Termomodernizacja Szkoły
Projekty
ENGLISH
1
15. 06. 2017.

Trwa realizacja projektu „Termomodernizacja wybranych budynków PWSFTviT w Łodzi”.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera realizuje projekt pod nazwą „Termomodernizacja wybranych budynków PWSFTviT w Łodzi” w ramach poddziałania 1.3.1 osi priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków PWSFTviT w Łodzi poprzez głęboką termomodernizację budynków A, B, H, J i W. Cele pośrednie projektu zostały określone jako:
• Zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej
• Redukcja emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery
• Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi
• Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
• Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych budynków użyteczności publicznej
• Poprawa stanu technicznego i estetyki budynków użyteczności publicznej

W wyniku realizacji projektu przedsięwzięcia zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki produktu:
• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 5 szt.
• Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji : 8.022,33 m2
• Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 1 szt.
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI) 44,43 MW
Wskaźniki rezultatu:
• Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 1.174,00 GJ/rok
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 2.524,44 GJ/rok
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 11,49 MWh/rok
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 2.483,0 GJ/rok
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 301,27 ton równoważnika CO2
Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia długofalowych korzyści społeczno-gospodarczych, tj. redukcji zapotrzebowania na energię cieplną , zmniejszenie zużycia paliw konwencjonalnych. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ma w konsekwencji prowadzić do zmniejszenia oddziaływania tych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi.

Przedmiotowe budynki są budynkami starymi, generującymi wysokie koszty utrzymania. Nie podejmowanie żadnych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej tych budynków spowoduje, że ich bilans energetyczny nie ulegnie zmianie, przez co koszty ogrzewania pomieszczeń i zapotrzebowanie na ciepło będą nadal wysokie, stan techniczny budynków będzie coraz gorszy, a poziomy emisji zanieczyszczeń do powietrza pozostaną na niezmienionym wysokim poziomie. Przewidziane w ramach projektu działania pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię przedmiotowych budynków, co przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w  konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Projekt będzie realizowany w budynkach PWSFTviT w Łodzi:
- bud. A – ul. Targowa 61/63, nr działek 33/7 i 33/8, obręb W-25
- bud. B część „B-C” – ul. Targowa 61/63, nr działki 33/8, obręb W-25
- bud. H część „H-K-L-M-N-N1”– ul. Targowa 61/63, nr działek 33/8 i 42/11, obręb W-25
- bud. J – ul. Targowa 61/63, nr działek 30/1 i 31/3, obręb W-25
- bud. W – ul. Targowa 57, 61/63, nr działki 28/5, obręb W-25

Stan formalno-prawny gruntu oraz nieruchomości jest uregulowany – PWSFTviT posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomościami na podstawie prawa własności.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja ww. budynków i obejmuje:
1. Roboty budowlane:
• Bud. A – prace termomodernizacyjne: docieplenie stropu pod poddaszem i ścianek zabezpieczających strop; wymiana okien i drzwi, wymiana przewodów rozprowadzających w piwnicy, ich izolacja cieplna, montaż̇ podpionowych termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych, wymiana pompy cyrkulacyjnej na elektroniczną oraz organicznie czasu jej pracy w godzinach, kiedy budynek nie jest użytkowany; wymiana przewodów, grzejników, montaż zaworów termostatycznych z głowicami elektronicznymi, zdalnym systemem regulacji i automatycznych zaworów podpionowych, wymiana rozdzielacza i zaworów odcinających, montaż na przewodach powrotnych ręcznych zaworów równoważących
• Bud. B – prace termomodernizacyjne obejmujące: - część „B” : docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych; wymiana drzwi wejściowych; docieplenie stropu pod nieużytkowanym poddaszem oraz skosów dachu; ocieplenie ościeży, gzymsów i ścian bocznych facjatek; wymiana przewodów instalacji c.o., grzejników, montaż zaworów - część „C” : docieplenie ścian zewnętrznych; wymiana drzwi wejściowych; ocieplenie stropodachu; ocieplenie ościeży, gzymsów; wymiana przewodów instalacji c.o., grzejników, montaż zaworów
• Bud. H – prace termomodernizacyjne obejmujące: - część „H” : renowacja drzwi zabytkowych; Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem i skosów dachu nad ostatnią kondygnacją; Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych (6szt. - 13,8 m2 pow. czynnej) wraz z instalacją towarzyszącą; ocieplenie ścian kolankowych, - część „K-L-M” : Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i ścian zewnętrznych przy gruncie; ocieplenie ościeży oraz gzymsów; ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym budynku L; ocieplenie stropodachu pełnego budynków K i M; modernizacja instalacji c.w.u. i cyrkulacji w piwnicy, ich izolacja cieplna, montaż zaworów cyrkulacyjnych, wymiana pompy cyrkulacyjnej na elektroniczną; wymiana przewodów instalacji c.o., grzejników, montaż zaworów, - część „N” : Docieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie ościeży oraz gzymsów; ocieplenie stropodachu; wymiana przewodów instalacji c.o., grzejników, montaż zaworów; - część „N1” : ocieplenie stropodachu; wymiana przeszklenia z pustaków szklanych; wymiana przewodów instalacji c.o., grzejników, montaż zaworów;
• Bud. J – prace termomodernizacyjne obejmujące : docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych; wymiana drzwi zewnętrznych parteru i piwnicy; docieplenie stropu pod nieogrzewanympoddaszem oraz dachu nad częścią parterową; ocieplenie ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniem, nieogrzewanym i ogrzewanym; częściową modernizację instalacji c.o., grzejników, montaż zaworów; częściowe ocieplenie ścian piwnic w gruncie, wymiana oświetlenia; wymiana okien;
• Bud. W – prace termomodernizacyjne obejmujące : ocieplenie ściany szczytowej i ścian piwnic poniżej gruntu; renowacja drzwi wejściowych; zakup i montaż gazowej absorpcyjnej pompy ciepła powietrze woda w wykonaniu zewnętrznym

2. Nadzór budowlany
3. Działania promocyjne – zakup tablic informacyjnych (5 szt.) i broszur promocyjnych 700 szt.
4. Pomoc techniczna – usługa rozliczenia projektu i wykonania audytów ex-post Zakres prac termomodernizacyjnych wynika z audytów energetycznych wykonanych dla przedmiotowych budynków.

Audyty energetyczne zostały dofinansowane w ramach projektu "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach realizacji projektu termomodernizacji wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych", realizowanego w partnerstwie z MKiDN w ramach działania 9.3 POIiŚ 2007-2013 (POIS.09.03.00-00-010/15).

Poprawa efektywności energetycznej zgodnie z załącznikiem ekologiczno-technicznym wynosi: bud. A 26,46%,bud. B 58,72%, bud. H 38,07%, bud. J 34,45%, bud. W 26,34%. Realizacja projektu zakłada również wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (budynek H i W). Dodatkowa ilość energii wytworzonej z OZE będzie wynosiła dla budynku H 5,32 MWh/rok, a dla budynku W 39,11 MWh/rok Beneficjent posiada pozwolenia na roboty budowlane związane z termomodernizacja wszystkich przedmiotowych budynków. W roku 2017 realizowane będą budynki H, J i A. W roku 2018 realizowane będą budynku B i W.

Wartość projektu wynosi 4 068 941,55 PLN.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 2 186 583,60 PLN.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
--------------------------------------------------------------------------

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie : http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci