia jest:
- ułatwienie osobom posiadającym doświadczenie zawodowe dostępu do studiów wyższych,
 - skrócenie czasu odbywania studiów poprzez zaliczenie określonych przedmiotów bez konieczności uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych.
Inaczej mówiąc, jest to przyspieszona ścieżka zdobycia dyplomu uczelni wyższej. Jeśli kandydat potwierdzi, że posiadane przez niego wiedza, umiejętności i kompetencje pokrywają się z tymi, które nabyłby podczas studiów, jako student nie będzie musiał uczęszczać na przedmioty, które zaliczył w procesie walidacji.

Terminy


Wnioski można składać w sekretariacie specjalności od lutego do końca marca każdego roku (w dniach roboczych) lub przesyłać pocztą. Egzaminy weryfikacyjne odbywają się w kwietniu. Konkretny termin wyznacza Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się.

Zasady weryfikacji efektów uczenia się


 1. Weryfikacja jest dokonywana w oparciu o efekty kształcenia określone programem danej specjalności (czyli te efekty uzyskiwane w sposób formalny).
 2. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi na studia nie więcej niż 50% punktów ECTS z całego toku studiów.
 3. Lista przedmiotów (wraz z przypisanymi im punktami ECTS oraz formą/ metodą sprawdzenia efektów kształcenia) objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się znajduje się w dokumentach do pobrania.Warunki potwierdzania efektów uczenia się


Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

 1. świadectwo dojrzałości i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 2. tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera lub równorzędny i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe zdobyte po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 3. tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny i co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.Tryb potwierdzania efektów uczenia się


 1. Kandydat może skorzystać:
  - z pomocy Koordynatora ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się w zakresie kwestii formalnych złożenia wniosku,
  - konsultacji u Doradcy ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się w zakresie definiowania efektów uczenia się oraz dokumentowania ich osiągnięcia.
 2. Z kandydatem zawierana jest umowa.
 3. Dziekan w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku powołuje Wydziałową Komisję ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się, która weryfikuje wniosek pod względem formalnym, określa formę egzaminu i jego termin.
 4. Potwierdzeniu podlegają efekty z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przypisane do przedmiotów wskazanych do weryfikacji przez kandydata.
 5. Weryfikacja efektów uczenia się może mieć charakter pisemny bądź ustny i być przeprowadzona w formie egzaminu teoretycznego bądź praktycznego.
 6. Uznanie efektów uczenia się dla danego przedmiotu następuje, gdy zostaną potwierdzone wszystkie efekty kształcenia zdefiniowane dla tego przedmiotu.
 7. W wyniku weryfikacji kandydat otrzymuje oceny z każdego przedmiotu podlegającemu potwierdzeniu wraz z podaniem liczby punktów ECTS przypisanych tym przedmiotom.

Dokumenty


Warunkiem zakwalifikowania do egzaminu potwierdzającego efekty uczenia się jest złożenie:

 1. wniosku;
 2. świadectwa dojrzałości;
 3. dyplomu ukończenia studiów (o ile posiada);
 4. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub kopii wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
 5. kserokopii dowodu osobistego;
 6. 1 zdjęcia legitymacyjnego;
 7. potwierdzenia opłaty;
 8. krótkiego opisu czynności i zakresu odpowiedzialności związanych z pracą wykonywaną w ramach umowy o pracę lub w ramach własnej działalności gospodarczej, pozwalającego ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego;
 9. szczegółowego życiorysu artystycznego, dokumentacji dorobku twórczego oraz prac praktycznych;
 10. innych dokumenty (np. opinii pracodawców, rekomendacji, certyfikatów, świadectw i zaświadczeń o ukończonych szkoleniach/ kursach).Opłata


Opłata za przeprowadzenie procesu potwierdzania efektów uczenia się określana jest indywidualnie i zależy od ilości sprawdzanych przedmiotów.

Naliczana jest ona wg poniższego wzoru:

(a × b + c) × 1,2

gdzie:
a – liczba weryfikowanych/sprawdzanych przedmiotów,
b – stawka za weryfikację jednego przedmiotu, która wynosi 288 zł,
c – koszt prac administracyjnych Komisji = 1440 zł,
1,2 – współczynnik określający koszty pośrednie Uczelni
(na poziomie 20%).

Jeśli nauczanie przedmiotu trwa dłużej niż 1 rok, opłata wnoszona jest za każde zaliczenie wymagane programem studiów. Jednakże, na podstawie złożonych prac Komisja może zdecydować o utworzeniu z kilu przedmiotów jednego bloku zaliczeniowego i odstąpić od pobierania opłaty za każdy pojedynczy przedmiot wchodzący w skład tego bloku.

Opłata wnoszona jest w terminie 7 dni od dnia podpisania lub doręczenia Umowy.

Egzamin

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2016/2017, dla kandydatów po pozytywnym przejściu procedury weryfikacji efektów uczenia się, odbędzie się dnia 16 czerwca 2016r.

Egzamin praktyczny:
- scenariuszowe zadanie fabularne na wyobraźnię - egzamin pisemny - scenariuszowe zadanie dokumentalne - egzamin pisemny
- praca z aktorem - realizacja sceny aktorskiej z użyciem rejestrującej to kamery
- rozmowa z człowiekiem - zadanie dokumentalne
- kompozycja plastyczna  -zadanie praktyczne

Egzamin ustny:
- ocena filmu zrealizowanego przez kandydata
- ocena projektu scenariusza filmu fabularnego
- ocena projektu scenariusza filmu dokumentalnego
- rozmowa kwalifikacyjna

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się


Komisja ocenia wszystkie zadania w skali punktowej i na podstawie wyników otrzymanych podczas weryfikacji efektów uczenia się.

Każde zadanie egzaminu jest oddzielnie punktowane i łącznie stanowi sumę punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie wstępnym. Uzyskane punkty stanowią podstawę przyjęcia na studia.