POLSKI

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi

12 .01 .2016
Zasady przyznawania stypendiów: 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechnia i animacji kultury. 2. Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach: 1) sztuki wizualne; 2) sztuki projektowe; 3) film; 4) teatr; 5) muzyka; 6) taniec; 7) literatura. 3. Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć. 4. Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie miasta Łodzi. Niektóre z projektów, na realizację których zostanie przyznane w 2016 roku stypendium, mogą zostać włączone w pogram prezentacji kulturalnej Łodzi w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu i w konsekwencji zostaną zaprezentowane w Łodzi i we Wrocławiu. 5. Stypendia mają zachęcać przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym dorobkiem do wybierania miasta Łodzi jako miejsca działań. 6. Stypendium jest przyznawane twórcom i animatorom kultury, których twórczość wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym. 7. Stypendium jest przyznawane w szczególności tym osobom, które nie przekroczyły trzydziestego piątego roku życia. 8. Kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie miasta Łodzi. 9. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł. 10. Termin składania wniosków upływa z dniem 28 stycznia 2016 r. 11. Przedkładane w konkursie oferty, na wniosek łódzkiego operatora programu „Koalicja miast 2016”, mogą zostać, za zgodą oferentów, włączone w program łódzkiej prezentacji w ramach obchodów „Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016”. Pożądanymi celami programu są: 1) aktywizacja środowisk społecznie zdegradowanych i o ograniczonym dostępie do kultury; 2) inicjowanie długofalowych działań na rzecz społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów miejskich nieobjętych rewitalizacją techniczną; 3) integracja społeczna środowisk i grup społecznych za pomocą działań o charakterze artystycznym; 4) poszukiwanie realnych, systemowych rozwiązań mających na celu niwelowanie barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym; 5) uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i dotychczas nie zaangażowanych w życie kulturalne; 6) pozyskiwanie i aktywizacja przedstawicieli społeczności lokalnych do działań na rzecz własnych środowisk; 7) stwarzanie warunków do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym, zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowanie kompetencji odbiorców kultury; 8) promocja miejsc realizujących cele oddolnej inicjatywy społeczno-kulturalnej wśród mieszkańców Miasta Łodzi; 9) wspieranie działań artystów i działaczy społecznych wykorzystujących działania kulturalne do poprawy jakości życia i wizerunku miasta Łodzi; 10) pozyskanie przedstawicieli społeczności lokalnych jako ambasadorów dobrych praktyk rewitalizacji społeczno-kulturalnej; 11) realizacja projektów możliwych do włączenia w promocję procesów rewitalizacyjnych w ramach prezentacji miasta w projekcie Koalicji Miast Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. 12. Stypendia przyznawane są w systemie rocznym obejmują okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. 13. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 102, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2016 r. Każdy wniosek winien być złożony w oddzielnej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko i adres kandydata oraz nazwę przedsięwzięcia, którego dotyczy stypendium. Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Zakres i warunki realizacji stypendium zostaną określone w umowie zawartej z wybranymi w konkursie stypendystami. 14. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do ich uzupełnienia. 15. Złożone wnioski wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. 16. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia (zarządzenie do wglądu w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl). 17. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl wejście przez ogłoszenia i zawiadomienia, a następnie ogłoszenia Urzędu Miasta Łodzi) i na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. UWAGA! Wzór formularza, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania końcowego z realizacji stypendium, wzór karty oceny merytorycznej, Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl oraz w sekretariacie Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 638-43-73.