Konkurs PISF na scenariusz filmu fabularnego
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
23. 07. 2019. Wydział
Reżyseria

Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił konkurs na scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego. Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły studia scenariopisarskie lub reżyserskie.

Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił konkurs na scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego o dowolnej tematyce.
Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły studia scenariopisarskie lub reżyserskie.
Termin składania prac upływa 14 stycznia 2020 roku.

Scenariusz może mieć najwyżej trzech autorów, z których przynajmniej jeden ukończył studia scenariopisarskie lub reżyserskie co najmniej na poziomie licencjatu oraz w chwili składania wniosku nie ukończył 35 lat.

Wszystkie zgłoszone prace oceni komisja, w skład której wejdą scenarzyści, pisarze, reżyserzy i producenci. Komisja wyłoni dziesięciu laureatów, z których każdy otrzyma nagrodę w wysokości 30 000 zł i dodatkowo powalczy o nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii scenariusz za rok 2019.

Celem konkursu jest powstanie gotowych scenariuszy na pełnometrażowe filmy fabularne, a tym samym ożywienie rynku scenariopisarstwa.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać scenariusz filmu o minimalnej objętości 80 stron A4 (czcionka Courier 12).

Scenariusz wraz z wymaganymi załącznikami (w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem "Konkurs na scenariusz filmu fabularnego") można złożyć osobiście w siedzibie PISF przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 w Warszawie – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach urzędowania (od 8.15 do 16.15) albo przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Polski Instytut Sztuki Filmowej
ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa

W przypadku złożenia scenariusza filmu wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej, termin uznaje się za zachowany, jeżeli ww. dokumenty, zostaną doręczone do siedziby PISF do 14 stycznia 2020 roku.

Warunki udziału w konkursie:
Uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Scenariusz musi być napisany w języku polskim oraz musi być utworem oryginalnym (nie mogą to być adaptacje).
Scenariusz może mieć najwyżej trzech autorów, z których co najmniej jeden ukończył studia scenariopisarskie lub reżyserskie na poziomie licencjatu.

Oceny formalnej zgłoszeń dokonuje PISF w terminie 14 dni od daty złożenia papierowej wersji wniosku w siedzibie PISF. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Dyrektora PISF komisji. Nagrody przyznawane są decyzją Dyrektora na podstawie rekomendacji komisji. Decyzja o przyznaniu nagród w konkursie zapadnie w terminie do 31 marca 2020 roku. Decyzja o przyznaniu Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii "Scenariusz filmowy" zostanie ogłoszona wraz z listą laureatów Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w pozostałych kategoriach za 2019 rok.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Działem Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji PISF:
tel. 22 10 26 460, e-mail: maria.jasczak@pisf.pl

Harmonogram konkursu scenariuszowego:
13 czerwca 2019 r. – ogłoszenie konkursu
do 14 stycznia 2020 r. – składanie scenariuszy wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby PISF
do 28 stycznia 2020 r. – weryfikacja pod kątem formalnym złożonych materiałów
do 31 marca 2020 r. – ocena prac konkursowych przez wcześniej wyznaczoną przez Dyrektora PISF komisję
do 30 kwietnia 2020 r. – ogłoszenie listy laureatów pierwszego etapu konkursu.

Ujednolicony tekst regulaminu (aktualizacja z dn. 28.06.2019 roku), do pobrania:

Regulamin konkursu na scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego

Wniosek o udział w konkursie na stworzenie scenariusza pełnometrażowego filmu fabularnego


Zgłoszenia należy wysyłać, korzystając ze zaktualizowanej wersji wniosku z dn. 28 czerwca 2019 roku.
Szczegóły:
www.pisf.pl/aktualnosci/wiadomosci/konkurs-na-scenariusz-filmu-fabularnego