Konkurs PISF na scenariusz filmu fabularnego
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
12. 12. 2019.
Pozostałe

Został ostatni miesiąc zgłoszeń do konkursu na scenariusz filmu fabularnego organizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił konkurs na scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego o dowolnej tematyce.
Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły studia scenariopisarskie lub reżyserskie.
Termin składania prac upływa 14 stycznia 2020 roku.

Scenariusz może mieć najwyżej trzech autorów, z których przynajmniej jeden ukończył studia scenariopisarskie lub reżyserskie co najmniej na poziomie licencjatu oraz w chwili składania wniosku nie ukończył 35 lat.

Wszystkie zgłoszone prace oceni komisja, w skład której wejdą scenarzyści, pisarze, reżyserzy i producenci. Komisja wyłoni dziesięciu laureatów, z których każdy otrzyma nagrodę w wysokości 30 000 zł i dodatkowo powalczy o nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii scenariusz za rok 2019.

Celem konkursu jest powstanie gotowych scenariuszy na pełnometrażowe filmy fabularne, a tym samym ożywienie rynku scenariopisarstwa.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać scenariusz filmu o minimalnej objętości 80 stron A4 (czcionka Courier 12).

Scenariusz wraz z wymaganymi załącznikami (w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem "Konkurs na scenariusz filmu fabularnego") można złożyć osobiście w siedzibie PISF przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 w Warszawie – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach urzędowania (od 8.15 do 16.15) albo przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Polski Instytut Sztuki Filmowej
ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa

W przypadku złożenia scenariusza filmu wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej, termin uznaje się za zachowany, jeżeli ww. dokumenty, zostaną doręczone do siedziby PISF do 14 stycznia 2020 roku.

Warunki udziału w konkursie:
Uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Scenariusz musi być napisany w języku polskim oraz musi być utworem oryginalnym (nie mogą to być adaptacje).
Scenariusz może mieć najwyżej trzech autorów, z których co najmniej jeden ukończył studia scenariopisarskie lub reżyserskie na poziomie licencjatu.

Oceny formalnej zgłoszeń dokonuje PISF w terminie 14 dni od daty złożenia papierowej wersji wniosku w siedzibie PISF. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Dyrektora PISF komisji. Nagrody przyznawane są decyzją Dyrektora na podstawie rekomendacji komisji. Decyzja o przyznaniu nagród w konkursie zapadnie w terminie do 31 marca 2020 roku. Decyzja o przyznaniu Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii "Scenariusz filmowy" zostanie ogłoszona wraz z listą laureatów Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w pozostałych kategoriach za 2019 rok.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Działem Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji PISF:
tel. 22 10 26 460, e-mail: maria.jasczak@pisf.pl

Harmonogram konkursu scenariuszowego:
13 czerwca 2019 r. – ogłoszenie konkursu
do 14 stycznia 2020 r. – składanie scenariuszy wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby PISF
do 28 stycznia 2020 r. – weryfikacja pod kątem formalnym złożonych materiałów
do 31 marca 2020 r. – ocena prac konkursowych przez wcześniej wyznaczoną przez Dyrektora PISF komisję
do 30 kwietnia 2020 r. – ogłoszenie listy laureatów pierwszego etapu konkursu.

Ujednolicony tekst regulaminu (aktualizacja z dn. 28.06.2019 roku), do pobrania:

Regulamin konkursu na scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego

Wniosek o udział w konkursie na stworzenie scenariusza pełnometrażowego filmu fabularnego


Zgłoszenia należy wysyłać, korzystając ze zaktualizowanej wersji wniosku z dn. 28 czerwca 2019 roku.
Szczegóły:
www.pisf.pl/aktualnosci/wiadomosci/konkurs-na-scenariusz-filmu-fabularnego