Prof. Lenczewski z nagrodą Manaki Brothers!
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
06. 09. 2015. Wydział
Operatorski

Golden Camera 300 to nagroda za całokształt twórczości przyznawana podczas prestiżowego Manaki Brothers - macedońskiego festiwalu w całości poświęconego autorom zdjęć filmowych.

To wielkie wyróżnienie dla wybitnego operatora, absolwenta i wykładowcy naszej Szkoły. Laureatami nagrody specjalnej festiwalu są m.in. Vittorio Storaro („Czas apokalipsy”) czy Sven Nykvist („Szepty i krzyki”). Obok Ryszarda Len­czew­skiego nagrody otrzy­mają Boži­dar Bota Niko­lić (“Kto tam śpiewa”) i Jaro­mír Šofr (“Pociągi pod spe­cjal­nym nad­zo­rem”). - W tym roku chcie­li­śmy nagro­dzić auto­rów zdjęć, któ­rzy wnie­śli olbrzymi wkład w roz­wój sztuki fil­mo­wej i któ­rzy pocho­dzą z Europy Cen­tral­nej i Wschod­niej. Zatrzy­ma­li­śmy się przy trzech ope­ra­to­rach, któ­rych wpływ na este­tykę kina jest ogromny. Każdy z nich ma natu­ral­nie swój wła­sny styl i cha­rak­te­ry­styczny dla sie­bie język wizu­alny. To tak wybitni twórcy, że nie mogli­śmy zde­cy­do­wać się na wybór tylko jed­nego. Wie­rzę, że każdy z nich zasłu­guje na wyróż­nie­nie - mówił Dimi­tar Niko­lov, dyrek­tor festi­walu.

Ryszard Lenczewski, nominowany do Oscara, dwukrotny laureat nagrody BAFTA, jest jednym z najczęściej nagradzanych autorów zdjęć festiwalu Manaki Brothers. Ma trzy nagrody konkursu głównego: Złotą Kamerę za film “Ostatnie wyjście” (2001), Brązową Kamerę za “Lato miłości” (2005) i Srebrną Kamerę za “Idę” (2014, wspólnie z Łukaszem Żalem). Podczas tegorocznej edycji festiwalu będzie pełnił funkcję przewodniczącego Jury Konkursu Głównego.

36. Manaki Brothers odbędzie się w dniach 18–27 września w Bitoli w Macedonii.

Informacja o nagrodzie na www Festiwalu: http://manaki.mk/pages/ryszard-lenczewski