FOTOGRAFIA czeka
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
14. 07. 2017. Wydział
Operatorski

Dobra wiadomość dla zainteresowanych tytułem MAGISTRA FOTOGRAFII: Szkoła wznawia studia niestacjonarne II stopnia w specjalności Fotografia! Na dokumenty czekamy do 8 września.

Katedra Fotografii zaprasza: studia niestacjonarne II stopnia ponownie w Szkole Filmowej w Łodzi!

Studia trwają cztery semestry. Przewidziane programem zajęcia odbywają się w trakcie dwudniowych zjazdów (piątek i sobota) - 20 zjazdów w roku akademickim. Na studia w roku akademickim 2017/2018 można aplikować do 8 września 2017 roku. Teczka kandydata powinna zawierać podanie, życiorys (1 strona komputeropisu), kserokopię dyplomu licencjackiego lub magisterskiego, kserokopię dowodu osobistego, 4 fotografie (format dowodowy) oraz dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 150 zł. Dokumenty można składać w Sekretariacie Katedry Fotografii w godzinach 10:00 - 14:00.

Egzaminy odbędą się w dniach 18-19 września 2017 roku. Podczas egzaminu kandydaci będą musieli zaprezentować teczkę z pracami w formacie wystawienniczych, realizację 4 wybranych zadań fotograficznych określonych przez Komisję Rekrutacyjną oraz ewentualny wykaz wystaw, nagród i wyróżnień, które zdobył kandydat.

Studia fotograficzne w Szkole Filmowej posiadają już 25-letnią tradycję nauczania. W tym czasie wielu naszych studentów i absolwentów osiągnęło wiele nagród w Polsce i zagranicą. Katedra Fotografii na wydziale Operatorskim i Realizacji Tv posiada: doświadczoną kadrę, niezbędne zaplecze lokalowo-sprzętowe. Pozwala to przyszłym studentom, którzy uzyskali minimum dyplom licencjata - na kontynuowanie studiów niestacjonarnych w rozszerzonej formule. Przygotowany program studiów kierowany jest przede wszystkim do osób związanych z szeroko pojętym rynkiem mediów i zainteresowanych zdobyciem konkretnych umiejętności praktycznych w obszarze kształtowania obrazu fotograficznego i podstaw filmowego. Zakłada on dalsze kształcenie zawodowe i szerokie przekazanie wiedzy teoretycznej co zaowocuje poszerzeniem świadomości twórczej oraz nabyciem umiejętności formułowania własnej wypowiedzi artystycznej. Poszczególne zagadnienia artystyczne, teoretyczne i praktyczne znajdują swoje odzwierciedlenie we wszystkich programowych formach zajęć (wykładach, warsztatach, seminariach, ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych). Zrealizowanie założonych programowych celów kształcenia pozwoli absolwentowi na: swobodne poruszanie się po współczesnym rynku sztuki, kierowanie zespołami ludzi współtworzącymi obraz fotograficzny, podejmowanie pracy w agencjach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, ośrodkach kultury, galeriach itp.