TEORIA PRAKTYKI. Lektura obowiązkowa!
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
31. 12. 2019. Wydział
Reżyseria

Publikacja "Teoria praktyki. Kieślowski, Łoziński, Wiszniewski, Królikiewicz, Żebrowski" zawiera prace dyplomowe wymienionych w tytule twórców oraz komplementarne do nich rozprawy filmoznawców.

Autorami monograficznych rozpraw z zakresu historii kina są: Mikołaj Jazdon, Piotr Pławuszewski, Katarzyna Mąka-Malatyńska, Mirosław Przylipiak i Piotr Zwierzchowski.
Trzy z nich dotyczą dotyczą filmu dokumentalnego (Kieślowski, Łoziński i Wiszniewski), a dwie pozostałe filmu fabularnego (Królikiewicz i Żebrowski).
Książka została wydana w dwóch językach: polskim i angielskim. "Teoria praktyki" nawiązuje metodologicznie do badań wybitnego socjologa Pierre'a Bourdieu. Rozprawy zawarte w książce pokazują, że ich autorów żywo interesowała nie tylko realizacja własnych projektów, ale również teoria i historia filmu. Lektura pozwala prześledzić nieustanną wędrówkę myśli i inspiracji pomiędzy teorią a praktyką twórczą. Publikacja wpisuje się również w nurt badań nad "nową historią kina". Ich celem jest odnajdowanie i opracowywanie źródłowych tekstów kultury, które umożliwiają rewizję dziejów kina i znaczenia poszczególnych dzieł w kanonie utrwalonym przez historyczno-filmową narrację dominującą. Materiał badawczy został wydobyty z archiwum i poddany gruntownej redakcji. Przypisy objaśniające, o które uzupełniono dysertacje, pozwalają odnieść uwagi w nich zawarte do aktualnego stanu badań oraz przybliżyć czytelnikom pierwotne konteksty rozważań. Zadanie historyków filmu polegało także na zbadaniu zastosowania praktycznego koncepcji wyłożonych w pracach, ich trwałości oraz konsekwencji ich używania przez twórców.

Publikacja została dofinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji na działalność statutową Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Szkoły Filmowej w Łodzi (PWSFTviT).

Polecamy!